آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,650 37,095,205,660 Rls. 1,145,890 $
2 8 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,030 31,137,530,622 Rls. 981,041 $
3 3 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 263,360 29,142,052,000 Rls. 957,640 $
4 9 1395 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 247,211 27,713,261,340 Rls. 862,906 $
5 12 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 84,900 25,980,496,040 Rls. 801,680 $
6 10 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 77,814 23,685,095,200 Rls. 732,470 $
7 11 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 486,535 23,623,263,364 Rls. 729,802 $
8 9 1395 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,150 22,477,862,265 Rls. 699,665 $
9 1 1395 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 4,439,463 20,694,649,383 Rls. 683,682 $
10 9 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 563,905 20,472,006,138 Rls. 637,585 $
11 10 1395 اروميه ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 25,047 19,893,929,600 Rls. 615,530 $
12 10 1395 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 55,550 19,874,307,048 Rls. 613,992 $
13 12 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 408,080 19,835,550,840 Rls. 612,120 $
14 7 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,150 19,289,974,825 Rls. 611,405 $
15 2 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,000 17,981,237,000 Rls. 593,000 $
16 5 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 326,400 15,190,036,800 Rls. 489,600 $
17 5 1395 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,600 15,047,100,320 Rls. 486,080 $
18 9 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,050 14,801,268,822 Rls. 461,292 $
19 6 1395 اروميه ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,630 14,714,280,000 Rls. 473,570 $
20 4 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 82,080 13,820,271,300 Rls. 451,440 $
21 2 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 435,380 13,589,622,260 Rls. 448,320 $
22 10 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 238,260 12,725,863,920 Rls. 393,651 $
23 8 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 303,580 12,496,329,642 Rls. 392,258 $
24 9 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 215,840 11,955,818,957 Rls. 372,324 $
25 7 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 216,000 11,736,279,000 Rls. 372,600 $
26 11 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 328,657 11,701,540,071 Rls. 361,522 $
27 8 1395 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 103,068 11,460,147,531 Rls. 360,747 $
28 5 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 239,940 11,301,064,733 Rls. 364,723 $
29 3 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,982 10,825,686,320 Rls. 355,544 $
30 1 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 275,960 10,734,039,500 Rls. 354,760 $
31 8 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 192,000 10,531,042,200 Rls. 331,200 $
32 2 1395 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 2,312,305 10,507,886,299 Rls. 346,846 $
33 12 1395 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 128,600 10,210,319,140 Rls. 315,070 $
34 12 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 262,024 9,887,079,256 Rls. 305,020 $
35 7 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 386,172 9,738,065,485 Rls. 308,937 $
36 7 1395 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 30,500 9,324,304,450 Rls. 295,850 $
37 2 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 153,160 9,280,270,720 Rls. 306,320 $
38 12 1395 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 116,000 9,211,127,800 Rls. 284,200 $
39 8 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 357,560 9,082,969,296 Rls. 286,048 $
40 2 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 192,240 8,746,383,240 Rls. 288,360 $
41 10 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 517,549 8,591,032,362 Rls. 265,614 $
42 12 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 320,900 8,318,623,040 Rls. 256,720 $
43 5 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 62,180 8,285,909,440 Rls. 268,000 $
44 10 1395 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 71,292 8,058,151,282 Rls. 249,531 $
45 5 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,572,950,000 Rls. 245,000 $
46 6 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 154,840 7,258,821,780 Rls. 232,260 $
47 10 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 135,360 6,566,736,960 Rls. 203,040 $
48 11 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 119,930 6,404,182,047 Rls. 197,879 $
49 8 1395 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,932 6,163,571,232 Rls. 194,116 $
50 1 1395 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,988,906,000 Rls. 198,000 $
51 9 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 222,284 5,711,381,094 Rls. 177,827 $
