آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 88,000 3,038,756,248 Rls. 93,896 $
102 3 1395 سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 2,711 2,789,605,980 Rls. 91,854 $
103 8 1395 سهلان ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 88,000 2,706,485,760 Rls. 84,480 $
104 3 1395 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 87,731 2,667,377,480 Rls. 87,700 $
105 12 1395 سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,520 2,659,556,160 Rls. 82,080 $
106 11 1395 سهلان ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,520 2,657,668,320 Rls. 82,080 $
107 2 1395 سهلان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 9,250 2,540,982,500 Rls. 83,872 $
108 10 1395 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 35,970 2,444,481,522 Rls. 75,537 $
109 7 1395 سهلان ترکيه 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 23,940 2,349,910,181 Rls. 74,693 $
110 1 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,803,991 2,293,070,937 Rls. 75,766 $
111 11 1395 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 72,840 2,121,719,940 Rls. 65,556 $
112 2 1395 سهلان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 11,433 2,119,999,046 Rls. 69,854 $
113 8 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 136,750 1,952,214,825 Rls. 61,455 $
114 6 1395 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,980 1,833,827,552 Rls. 58,688 $
115 1 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 140,260 1,812,344,193 Rls. 59,914 $
116 11 1395 سهلان ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 48,000 1,731,369,888 Rls. 53,472 $
117 6 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 139,990 1,722,437,514 Rls. 55,184 $
118 8 1395 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 89,140 1,704,160,692 Rls. 53,484 $
119 4 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,311,014 1,691,913,014 Rls. 55,061 $
120 6 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,288,451 1,688,670,738 Rls. 54,116 $
121 5 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 286,080 1,644,920,038 Rls. 53,104 $
122 4 1395 سهلان ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 9,638 1,630,134,975 Rls. 52,815 $
123 12 1395 سهلان ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,540,408,320 Rls. 47,520 $
124 9 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 1,077,177 1,453,501,599 Rls. 45,239 $
125 12 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,594 1,344,777,760 Rls. 41,485 $
126 7 1395 سهلان ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 46,064 1,308,621,770 Rls. 41,458 $
127 5 1395 سهلان ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,500 1,303,890,000 Rls. 42,000 $
128 8 1395 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 44,670 1,287,983,511 Rls. 40,203 $
129 3 1395 سهلان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4,650 1,269,814,650 Rls. 41,811 $
130 5 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 141,800 1,249,302,580 Rls. 40,348 $
131 3 1395 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 45,200 1,236,983,321 Rls. 40,679 $
132 11 1395 سهلان ترکيه 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 18,144 1,233,184,176 Rls. 38,102 $
133 9 1395 سهلان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,260 1,230,850,305 Rls. 38,355 $
134 10 1395 سهلان ترکيه 41071100 چرم وپوست دانه دانه کامل ، لا?ه لا?ه بر?ده نشده از ح?وانات از نوع گاو (همچن?ن بوفالو) ?ا از نوع اسب 1,552 1,219,983,040 Rls. 37,747 $
135 5 1395 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,144 1,183,879,670 Rls. 38,102 $
136 8 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 173,660 1,166,860,936 Rls. 36,669 $
137 7 1395 سهلان ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,172 1,138,271,778 Rls. 36,061 $
138 5 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 804,037 1,045,087,414 Rls. 33,769 $
139 12 1395 سهلان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,842 1,042,913,453 Rls. 32,187 $
140 2 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 801,203 1,019,862,444 Rls. 33,651 $
141 11 1395 سهلان ترکيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,500 1,018,882,565 Rls. 31,481 $
142 3 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 81,800 1,013,872,089 Rls. 33,291 $
143 2 1395 سهلان ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 20,993 954,005,892 Rls. 31,490 $
144 1 1395 سهلان ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,290 911,305,935 Rls. 30,091 $
145 5 1395 سهلان ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 24,468 908,852,776 Rls. 29,361 $
146 2 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 78,470 892,023,096 Rls. 29,394 $
147 11 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 190,180 889,638,050 Rls. 27,483 $
148 9 1395 سهلان ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,000 857,984,976 Rls. 26,736 $
149 8 1395 سهلان ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,000 846,622,176 Rls. 26,736 $
