آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1395 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,350 254,834,100 Rls. 8,100 $
202 4 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,216 248,185,465 Rls. 8,041 $
203 10 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 63,250 245,680,710 Rls. 7,590 $
204 4 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 43,480 209,290,914 Rls. 6,798 $
205 2 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,920 208,043,220 Rls. 6,860 $
206 3 1395 سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 22,500 206,077,500 Rls. 6,750 $
207 6 1395 سهلان ترکيه 28301000 سولفور سديم 22,000 205,491,000 Rls. 6,600 $
208 11 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,711 197,087,415 Rls. 6,090 $
209 5 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,730 191,388,582 Rls. 6,183 $
210 3 1395 سهلان ترکيه 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 23,280 181,703,710 Rls. 5,983 $
211 6 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 47,460 177,568,705 Rls. 5,695 $
212 12 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 125,875 171,322,374 Rls. 5,286 $
213 10 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,400 151,001,385 Rls. 4,665 $
214 4 1395 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 780 144,448,200 Rls. 4,680 $
215 9 1395 سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 750 144,315,000 Rls. 4,500 $
216 12 1395 سهلان ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 226 143,302,208 Rls. 4,424 $
217 2 1395 سهلان ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 255 136,332,000 Rls. 4,500 $
218 4 1395 سهلان ترکيه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 390 127,059,576 Rls. 4,127 $
219 2 1395 سهلان ترکيه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 9,350 125,209,732 Rls. 4,133 $
220 2 1395 سهلان ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 87,519 106,089,072 Rls. 3,501 $
221 1 1395 سهلان ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,040 99,382,445 Rls. 3,287 $
222 9 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,322 89,671,563 Rls. 2,799 $
223 12 1395 سهلان ترکيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 51,880 63,904,902 Rls. 1,971 $
224 12 1395 سهلان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 1,230 56,350,054 Rls. 1,741 $
225 2 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 582 37,086,478 Rls. 1,222 $
226 3 1395 سهلان ترکيه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 620 33,467,740 Rls. 1,102 $
227 12 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,500 33,055,140 Rls. 1,020 $
228 7 1395 سهلان ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,100 31,517,000 Rls. 1,000 $
229 6 1395 سهلان ترکيه 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 248 23,439,750 Rls. 750 $
230 8 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,300 20,003,760 Rls. 630 $
231 4 1395 سهلان ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 2,910 13,376,044 Rls. 436 $
232 10 1395 سهلان ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115 11,117,970 Rls. 345 $
233 1 1395 سهلان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 360 3,634,200 Rls. 120 $
234 11 1395 سهلان ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 340 3,236,500 Rls. 100 $
235 5 1395 سهلان ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 640 3,091,000 Rls. 100 $
236 2 1395 سهلان ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 20,000 3,029,600 Rls. 100 $
237 10 1395 سهلان ترکيه 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 15 1,450,170 Rls. 45 $
238 10 1395 سهلان ترکيه 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 11 1,063,458 Rls. 33 $
مجموع کل
4,102,308,642 ريال
مجموع کل
131,307 دلار