52 2 1395 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 89,900 5,456,750,200 Rls. 179,800 $
53 11 1395 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 68,500 5,432,342,125 Rls. 167,825 $
54 8 1395 اروميه ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,500 5,380,052,400 Rls. 169,200 $
55 6 1395 اروميه ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 85,520 5,361,932,960 Rls. 171,040 $
56 8 1395 اروميه ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 60,000 5,338,746,000 Rls. 168,000 $
57 6 1395 اروميه ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 73,575 5,288,658,645 Rls. 169,076 $
58 5 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 154,380 5,202,371,644 Rls. 167,818 $
59 7 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 110,000 5,182,650,000 Rls. 165,000 $
60 3 1395 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,030,190,000 Rls. 165,000 $
61 9 1395 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,002,920,000 Rls. 156,000 $
62 7 1395 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 521,621 4,930,009,779 Rls. 156,486 $
63 4 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,000 4,783,818,000 Rls. 156,000 $
64 10 1395 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,757,704,000 Rls. 147,000 $
65 8 1395 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,277,328,400 Rls. 134,650 $
66 3 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 98,164 4,238,813,516 Rls. 139,240 $
67 12 1395 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,210,960,000 Rls. 130,000 $
68 9 1395 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 86,400 4,171,629,600 Rls. 129,600 $
69 2 1395 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 44,820 4,075,087,140 Rls. 134,460 $
70 2 1395 اروميه ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,002,548,000 Rls. 132,000 $
71 8 1395 اروميه ترکيه 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 35,796 3,967,401,474 Rls. 125,289 $
72 11 1395 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,964,541,000 Rls. 122,500 $
73 3 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 96,000 3,946,222,800 Rls. 129,600 $
74 3 1395 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 86,400 3,935,952,000 Rls. 129,600 $
75 10 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 109,318 3,890,253,944 Rls. 120,249 $
76 6 1395 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 3,847,869,360 Rls. 123,120 $
77 11 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 232,590 3,747,897,083 Rls. 115,777 $
78 4 1395 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,600 3,626,964,000 Rls. 118,800 $
79 8 1395 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,840 3,566,886,204 Rls. 112,308 $
80 9 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 91,004 3,504,094,248 Rls. 109,206 $
81 10 1395 اروميه ترکيه 11081100 نشاسته گندم 95,956 3,492,951,753 Rls. 107,960 $
82 6 1395 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 195,700 3,448,109,930 Rls. 110,310 $
83 1 1395 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,520 3,416,836,500 Rls. 112,860 $
84 8 1395 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 774,140 3,320,564,214 Rls. 104,375 $
85 9 1395 اروميه ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 25,710 3,306,633,840 Rls. 102,840 $
86 2 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 89,263 3,242,777,161 Rls. 106,923 $
87 8 1395 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 67,890 3,240,997,380 Rls. 101,835 $
88 9 1395 اروميه ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 32,438 3,218,710,320 Rls. 100,080 $
89 3 1395 اروميه ترکيه 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 19,267 3,218,263,345 Rls. 105,969 $
90 4 1395 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,500 3,186,765,000 Rls. 103,500 $
91 9 1395 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 679,720 3,143,342,982 Rls. 97,965 $
92 12 1395 اروميه ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 35,000 2,777,981,500 Rls. 85,750 $
93 8 1395 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 286,650 2,723,117,670 Rls. 85,995 $
94 1 1395 اروميه ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,662,880,000 Rls. 88,000 $
95 11 1395 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 23,113 2,619,363,963 Rls. 80,897 $
96 11 1395 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 8,768 2,270,108,052 Rls. 70,143 $
97 3 1395 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,130,730,000 Rls. 70,000 $
98 3 1395 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 55,745 2,035,981,152 Rls. 66,895 $
99 7 1395 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,978 2,014,604,560 Rls. 63,824 $
100 12 1395 اروميه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 20,303 1,973,877,963 Rls. 60,909 $
مجموع کل
914,002,675,431 ريال
مجموع کل
28,944,351 دلار