آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 119,780 1,969,520,583 Rls. 63,484 $
102 1 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 43,200 1,960,848,000 Rls. 64,800 $
103 6 1395 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 20,960 1,957,768,800 Rls. 62,880 $
104 3 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 120,000 1,937,561,280 Rls. 63,600 $
105 12 1395 اروميه ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 23,004 1,864,244,160 Rls. 57,510 $
106 12 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 46,116 1,792,955,533 Rls. 55,339 $
107 10 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 45,524 1,767,100,788 Rls. 54,630 $
108 8 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 46,013 1,752,010,524 Rls. 55,216 $
109 4 1395 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 6,960 1,718,439,740 Rls. 55,676 $
110 6 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 45,543 1,707,379,576 Rls. 54,652 $
111 2 1395 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 6,981 1,692,600,043 Rls. 55,845 $
112 8 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 96,000 1,621,189,440 Rls. 50,880 $
113 7 1395 اروميه ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,148 1,584,690,570 Rls. 50,370 $
114 10 1395 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 1,583,680,000 Rls. 49,000 $
115 9 1395 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,579,074,000 Rls. 49,000 $
116 9 1395 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 1,569,813,000 Rls. 49,000 $
117 1 1395 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 145,108 1,537,501,734 Rls. 50,788 $
118 6 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,863 1,487,817,110 Rls. 47,786 $
119 5 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 39,647 1,477,027,965 Rls. 47,577 $
120 6 1395 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 31,350 1,469,672,325 Rls. 47,025 $
121 11 1395 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 294,191 1,428,618,163 Rls. 44,131 $
122 7 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,990 1,388,228,700 Rls. 43,980 $
123 7 1395 اروميه ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 11,000 1,384,284,000 Rls. 44,000 $
124 8 1395 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 14,400 1,383,998,400 Rls. 43,200 $
125 2 1395 اروميه ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 93,113 1,307,144,375 Rls. 43,116 $
126 7 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 71,950 1,195,447,092 Rls. 38,133 $
127 5 1395 اروميه ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 9,248 1,145,198,336 Rls. 36,992 $
128 12 1395 اروميه ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,920 1,086,557,248 Rls. 33,544 $
129 8 1395 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 44,131 1,078,342,300 Rls. 34,008 $
130 6 1395 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 10,950 1,026,661,050 Rls. 32,850 $
131 4 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 24,000 991,116,000 Rls. 32,400 $
132 3 1395 اروميه ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,000 912,847,000 Rls. 29,900 $
133 1 1395 اروميه ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,000 905,222,500 Rls. 29,900 $
134 10 1395 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,033 883,725,760 Rls. 27,343 $
135 4 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,608 869,136,070 Rls. 28,330 $
136 7 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 22,572 855,001,155 Rls. 27,087 $
137 1 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 23,208 843,158,750 Rls. 27,850 $
138 2 1395 اروميه ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 2,394 809,124,360 Rls. 26,680 $
139 3 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 60,473 804,778,016 Rls. 26,384 $
140 6 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 47,908 795,989,983 Rls. 25,391 $
141 3 1395 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 91,000 640,312,200 Rls. 21,040 $
142 6 1395 اروميه ترکيه 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 6,600 620,710,200 Rls. 19,800 $
143 12 1395 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 127,482 619,699,365 Rls. 19,123 $
144 5 1395 اروميه ترکيه 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,366 607,288,770 Rls. 19,647 $
145 4 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 45,397 566,602,940 Rls. 18,432 $
146 9 1395 اروميه ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 92,250 560,756,760 Rls. 17,468 $
147 1 1395 اروميه ترکيه 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 9,410 554,153,600 Rls. 18,304 $
