آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 74,235 7,794,652,956 Rls. 241,064 $
102 3 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 109,972 7,788,005,392 Rls. 255,801 $
103 12 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 112,240 7,785,094,424 Rls. 240,232 $
104 11 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 99,202 7,611,221,048 Rls. 235,109 $
105 10 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 152,930 7,536,299,380 Rls. 233,019 $
106 12 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 296,871 7,518,210,102 Rls. 232,007 $
107 10 1395 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 74,665 7,500,668,185 Rls. 231,995 $
108 12 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,609,625 7,456,178,108 Rls. 230,064 $
109 5 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 131,015 7,351,844,260 Rls. 237,942 $
110 10 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 860,938 7,310,304,410 Rls. 225,919 $
111 6 1395 مشهد تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 35,251 7,263,384,869 Rls. 232,665 $
112 2 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 72,347 7,235,778,958 Rls. 238,746 $
113 3 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 133,054 7,224,665,319 Rls. 237,087 $
114 10 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 68,907 7,114,153,746 Rls. 219,940 $
115 6 1395 مشهد تركمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 75,552 7,093,841,288 Rls. 226,756 $
116 6 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 75,476 7,066,373,155 Rls. 226,421 $
117 2 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 125,118 7,054,043,145 Rls. 232,518 $
118 9 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 111,628 6,995,771,751 Rls. 218,118 $
119 5 1395 مشهد تركمنستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 6,964,650,000 Rls. 225,000 $
120 10 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 88,718 6,938,598,018 Rls. 214,577 $
121 1 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 76,159 6,917,551,125 Rls. 228,477 $
122 6 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 125,800 6,828,870,552 Rls. 219,022 $
123 3 1395 مشهد تركمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 75,348 6,824,336,592 Rls. 223,944 $
124 12 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 69,150 6,725,758,800 Rls. 207,450 $
125 8 1395 مشهد تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,691,230,000 Rls. 210,000 $
126 3 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 110,518 6,647,243,105 Rls. 218,404 $
127 11 1395 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 582,160 6,597,208,078 Rls. 203,757 $
128 9 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 86,805 6,592,325,232 Rls. 205,480 $
129 3 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 70,695 6,582,086,230 Rls. 216,127 $
130 11 1395 مشهد تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 44,450 6,556,747,500 Rls. 202,500 $
131 12 1395 مشهد تركمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 84,500 6,489,987,855 Rls. 200,265 $
132 2 1395 مشهد تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 31,436 6,293,359,735 Rls. 207,480 $
133 5 1395 مشهد تركمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 30,629 6,271,497,550 Rls. 202,155 $
134 7 1395 مشهد تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,700 6,269,598,125 Rls. 198,625 $
135 7 1395 مشهد تركمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 65,870 6,221,947,410 Rls. 197,610 $
136 12 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 667,406 6,204,452,053 Rls. 191,490 $
137 3 1395 مشهد تركمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 126,964 6,188,539,933 Rls. 203,144 $
138 9 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 296,094 6,186,002,085 Rls. 192,462 $
139 12 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 60,434 6,167,335,213 Rls. 190,327 $
140 6 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 77,045 6,146,857,448 Rls. 196,848 $
141 4 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 56,827 6,085,431,965 Rls. 198,767 $
142 10 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 888,205 6,073,061,308 Rls. 187,812 $
143 2 1395 مشهد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 65,514 5,957,778,702 Rls. 196,542 $
144 5 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 54,587 5,906,954,405 Rls. 190,991 $
145 6 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,429,365 5,895,312,783 Rls. 189,107 $
146 2 1395 مشهد تركمنستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 56,150 5,893,687,897 Rls. 194,381 $
147 12 1395 مشهد تركمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 241,840 5,877,815,160 Rls. 181,380 $
148 6 1395 مشهد تركمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 62,517 5,850,222,525 Rls. 187,551 $
149 5 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 93,318 5,783,149,400 Rls. 186,664 $
150 9 1395 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 135,825 5,671,985,244 Rls. 176,703 $
151 2 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74,702 5,610,401,159 Rls. 185,090 $