150 8 1395 سهلان ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,000 846,622,176 Rls. 26,736 $
151 3 1395 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,968 840,716,690 Rls. 27,682 $
152 10 1395 سهلان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 46,797 816,726,400 Rls. 25,270 $
153 5 1395 سهلان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 48,000 802,431,360 Rls. 25,920 $
154 6 1395 سهلان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,860 799,153,280 Rls. 25,667 $
155 11 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 85,460 787,131,680 Rls. 24,320 $
156 6 1395 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,980 784,380,200 Rls. 25,193 $
157 5 1395 سهلان ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 22,000 771,822,700 Rls. 24,970 $
158 4 1395 سهلان ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 46,720 769,596,050 Rls. 24,995 $
159 12 1395 سهلان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 760,933,184 Rls. 23,474 $
160 4 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 74,110 751,084,710 Rls. 24,573 $
161 10 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 507,110 688,809,188 Rls. 21,298 $
162 7 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,659 681,036,267 Rls. 21,647 $
163 3 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,528 671,419,960 Rls. 22,108 $
164 9 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,020 671,011,470 Rls. 20,895 $
165 8 1395 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 46,171 656,962,485 Rls. 20,706 $
166 12 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 83,528 656,002,229 Rls. 20,239 $
167 6 1395 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 23,040 645,615,360 Rls. 20,736 $
168 12 1395 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 44,002 615,125,074 Rls. 18,987 $
169 7 1395 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,000 603,072,000 Rls. 19,200 $
170 7 1395 سهلان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,940 598,199,454 Rls. 19,014 $
171 8 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 436,639 584,173,665 Rls. 18,339 $
172 4 1395 سهلان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,110 581,179,410 Rls. 18,999 $
173 5 1395 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,584 573,558,866 Rls. 18,527 $
174 3 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 92,941 549,288,240 Rls. 18,006 $
175 2 1395 سهلان ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,370 528,150,168 Rls. 17,433 $
176 2 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 112,049 518,912,489 Rls. 17,107 $
177 1 1395 سهلان ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 680 498,612,240 Rls. 16,464 $
178 1 1395 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,100 491,908,200 Rls. 16,248 $
179 1 1395 سهلان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 114,040 474,746,592 Rls. 15,692 $
180 5 1395 سهلان ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 516 466,668,440 Rls. 15,032 $
181 10 1395 سهلان ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,794 463,856,640 Rls. 14,352 $
182 2 1395 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 894 460,994,520 Rls. 15,216 $
183 6 1395 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 24,197 454,224,666 Rls. 14,518 $
184 10 1395 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 22,358 434,230,135 Rls. 13,415 $
185 9 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,317 426,274,440 Rls. 13,292 $
186 7 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 47,800 424,408,890 Rls. 13,490 $
187 7 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 318,619 420,690,567 Rls. 13,382 $
188 3 1395 سهلان ترکيه 25070010 کائولن 316,566 404,716,944 Rls. 13,287 $
189 1 1395 سهلان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 22,133 402,184,800 Rls. 13,280 $
190 11 1395 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 890 389,335,700 Rls. 12,030 $
191 12 1395 سهلان ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 900 381,474,950 Rls. 11,771 $
192 6 1395 سهلان ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 23,803 345,622,725 Rls. 11,025 $
193 3 1395 سهلان ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 60,460 324,801,480 Rls. 10,680 $
194 1 1395 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,823 324,261,495 Rls. 10,707 $
195 2 1395 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,144 317,541,587 Rls. 10,463 $
196 10 1395 سهلان ترکيه 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 23,823 306,711,276 Rls. 9,474 $
197 10 1395 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,700 290,899,814 Rls. 8,986 $
198 9 1395 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,810 290,327,277 Rls. 9,047 $
199 9 1395 سهلان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 18,915 271,858,536 Rls. 8,436 $
200 2 1395 سهلان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 24,490 265,967,790 Rls. 8,770 $
مجموع کل
106,256,406,244 ريال
مجموع کل
3,387,208 دلار