آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 134,730 2,499,812,656 Rls. 77,152 $
202 1 1395 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 204,480 2,475,086,440 Rls. 81,794 $
203 10 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,459,778,240 Rls. 76,107 $
204 2 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 295,404 2,417,685,292 Rls. 79,758 $
205 2 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 297,000 2,416,318,707 Rls. 79,701 $
206 7 1395 تبريز ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 14,000 2,413,873,000 Rls. 77,000 $
207 7 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 241,255 2,387,385,547 Rls. 75,751 $
208 9 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 339,875 2,383,945,836 Rls. 74,291 $
209 3 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 352,625 2,351,334,926 Rls. 77,197 $
210 4 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 2,350,810,000 Rls. 77,000 $
211 3 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 289,408 2,322,393,507 Rls. 76,170 $
212 7 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 2,838,500 2,233,301,730 Rls. 70,989 $
213 11 1395 تبريز ترکيه 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 23,000 2,232,978,000 Rls. 69,000 $
214 6 1395 تبريز ترکيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 23,738 2,225,651,142 Rls. 71,214 $
215 10 1395 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,216,247,040 Rls. 68,572 $
216 4 1395 تبريز ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 2,208,888,000 Rls. 72,000 $
217 2 1395 تبريز ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 85,617 2,207,704,428 Rls. 72,773 $
218 3 1395 تبريز ترکيه 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 24,044 2,202,189,960 Rls. 72,132 $
219 6 1395 تبريز ترکيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 47,485 2,199,829,320 Rls. 70,200 $
220 7 1395 تبريز ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,950 2,169,945,450 Rls. 68,850 $
221 7 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,905 2,161,842,615 Rls. 68,715 $
222 5 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 344,905 2,148,590,918 Rls. 69,457 $
223 5 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,158 2,147,862,750 Rls. 69,475 $
224 7 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 112,500 2,127,449,025 Rls. 67,611 $
225 3 1395 تبريز ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 23,230 2,124,151,200 Rls. 69,690 $
226 11 1395 تبريز ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 3,249 2,103,077,700 Rls. 64,980 $
227 11 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 21,614 2,098,449,396 Rls. 64,839 $
228 2 1395 تبريز ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,820 2,082,547,040 Rls. 68,740 $
229 2 1395 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,154 2,061,111,475 Rls. 67,963 $
230 7 1395 تبريز ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,665 2,044,807,695 Rls. 64,995 $
231 8 1395 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,035,008,000 Rls. 64,000 $
232 4 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 21,672 2,006,718,840 Rls. 65,016 $
233 4 1395 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,650 2,006,491,650 Rls. 65,460 $
234 3 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 241,000 1,970,040,844 Rls. 64,672 $
235 6 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 2,520,500 1,964,737,107 Rls. 63,025 $
236 12 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,950 1,940,097,600 Rls. 59,850 $
237 7 1395 تبريز ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 5,200 1,934,934,500 Rls. 61,300 $
238 8 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 141,190 1,930,261,122 Rls. 60,754 $
239 8 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,176 1,926,660,096 Rls. 60,528 $
240 5 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,718 1,924,163,532 Rls. 62,154 $
241 9 1395 تبريز ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 19,982 1,923,727,086 Rls. 59,946 $
242 3 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,854 1,906,889,760 Rls. 62,562 $
243 8 1395 تبريز ترکيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 20,000 1,905,120,000 Rls. 60,000 $
244 2 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,690 1,880,879,763 Rls. 62,070 $
245 12 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 11,700 1,880,128,000 Rls. 58,000 $
246 3 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,242 1,850,928,480 Rls. 60,726 $
247 10 1395 تبريز ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 16,230 1,848,483,360 Rls. 57,360 $
248 12 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 258,375 1,842,246,199 Rls. 56,841 $
249 11 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 257,835 1,836,174,274 Rls. 56,721 $
250 3 1395 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,824,270,000 Rls. 60,000 $
251 2 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 281,975 1,822,237,068 Rls. 60,131 $