152 11 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 108,000 5,592,375,712 Rls. 172,800 $
153 9 1395 مشهد تركمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 57,840 5,575,260,240 Rls. 173,520 $
154 11 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 52,025 5,561,204,514 Rls. 171,766 $
155 12 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 51,106 5,538,576,096 Rls. 170,919 $
156 12 1395 مشهد تركمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 167,305 5,534,352,186 Rls. 170,793 $
157 7 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,020 5,516,844,098 Rls. 175,272 $
158 5 1395 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 59,100 5,494,919,040 Rls. 177,300 $
159 4 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 59,457 5,471,618,830 Rls. 178,373 $
160 6 1395 مشهد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 57,853 5,415,299,325 Rls. 173,559 $
161 3 1395 مشهد تركمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 68,877 5,404,014,781 Rls. 177,733 $
162 10 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 206,538 5,345,677,135 Rls. 165,229 $
163 12 1395 مشهد تركمنستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 10,630 5,344,680,000 Rls. 165,000 $
164 2 1395 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 134,638 5,342,303,538 Rls. 176,167 $
165 9 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 122,575 5,332,043,112 Rls. 165,458 $
166 3 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,015,780 5,327,059,953 Rls. 175,245 $
167 3 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 523,948 5,294,555,200 Rls. 173,840 $
168 3 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 72,968 5,277,190,121 Rls. 173,399 $
169 5 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 56,620 5,266,024,995 Rls. 169,860 $
170 11 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 764,249 5,243,692,147 Rls. 161,992 $
171 11 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 53,972 5,240,990,136 Rls. 161,916 $
172 9 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 46,457 5,202,043,086 Rls. 161,908 $
173 11 1395 مشهد تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 37,811 5,140,192,545 Rls. 158,806 $
174 5 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 76,002 5,137,773,810 Rls. 165,685 $
175 2 1395 مشهد تركمنستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 28,190 5,129,508,780 Rls. 169,140 $
176 4 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 110,056 5,090,931,684 Rls. 165,792 $
177 11 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 195,841 5,071,004,450 Rls. 156,673 $
178 4 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 65,686 5,049,867,150 Rls. 164,230 $
179 12 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 51,826 5,037,894,050 Rls. 155,477 $
180 7 1395 مشهد تركمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 197,778 4,982,983,002 Rls. 158,294 $
181 2 1395 مشهد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 45,583 4,974,484,274 Rls. 164,098 $
182 8 1395 مشهد تركمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 51,980 4,949,720,640 Rls. 155,940 $
183 5 1395 مشهد تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 63,684 4,926,193,678 Rls. 159,209 $
184 12 1395 مشهد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 432,670 4,909,891,360 Rls. 151,436 $
185 7 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 245,919 4,899,688,654 Rls. 155,847 $
186 9 1395 مشهد تركمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 50,612 4,877,237,007 Rls. 151,836 $
187 12 1395 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 4,846,192,000 Rls. 149,500 $
188 2 1395 مشهد تركمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50,875 4,818,838,094 Rls. 159,075 $
189 6 1395 مشهد تركمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 17,220 4,815,383,580 Rls. 154,980 $
190 8 1395 مشهد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,181,415 4,793,824,542 Rls. 150,516 $
191 10 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 552,638 4,785,832,360 Rls. 147,978 $
192 8 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 49,968 4,779,927,417 Rls. 149,904 $
193 7 1395 مشهد تركمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,669 4,728,058,734 Rls. 150,048 $
194 6 1395 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 50,200 4,718,876,856 Rls. 151,158 $
195 8 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 49,200 4,702,978,800 Rls. 147,600 $
196 1 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 238,865 4,700,766,810 Rls. 155,264 $
197 11 1395 مشهد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 555,555 4,674,979,692 Rls. 144,441 $
198 6 1395 مشهد تركمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 91,900 4,602,568,160 Rls. 147,040 $
199 9 1395 مشهد تركمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 47,416 4,578,680,520 Rls. 142,680 $
200 6 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 89,718 4,560,069,057 Rls. 146,097 $
مجموع کل
590,217,545,634 ريال
مجموع کل
18,746,328 دلار