آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,550,632,000 Rls. 216,000 $
102 1 1395 تبريز ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 24,000 6,539,400,000 Rls. 216,000 $
103 7 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 202,500 6,431,916,926 Rls. 204,118 $
104 7 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 6,336,234,100 Rls. 200,900 $
105 8 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 984,900 6,278,592,654 Rls. 196,980 $
106 8 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 428,295 6,222,441,327 Rls. 195,857 $
107 12 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 25,140 6,210,874,906 Rls. 191,718 $
108 9 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 295,320 6,169,005,486 Rls. 191,957 $
109 7 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 716,880 6,090,330,766 Rls. 193,556 $
110 11 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 288,720 6,075,004,795 Rls. 187,669 $
111 10 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 693,284 6,053,666,542 Rls. 187,185 $
112 2 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 68,404 5,955,147,321 Rls. 196,521 $
113 4 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 25,500 5,825,468,000 Rls. 189,200 $
114 9 1395 تبريز ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 25,801 5,820,241,182 Rls. 180,607 $
115 12 1395 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 176,840 5,702,532,000 Rls. 176,000 $
116 1 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 694,736 5,675,624,768 Rls. 187,576 $
117 4 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 923,220 5,672,275,524 Rls. 184,644 $
118 10 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 269,111 5,654,330,751 Rls. 174,923 $
119 7 1395 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 20,170 5,579,987,140 Rls. 177,362 $
120 12 1395 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 741,755 5,529,089,805 Rls. 170,602 $
121 5 1395 تبريز ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50,800 5,519,352,300 Rls. 177,800 $
122 9 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 25,600 5,432,658,000 Rls. 169,400 $
123 8 1395 تبريز ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 113,046 5,339,686,254 Rls. 168,619 $
124 3 1395 تبريز ترکيه 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 16,000 5,309,044,880 Rls. 173,896 $
125 11 1395 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 5,281,968,000 Rls. 163,200 $
126 8 1395 تبريز ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 157,500 5,256,988,128 Rls. 165,564 $
127 7 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 22,200 5,255,572,500 Rls. 166,500 $
128 6 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 248,449 5,045,360,960 Rls. 161,494 $
129 1 1395 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,000 5,018,893,000 Rls. 165,800 $
130 1 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 824,240 5,014,731,716 Rls. 165,748 $
131 2 1395 تبريز ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 47,035 4,996,128,253 Rls. 164,623 $
132 3 1395 تبريز ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 106,985 4,887,226,367 Rls. 160,478 $
133 5 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 240,724 4,882,533,782 Rls. 157,632 $
134 1 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 53,566 4,863,559,775 Rls. 160,699 $
135 12 1395 تبريز ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 17,200 4,753,410,150 Rls. 146,679 $
136 7 1395 تبريز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 378,795 4,646,837,229 Rls. 147,449 $
137 8 1395 تبريز ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 41,800 4,645,317,600 Rls. 146,300 $
138 12 1395 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 16,068 4,578,932,158 Rls. 141,295 $
139 1 1395 تبريز ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 150,000 4,577,549,725 Rls. 151,199 $
140 5 1395 تبريز ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 48,595 4,509,866,190 Rls. 145,785 $
141 6 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 533,410 4,500,828,787 Rls. 144,019 $
142 8 1395 تبريز ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 217,485 4,492,617,345 Rls. 141,365 $
143 8 1395 تبريز ترکيه 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 25,600 4,482,359,496 Rls. 140,968 $
144 3 1395 تبريز ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 41,850 4,458,113,100 Rls. 146,475 $
145 9 1395 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 90,000 4,395,501,735 Rls. 137,143 $
146 8 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 501,349 4,304,590,245 Rls. 135,363 $
147 12 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 43,284 4,207,119,174 Rls. 129,852 $
148 3 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 353,049 4,202,105,111 Rls. 138,009 $
149 11 1395 تبريز ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 129,360 4,188,375,180 Rls. 129,360 $
150 8 1395 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 818,290 4,152,602,174 Rls. 130,929 $