252 1 1395 تبريز ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 2,090 1,734,862,689 Rls. 57,332 $
253 5 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 108,000 1,722,385,850 Rls. 55,535 $
254 9 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 175,500 1,713,382,269 Rls. 53,370 $
255 1 1395 تبريز ترکيه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 56,000 1,695,504,000 Rls. 56,000 $
256 6 1395 تبريز ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 48,000 1,656,568,800 Rls. 53,280 $
257 11 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 18,360 1,641,141,744 Rls. 50,712 $
258 10 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 166,500 1,636,768,627 Rls. 50,593 $
259 6 1395 تبريز ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,030 1,611,429,972 Rls. 51,522 $
260 11 1395 تبريز ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 3,100 1,590,820,663 Rls. 49,153 $
261 6 1395 تبريز ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 11,390 1,579,993,500 Rls. 50,500 $
262 9 1395 تبريز ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,571,430,000 Rls. 49,000 $
263 5 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 186,500 1,548,346,554 Rls. 50,047 $
264 7 1395 تبريز ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,912 1,545,422,400 Rls. 48,960 $
265 8 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 159,000 1,537,767,771 Rls. 48,353 $
266 7 1395 تبريز ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 9,800 1,509,054,551 Rls. 47,966 $
267 6 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,066 1,500,872,730 Rls. 48,198 $
268 5 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,935,000 1,498,121,075 Rls. 48,375 $
269 2 1395 تبريز ترکيه 41015000 پوست كامل، به وزن هر جلد بيش از 16 كيلوگرم 202,531 1,482,534,360 Rls. 48,900 $
270 8 1395 تبريز ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,435,190,400 Rls. 45,200 $
271 10 1395 تبريز ترکيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7,120 1,417,425,920 Rls. 43,856 $
272 9 1395 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 110,366 1,415,980,791 Rls. 44,147 $
273 4 1395 تبريز ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 159,825 1,415,326,880 Rls. 45,979 $
274 9 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,411,806,516 Rls. 44,068 $
275 7 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 160,000 1,404,438,717 Rls. 44,581 $
276 1 1395 تبريز ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,598 1,399,945,925 Rls. 46,275 $
277 5 1395 تبريز ترکيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 22,000 1,362,152,000 Rls. 44,000 $
278 7 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 15,400 1,341,968,955 Rls. 42,655 $
279 4 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 161,000 1,327,307,046 Rls. 43,205 $
280 8 1395 تبريز ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 14,500 1,324,480,187 Rls. 41,654 $
281 9 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 121,500 1,322,649,120 Rls. 41,120 $
282 3 1395 تبريز ترکيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 14,453 1,316,812,830 Rls. 43,359 $
283 4 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 167,560 1,311,754,570 Rls. 42,941 $
284 9 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,620,000 1,300,752,330 Rls. 40,499 $
285 8 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,599,900 1,270,081,943 Rls. 39,996 $
286 12 1395 تبريز ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 36,725 1,265,561,083 Rls. 39,064 $
287 6 1395 تبريز ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 364,675 1,253,266,538 Rls. 40,114 $
288 4 1395 تبريز ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 135,524 1,249,811,941 Rls. 40,657 $
289 10 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,531,600 1,238,868,771 Rls. 38,289 $
290 6 1395 تبريز ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 7,000 1,212,452,562 Rls. 39,022 $
291 11 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,492,300 1,207,494,582 Rls. 37,306 $
292 1 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 69,422 1,196,216,870 Rls. 39,547 $
293 1 1395 تبريز ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 46,454 1,195,045,695 Rls. 39,485 $
294 3 1395 تبريز ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 19,380 1,179,815,640 Rls. 38,760 $
295 3 1395 تبريز ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 44,935 1,162,609,171 Rls. 38,193 $
296 9 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,943 1,153,861,254 Rls. 35,829 $
297 6 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 138,000 1,153,318,647 Rls. 37,033 $
298 3 1395 تبريز ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,425 1,136,142,000 Rls. 37,275 $
299 5 1395 تبريز ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 331,200 1,130,684,705 Rls. 36,433 $
300 5 1395 تبريز ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 24,200 1,122,033,000 Rls. 36,300 $
مجموع کل
176,046,910,460 ريال
مجموع کل
5,629,870 دلار