آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 16,890 7,975,464,400 Rls. 247,420 $
2 4 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 58,050 5,349,574,500 Rls. 174,150 $
3 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 18,000 4,907,952,000 Rls. 162,000 $
4 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,210 3,811,447,260 Rls. 117,630 $
5 1 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 37,144 3,371,932,320 Rls. 111,432 $
6 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 33,510 3,173,229,450 Rls. 100,530 $
7 10 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 17,540 2,999,958,920 Rls. 92,680 $
8 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 31,470 2,997,706,320 Rls. 94,410 $
9 5 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 29,960 2,792,661,480 Rls. 89,880 $
10 6 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 28,735 2,678,475,555 Rls. 86,205 $
11 3 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 23,200 2,124,888,000 Rls. 69,600 $
12 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 20,000 1,887,660,000 Rls. 60,000 $
13 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 20,720 1,883,199,360 Rls. 62,160 $
14 6 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 20,000 1,868,100,000 Rls. 60,000 $
15 5 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,520 1,563,626,664 Rls. 50,508 $
16 11 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,260 1,543,616,310 Rls. 47,694 $
17 3 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,280 1,527,714,432 Rls. 50,112 $
18 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 220 1,469,988,000 Rls. 46,800 $
19 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,500 1,312,848,000 Rls. 40,500 $
20 9 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,860 1,296,155,490 Rls. 40,390 $
21 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,360 1,264,910,024 Rls. 39,032 $
22 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,840 1,087,539,840 Rls. 34,624 $
23 5 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 18,260 850,322,550 Rls. 27,390 $
24 5 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 2,530 792,524,800 Rls. 25,600 $
25 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,640 786,646,080 Rls. 25,920 $
26 10 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 16,000 773,424,000 Rls. 24,000 $
27 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 2,545 642,792,800 Rls. 21,200 $
28 4 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 2,874 578,755,087 Rls. 18,887 $
29 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 12,946 503,967,744 Rls. 15,872 $
30 1 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,920 484,280,000 Rls. 16,000 $
31 9 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 588 477,064,806 Rls. 14,866 $
32 11 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 6,927 297,175,430 Rls. 9,182 $
33 3 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 960 242,960,000 Rls. 8,000 $
34 10 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,800 190,041,600 Rls. 5,880 $
35 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 750 186,250,928 Rls. 5,858 $
36 4 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 22,000 169,757,500 Rls. 5,500 $
37 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 20,000 157,050,000 Rls. 5,000 $
38 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04031090 ک ک ک ماست 4,800 155,553,600 Rls. 4,800 $
39 10 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 3,200 155,136,000 Rls. 4,800 $
40 7 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04031090 ک ک ک ماست 4,800 150,768,000 Rls. 4,800 $
41 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 1,700 87,523,200 Rls. 2,700 $
42 6 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 23,000 64,449,450 Rls. 2,070 $
43 9 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,700 59,785,533 Rls. 1,863 $
44 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,000 57,234,600 Rls. 1,800 $
45 12 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 26179000 سايرسنگهاي فلزوکنسانتره هاي آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشد 19,600 57,181,824 Rls. 1,764 $
46 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 385 54,532,800 Rls. 1,800 $
47 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 1,000 37,520,460 Rls. 1,180 $
48 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 3,700 28,023,800 Rls. 925 $
49 8 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 50 26,709,480 Rls. 840 $
50 11 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04031090 ک ک ک ماست 800 25,892,000 Rls. 800 $
51 9 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 04031090 ک ک ک ماست 800 25,672,800 Rls. 800 $
52 9 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 400 19,254,600 Rls. 600 $
53 2 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 29152910 استات سديم گريد داروئي 560 7,271,040 Rls. 240 $
مجموع کل
67,034,170,837 ريال
مجموع کل
2,138,694 دلار