آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (لطف آباد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1395 لطف آباد تركمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 82,600 2,386,246,620 Rls. 75,810 $
102 12 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 73,510 2,381,714,960 Rls. 73,510 $
103 7 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 377,790 2,377,684,552 Rls. 75,558 $
104 2 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 407,990 2,369,668,730 Rls. 78,148 $
105 9 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 178,565 2,345,780,382 Rls. 72,985 $
106 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 210,092 2,312,706,056 Rls. 71,334 $
107 12 1395 لطف آباد تركمنستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 35,310 2,289,782,880 Rls. 70,620 $
108 2 1395 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,964 2,270,968,344 Rls. 74,892 $
109 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 486,120 2,240,160,776 Rls. 72,947 $
110 5 1395 لطف آباد تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 23,980 2,225,483,040 Rls. 71,940 $
111 2 1395 لطف آباد تركمنستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 24,306 2,212,988,382 Rls. 72,918 $
112 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 22,680 2,204,972,280 Rls. 68,040 $
113 2 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 160,871 2,195,746,604 Rls. 72,391 $
114 5 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,328,300 2,164,755,587 Rls. 69,850 $
115 1 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 129,195 2,127,802,677 Rls. 70,333 $
116 9 1395 لطف آباد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 318,957 2,047,912,575 Rls. 63,791 $
117 9 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 290,285 2,035,634,058 Rls. 63,273 $
118 1 1395 لطف آباد تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,010 2,024,019,360 Rls. 67,232 $
119 6 1395 لطف آباد تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,250 2,008,985,875 Rls. 64,525 $
120 1 1395 لطف آباد تركمنستان 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 24,330 1,989,451,935 Rls. 65,691 $
121 2 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 65,025 1,973,156,845 Rls. 65,025 $
122 8 1395 لطف آباد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 310,503 1,971,581,816 Rls. 62,101 $
123 11 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 100,000 1,941,900,000 Rls. 60,000 $
124 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 249,200 1,889,092,325 Rls. 61,205 $
125 4 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 131,270 1,874,290,675 Rls. 61,227 $
126 12 1395 لطف آباد تركمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 145,086 1,864,937,579 Rls. 57,535 $
127 1 1395 لطف آباد تركمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 61,440 1,858,247,150 Rls. 61,440 $
128 4 1395 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,260 1,855,613,400 Rls. 60,780 $
129 2 1395 لطف آباد تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 106,019 1,764,311,273 Rls. 58,253 $
130 7 1395 لطف آباد تركمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 143,435 1,715,208,195 Rls. 54,462 $
131 3 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 241,429 1,688,247,132 Rls. 55,529 $
132 8 1395 لطف آباد تركمنستان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 208,300 1,659,851,160 Rls. 52,476 $
133 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 264,355 1,638,355,082 Rls. 52,871 $
134 2 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,799,180 1,636,307,070 Rls. 53,975 $
135 2 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 29,555 1,612,046,961 Rls. 53,199 $
136 6 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 94,688 1,522,900,584 Rls. 48,688 $
137 10 1395 لطف آباد تركمنستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 78,000 1,512,576,000 Rls. 46,800 $
138 11 1395 لطف آباد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 77,532 1,505,587,435 Rls. 46,519 $
139 11 1395 لطف آباد تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 84,165 1,498,314,232 Rls. 46,291 $
140 12 1395 لطف آباد تركمنستان 44111291 پروفيل روكش شده 45,485 1,474,032,395 Rls. 45,485 $
141 7 1395 لطف آباد تركمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 23,360 1,469,857,920 Rls. 46,720 $
142 5 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 46,480 1,444,180,080 Rls. 46,480 $
143 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 68,720 1,410,848,400 Rls. 45,624 $
144 5 1395 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 112,583 1,395,509,343 Rls. 45,032 $
145 7 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 175,760 1,384,443,042 Rls. 44,004 $
146 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 180,905 1,371,458,124 Rls. 42,685 $
147 8 1395 لطف آباد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 214,278 1,365,520,728 Rls. 42,856 $
148 1 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,395,800 1,364,378,426 Rls. 45,083 $
149 1 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,995 1,362,102,525 Rls. 44,991 $
150 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 161,315 1,345,546,545 Rls. 41,572 $
151 7 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 94,680 1,341,098,469 Rls. 42,578 $
