آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,640,973,312 Rls. 50,688 $
102 8 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,615,071,744 Rls. 50,688 $
103 9 1395 اراك ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 73,750 1,613,056,860 Rls. 50,298 $
104 7 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,599,966,720 Rls. 50,688 $
105 4 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,555,057,152 Rls. 50,688 $
106 3 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,225 1,552,956,840 Rls. 50,940 $
107 2 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,538,330,112 Rls. 50,688 $
108 1 1395 اراك ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 21,120 1,534,579,200 Rls. 50,688 $
109 9 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 86,400 1,523,574,360 Rls. 47,520 $
110 12 1395 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 23,400 1,517,068,800 Rls. 46,800 $
111 5 1395 اراك ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 45,000 1,428,474,740 Rls. 46,214 $
112 5 1395 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 47,780 1,334,997,090 Rls. 43,002 $
113 1 1395 اراك ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 71,710 1,303,042,410 Rls. 43,026 $
114 5 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 82,880 1,295,728,515 Rls. 41,854 $
115 7 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 224 1,187,790,000 Rls. 37,000 $
116 6 1395 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 39,900 1,118,057,850 Rls. 35,910 $
117 4 1395 اراك ترکيه 29153200 استات وينيل 38,680 1,073,361,240 Rls. 34,776 $
118 10 1395 اراك ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 77,440 977,576,169 Rls. 30,201 $
119 11 1395 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 930,202,465 Rls. 28,741 $
120 9 1395 اراك ترکيه 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 20,240 920,743,380 Rls. 28,740 $
121 2 1395 اراك ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 49,850 906,542,190 Rls. 29,910 $
122 11 1395 اراك ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 898,614,225 Rls. 27,765 $
123 5 1395 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 892,233,300 Rls. 28,740 $
124 1 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 38,720 879,186,000 Rls. 29,040 $
125 5 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 20,240 877,112,544 Rls. 28,336 $
126 7 1395 اراك ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 875,069,505 Rls. 27,765 $
127 3 1395 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 874,816,860 Rls. 28,740 $
128 1 1395 اراك ترکيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 20,240 870,103,500 Rls. 28,740 $
129 11 1395 اراك ترکيه 52029900 آخال پنبه که درجاي ديگرگفته نشده. 52,306 846,461,264 Rls. 26,154 $
130 12 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 20,240 786,979,776 Rls. 24,288 $
131 10 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 20,240 784,988,160 Rls. 24,288 $
132 6 1395 اراك ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 20,240 759,898,656 Rls. 24,288 $
133 7 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 19,360 745,589,997 Rls. 23,621 $
134 5 1395 اراك ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 19,360 739,301,482 Rls. 23,794 $
135 5 1395 اراك ترکيه 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 40,758 651,168,875 Rls. 20,975 $
136 4 1395 اراك ترکيه 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 40,418 583,655,240 Rls. 18,956 $
137 7 1395 اراك ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 36,000 481,989,780 Rls. 15,300 $
138 10 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 469,286,400 Rls. 14,520 $
139 12 1395 اراك ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,220 459,372,870 Rls. 14,170 $
140 7 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 458,323,800 Rls. 14,520 $
141 5 1395 اراك ترکيه 29221110 منواتانول آمين 19,360 449,452,080 Rls. 14,520 $
142 1 1395 اراك ترکيه 29051400 سايربوتانول ها ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 15,400 433,741,770 Rls. 14,322 $
143 7 1395 اراك ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 19,360 416,752,695 Rls. 13,203 $
144 2 1395 اراك ترکيه 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 6,600 400,078,800 Rls. 13,200 $
145 6 1395 اراك ترکيه 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 19,360 363,429,792 Rls. 11,616 $
146 8 1395 اراك ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 24,000 344,120,400 Rls. 10,800 $
147 6 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 244 309,373,447 Rls. 9,899 $
148 10 1395 اراك ترکيه 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 15,064 243,847,443 Rls. 7,532 $
149 7 1395 اراك ترکيه 29153400 ک ک استات ايزوبوتيل 3,600 82,952,820 Rls. 2,628 $
150 12 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 700 17,423,600 Rls. 538 $
151 5 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 299 16,243,986 Rls. 523 $
152 10 1395 اراك ترکيه 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 250 7,768,560 Rls. 240 $
153 9 1395 اراك ترکيه 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 640 7,701,840 Rls. 240 $
154 4 1395 اراك ترکيه 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 600 4,938,400 Rls. 160 $
155 9 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 128 4,296,017 Rls. 134 $
156 11 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 262 4,004,474 Rls. 124 $
157 10 1395 اراك ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 128 2,758,512 Rls. 85 $
مجموع کل
45,210,188,019 ريال
مجموع کل
1,442,824 دلار