151 2 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 668,975 4,128,585,671 Rls. 136,080 $
152 9 1395 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,103,904,000 Rls. 128,000 $
153 11 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 260,900 4,073,225,499 Rls. 125,841 $
154 11 1395 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 199,738 4,049,269,257 Rls. 125,073 $
155 2 1395 تبريز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 329,297 4,017,468,949 Rls. 132,481 $
156 4 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 10,000 3,959,124,950 Rls. 129,050 $
157 1 1395 تبريز ترکيه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 10,180 3,958,289,738 Rls. 130,745 $
158 7 1395 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 627,410 3,951,934,082 Rls. 125,482 $
159 1 1395 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 155,767 3,924,559,114 Rls. 131,160 $
160 6 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 216,500 3,898,455,645 Rls. 124,865 $
161 3 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 464,079 3,819,787,440 Rls. 125,300 $
162 9 1395 تبريز ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 75,480 3,636,641,790 Rls. 113,220 $
163 2 1395 تبريز ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 141,324 3,573,656,555 Rls. 117,815 $
164 2 1395 تبريز ترکيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 42,272 3,503,253,732 Rls. 115,516 $
165 6 1395 تبريز ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,100 3,479,952,000 Rls. 112,000 $
166 9 1395 تبريز ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 2,066 3,445,450,215 Rls. 107,365 $
167 6 1395 تبريز ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 19,642 3,363,545,185 Rls. 108,031 $
168 1 1395 تبريز ترکيه 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 2,264 3,303,720,018 Rls. 109,124 $
169 5 1395 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 35,308 3,275,288,808 Rls. 105,924 $
170 11 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 14,100 3,268,764,000 Rls. 101,000 $
171 7 1395 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 3,246,681,205 Rls. 102,857 $
172 7 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 460,525 3,191,510,657 Rls. 101,310 $
173 10 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 13,800 3,172,162,000 Rls. 98,000 $
174 3 1395 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 14,200 3,161,703,060 Rls. 103,710 $
175 1 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 388,975 3,158,754,678 Rls. 104,380 $
176 2 1395 تبريز ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 90,000 3,074,316,896 Rls. 101,476 $
177 1 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 480,805 3,052,117,380 Rls. 100,823 $
178 12 1395 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 90,000 2,980,044,342 Rls. 91,971 $
179 6 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 390,884 2,952,338,275 Rls. 94,545 $
180 12 1395 تبريز ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 2,951,721,000 Rls. 91,125 $
181 2 1395 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 11,680 2,909,664,000 Rls. 96,000 $
182 5 1395 تبريز ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 356,192 2,850,091,648 Rls. 92,089 $
183 2 1395 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 30,848 2,806,581,888 Rls. 92,544 $
184 9 1395 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 323,130 2,796,726,771 Rls. 87,246 $
185 2 1395 تبريز ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 131,673 2,796,678,687 Rls. 92,173 $
186 10 1395 تبريز ترکيه 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 392,165 2,790,324,610 Rls. 86,273 $
187 7 1395 تبريز ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 135,597 2,771,420,344 Rls. 88,144 $
188 2 1395 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 174,490 2,763,327,448 Rls. 91,070 $
189 5 1395 تبريز ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 13,000 2,739,429,000 Rls. 88,500 $
190 11 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 269,500 2,731,328,058 Rls. 84,391 $
191 2 1395 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,728,620,000 Rls. 90,000 $
192 2 1395 تبريز ترکيه 08105000 کيوي، تازه 224,838 2,724,969,276 Rls. 89,936 $
193 12 1395 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 227,500 2,719,846,670 Rls. 83,935 $
194 9 1395 تبريز ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 53,640 2,687,014,368 Rls. 83,667 $
195 3 1395 تبريز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 259,450 2,678,602,562 Rls. 87,901 $
196 1 1395 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29,226 2,652,440,826 Rls. 87,678 $
197 4 1395 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 3,435,445 2,640,751,780 Rls. 85,888 $
198 7 1395 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 511,080 2,578,979,823 Rls. 81,771 $
199 3 1395 تبريز ترکيه 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 23,677 2,516,761,900 Rls. 82,870 $
200 3 1395 تبريز ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,511,217,500 Rls. 82,500 $
مجموع کل
423,643,628,607 ريال
مجموع کل
13,541,863 دلار