آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 88,160 21,839,539,680 Rls. 721,248 $
2 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 52,180 7,239,875,958 Rls. 225,318 $
3 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 45,700 6,521,544,900 Rls. 205,650 $
4 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 39,820 4,127,462,460 Rls. 131,406 $
5 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,520 2,407,987,032 Rls. 74,316 $
6 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,500,000 2,276,175,000 Rls. 75,000 $
7 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,330 2,148,976,170 Rls. 70,389 $
8 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 60,000 1,840,740,000 Rls. 60,000 $
9 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,371 1,615,187,449 Rls. 53,277 $
10 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16,641 1,561,945,607 Rls. 48,261 $
11 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 13,000 1,518,610,500 Rls. 49,500 $
12 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 123,000 1,431,129,600 Rls. 44,280 $
13 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,420 1,272,376,816 Rls. 41,968 $
14 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 40,380 1,269,349,425 Rls. 40,380 $
15 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 37,335 1,164,212,145 Rls. 37,335 $
16 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,455 1,126,730,947 Rls. 34,774 $
17 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,736 1,120,876,047 Rls. 35,251 $
18 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 19,400 1,067,397,700 Rls. 32,980 $
19 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,400 1,051,116,120 Rls. 34,680 $
20 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 19,440 1,000,032,480 Rls. 33,048 $
21 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,000 975,360,000 Rls. 32,000 $
22 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,456 927,549,980 Rls. 30,322 $
23 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,986 854,127,018 Rls. 26,973 $
24 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,569 776,637,050 Rls. 24,850 $
25 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 14,240 775,291,104 Rls. 25,632 $
26 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,145 714,771,460 Rls. 23,621 $
27 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,790 687,932,352 Rls. 21,222 $
28 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 676,746,000 Rls. 21,000 $
29 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,000 670,560,000 Rls. 22,000 $
30 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 18,274 668,375,194 Rls. 21,928 $
31 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,600 659,962,200 Rls. 20,600 $
32 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 22,550 656,456,416 Rls. 20,251 $
33 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 23,070 656,274,157 Rls. 20,251 $
34 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,772 624,105,539 Rls. 19,638 $
35 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 25,160 613,357,458 Rls. 19,033 $
36 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,086 538,077,900 Rls. 17,650 $
37 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,625 537,210,000 Rls. 17,625 $
38 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 46,732 531,150,071 Rls. 17,525 $
39 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,000 506,656,000 Rls. 16,000 $
40 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,500 467,073,500 Rls. 14,750 $
41 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 25,650 427,385,672 Rls. 14,107 $
42 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,373 407,335,947 Rls. 12,682 $
43 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,942 397,131,871 Rls. 12,707 $
44 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 7,747 375,072,700 Rls. 12,395 $
45 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,953 355,754,916 Rls. 11,061 $
46 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,000 277,110,000 Rls. 9,000 $
47 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,390 269,951,985 Rls. 8,341 $
48 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,174 211,465,548 Rls. 6,678 $
49 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,083 195,541,129 Rls. 6,041 $
50 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 750 133,435,500 Rls. 4,125 $
51 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,550 132,159,360 Rls. 4,080 $
52 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 400 129,392,000 Rls. 4,000 $
53 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,060 123,940,724 Rls. 3,914 $
54 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,311 123,154,384 Rls. 3,802 $
55 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,741 90,168,890 Rls. 2,786 $
56 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 300 30,260,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
80,798,200,061 ريال
مجموع کل
2,598,651 دلار