152 7 1395 لطف آباد تركمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 121,640 1,339,886,702 Rls. 42,574 $
153 12 1395 لطف آباد تركمنستان 26203000 ک حاوي عمدتاً مس 26,280 1,319,455,728 Rls. 40,734 $
154 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 40,414 1,309,523,344 Rls. 40,409 $
155 4 1395 لطف آباد تركمنستان 39202060 متالايز چاپ شده ازپليمرهاي پروپيلن 19,761 1,280,835,770 Rls. 41,498 $
156 11 1395 لطف آباد تركمنستان 26203000 ک حاوي عمدتاً مس 25,520 1,280,111,272 Rls. 39,556 $
157 2 1395 لطف آباد تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 89,787 1,278,887,788 Rls. 42,177 $
158 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 146,370 1,265,755,533 Rls. 39,059 $
159 3 1395 لطف آباد تركمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 39,575 1,206,659,990 Rls. 39,575 $
160 9 1395 لطف آباد تركمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 114,365 1,202,909,811 Rls. 37,410 $
161 8 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,254,720 1,197,167,501 Rls. 37,642 $
162 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 89,982 1,185,901,862 Rls. 36,681 $
163 12 1395 لطف آباد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 14,580 1,181,052,900 Rls. 36,450 $
164 12 1395 لطف آباد تركمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 141,905 1,171,028,000 Rls. 36,125 $
165 10 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 162,780 1,170,753,494 Rls. 36,233 $
166 5 1395 لطف آباد تركمنستان 08081000 سيب , تازه 101,278 1,167,164,640 Rls. 37,655 $
167 11 1395 لطف آباد تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 10,900 1,129,379,520 Rls. 34,880 $
168 10 1395 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,890 1,111,808,000 Rls. 34,400 $
169 7 1395 لطف آباد تركمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 7,320 1,104,775,000 Rls. 35,000 $
170 11 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 33,820 1,094,717,950 Rls. 33,820 $
171 3 1395 لطف آباد تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 35,790 1,091,093,940 Rls. 35,790 $
172 5 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30,690 1,082,160,736 Rls. 34,942 $
173 7 1395 لطف آباد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,160 1,080,535,410 Rls. 34,401 $
174 1 1395 لطف آباد تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 23,681 1,075,783,770 Rls. 35,522 $
175 7 1395 لطف آباد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 137,165 1,064,218,115 Rls. 33,813 $
176 10 1395 لطف آباد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,035 1,051,857,524 Rls. 32,548 $
177 10 1395 لطف آباد تركمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 57,920 1,031,114,495 Rls. 31,855 $
178 7 1395 لطف آباد تركمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 59,623 1,008,468,411 Rls. 32,111 $
179 7 1395 لطف آباد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 22,190 1,005,273,333 Rls. 31,953 $
180 2 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 121,444 993,110,850 Rls. 32,775 $
181 12 1395 لطف آباد تركمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 996,310 968,641,476 Rls. 29,893 $
182 9 1395 لطف آباد تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 50,000 966,780,000 Rls. 30,000 $
183 11 1395 لطف آباد تركمنستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,000 922,317,000 Rls. 28,500 $
184 10 1395 لطف آباد تركمنستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 25,000 888,800,000 Rls. 27,500 $
185 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 99,740 886,104,700 Rls. 28,845 $
186 5 1395 لطف آباد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 16,630 875,213,618 Rls. 28,271 $
187 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 102,340 873,271,275 Rls. 28,037 $
188 5 1395 لطف آباد تركمنستان 28332100 سولفات هااز منيزيم 49,830 847,774,948 Rls. 27,368 $
189 2 1395 لطف آباد تركمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,240 845,803,728 Rls. 27,918 $
190 4 1395 لطف آباد تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,930 845,067,677 Rls. 27,503 $
191 6 1395 لطف آباد تركمنستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 166,680 844,025,912 Rls. 27,088 $
192 10 1395 لطف آباد تركمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 110,914 840,761,616 Rls. 25,975 $
193 11 1395 لطف آباد تركمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 68,893 840,403,677 Rls. 25,964 $
194 5 1395 لطف آباد تركمنستان 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 89,240 828,700,488 Rls. 26,772 $
195 2 1395 لطف آباد تركمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 149,281 814,558,148 Rls. 26,872 $
196 11 1395 لطف آباد تركمنستان 08109010 انار تازه 49,756 805,134,918 Rls. 24,876 $
197 12 1395 لطف آباد تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 107,892 804,581,048 Rls. 24,815 $
198 2 1395 لطف آباد تركمنستان 72125090 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتراز600mm آبکاري يا اندودشده با سايرموادغيرمذکور 25,470 787,865,133 Rls. 25,979 $
199 12 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 47,760 773,926,920 Rls. 23,880 $
200 11 1395 لطف آباد تركمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 47,680 771,748,760 Rls. 23,840 $
مجموع کل
144,436,839,015 ريال
مجموع کل
4,604,758 دلار