آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 3,300 5,398,192,480 Rls. 176,816 $
2 8 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,024 5,087,940,480 Rls. 160,240 $
3 8 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 19,109 4,853,991,744 Rls. 152,872 $
4 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 16,352 4,762,132,774 Rls. 146,907 $
5 3 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,568 4,738,743,520 Rls. 155,680 $
6 2 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14,841 3,596,983,488 Rls. 118,728 $
7 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 12,595 3,266,236,160 Rls. 100,760 $
8 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 111,300 2,561,953,632 Rls. 79,022 $
9 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,759 2,515,157,440 Rls. 77,590 $
10 3 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,409 2,291,204,408 Rls. 75,272 $
11 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 8,900 2,289,151,200 Rls. 71,200 $
12 10 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 8,245 2,131,827,200 Rls. 65,960 $
13 2 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,925 2,097,998,000 Rls. 69,250 $
14 7 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,778,687,750 Rls. 56,350 $
15 10 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,461 1,764,995,200 Rls. 54,610 $
16 6 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 6,921 1,735,731,432 Rls. 55,368 $
17 5 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,410 1,674,611,400 Rls. 54,100 $
18 3 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,206 1,288,124,958 Rls. 42,253 $
19 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,775 1,133,274,375 Rls. 35,325 $
20 8 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 22,135 1,055,755,791 Rls. 33,203 $
21 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 9,400 904,966,200 Rls. 28,200 $
22 6 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,716 851,438,840 Rls. 27,160 $
23 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,900 793,971,500 Rls. 24,500 $
24 11 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 7,780 755,375,760 Rls. 23,340 $
25 5 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 10,320 637,982,400 Rls. 20,640 $
26 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,340 606,659,040 Rls. 18,720 $
27 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,248 525,856,680 Rls. 16,396 $
28 11 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 9,893 511,221,744 Rls. 15,796 $
29 5 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,000 495,264,000 Rls. 16,000 $
30 11 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 480 439,297,969 Rls. 13,575 $
31 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,164 374,237,640 Rls. 11,640 $
32 12 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 950 307,866,500 Rls. 9,500 $
33 5 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 3,731 291,481,300 Rls. 9,430 $
34 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 3,980 255,014,520 Rls. 7,960 $
35 9 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 97 80,869,320 Rls. 2,520 $
36 5 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 593 36,659,260 Rls. 1,186 $
37 6 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 84138200 بالابرهاي آبگونها 123 26,991,489 Rls. 861 $
مجموع کل
63,917,847,594 ريال
مجموع کل
2,028,930 دلار