148 5 1395 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 68,000 523,642,500 Rls. 16,920 $
149 2 1395 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 48,094 510,150,863 Rls. 16,833 $
150 3 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 83,070 488,796,310 Rls. 16,054 $
151 7 1395 اروميه ترکيه 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 20,300 461,354,040 Rls. 14,616 $
152 10 1395 اروميه ترکيه 08081000 سيب , تازه 49,292 447,534,434 Rls. 13,835 $
153 6 1395 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 46,700 437,854,530 Rls. 14,010 $
154 12 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 24,000 412,026,240 Rls. 12,720 $
155 3 1395 اروميه ترکيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,580 402,415,200 Rls. 13,200 $
156 9 1395 اروميه ترکيه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 1,340 360,091,200 Rls. 11,200 $
157 1 1395 اروميه ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 23,500 355,261,250 Rls. 11,750 $
158 7 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,310 350,975,340 Rls. 11,174 $
159 11 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 59,400 346,119,912 Rls. 10,692 $
160 8 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 48,500 340,381,440 Rls. 10,720 $
161 2 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,500 322,514,360 Rls. 10,640 $
162 1 1395 اروميه ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 21,605 314,964,000 Rls. 10,400 $
163 8 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 56,540 305,327,123 Rls. 9,611 $
164 10 1395 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 47,330 293,691,840 Rls. 9,087 $
165 10 1395 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 22,692 293,368,640 Rls. 9,077 $
166 10 1395 اروميه ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 44,547 288,419,966 Rls. 8,909 $
167 6 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 47,480 281,277,000 Rls. 9,000 $
168 5 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,940 279,210,202 Rls. 9,019 $
169 4 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 47,710 278,128,950 Rls. 9,065 $
170 3 1395 اروميه ترکيه 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 22,297 275,520,284 Rls. 9,072 $
171 11 1395 اروميه ترکيه 08105000 کيوي، تازه 20,102 260,359,539 Rls. 8,041 $
172 11 1395 اروميه ترکيه 08081000 سيب , تازه 24,618 223,085,052 Rls. 6,893 $
173 11 1395 اروميه ترکيه 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 47,000 191,600,800 Rls. 5,920 $
174 9 1395 اروميه ترکيه 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,460 187,411,440 Rls. 5,840 $
175 1 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 30,540 184,828,080 Rls. 6,108 $
176 2 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 28,500 172,761,300 Rls. 5,700 $
177 5 1395 اروميه ترکيه 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 2,742 169,510,440 Rls. 5,484 $
178 12 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 29,050 169,430,058 Rls. 5,229 $
179 10 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 29,100 168,799,788 Rls. 5,238 $
180 9 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 30,460 165,887,586 Rls. 5,178 $
181 5 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 28,070 165,562,985 Rls. 5,333 $
182 1 1395 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,500 161,063,000 Rls. 5,320 $
183 5 1395 اروميه ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,476 153,304,016 Rls. 4,952 $
184 7 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 27,890 149,422,097 Rls. 4,741 $
185 7 1395 اروميه ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,340 147,724,200 Rls. 4,680 $
186 10 1395 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 35,268 142,946,038 Rls. 4,417 $
187 6 1395 اروميه ترکيه 28011000 کلر 25,770 137,068,347 Rls. 4,381 $
188 8 1395 اروميه ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25,000 99,066,240 Rls. 3,120 $
189 6 1395 اروميه ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,140 88,734,750 Rls. 2,850 $
190 12 1395 اروميه ترکيه 23069090 ساير كنجاله ها وآخال هاي جامد به هر شكل غير مذكور 24,280 39,342,098 Rls. 1,214 $
191 3 1395 اروميه ترکيه 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 25,575 38,812,860 Rls. 1,278 $
192 3 1395 اروميه ترکيه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,800 37,857,200 Rls. 1,240 $
193 7 1395 اروميه ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 24,196 31,410,000 Rls. 1,000 $
194 9 1395 اروميه ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 400 29,523,720 Rls. 920 $
195 6 1395 اروميه ترکيه 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 15,500 24,080,025 Rls. 775 $
مجموع کل
71,003,615,547 ريال
مجموع کل
2,267,547 دلار