آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1395 بجنورد تركمنستان 25202000 ک گچ 49,666 31,253,000 Rls. 1,000 $
102 12 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 534 29,433,728 Rls. 908 $
103 9 1395 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 336 27,006,840 Rls. 840 $
104 12 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 490 26,995,031 Rls. 833 $
105 6 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 510 26,994,045 Rls. 867 $
106 2 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 506 26,081,220 Rls. 860 $
107 11 1395 بجنورد تركمنستان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 1,130 21,221,197 Rls. 655 $
108 8 1395 بجنورد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 195 18,524,610 Rls. 585 $
109 10 1395 بجنورد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 215 17,352,464 Rls. 536 $
110 2 1395 بجنورد تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 650 13,784,680 Rls. 455 $
مجموع کل
238,646,815 ريال
مجموع کل
7,539 دلار