آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 380,485 19,941,778,447 Rls. 627,875 $
2 7 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 368,924 19,745,036,248 Rls. 627,173 $
3 11 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 266,275 14,652,039,052 Rls. 452,670 $
4 9 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 245,902 13,400,518,815 Rls. 417,672 $
5 6 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 245,270 12,267,586,655 Rls. 392,387 $
6 5 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 122,661 6,458,800,984 Rls. 208,525 $
7 4 1395 بجنورد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 121,410 6,345,797,848 Rls. 206,398 $
8 2 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 111,582 5,749,002,041 Rls. 189,662 $
9 10 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 96,702 5,319,688,152 Rls. 164,394 $
10 5 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 100,452 5,291,674,084 Rls. 170,818 $
11 1 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 160,100 4,779,447,890 Rls. 157,867 $
12 3 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 77,060 3,997,328,192 Rls. 131,003 $
13 12 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 71,708 3,950,357,385 Rls. 121,905 $
14 5 1395 بجنورد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 73,676 3,871,446,590 Rls. 125,249 $
15 9 1395 بجنورد تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 45,328 2,902,978,092 Rls. 90,292 $
16 8 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 174,153 2,765,724,325 Rls. 87,077 $
17 2 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 49,550 2,553,427,965 Rls. 84,235 $
18 1 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 48,758 2,507,681,237 Rls. 82,889 $
19 12 1395 بجنورد تركمنستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 47,656 2,426,895,416 Rls. 74,888 $
20 7 1395 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 44,665 2,396,762,015 Rls. 75,931 $
21 3 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 45,305 2,347,508,640 Rls. 77,018 $
22 3 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 143,628 2,186,348,828 Rls. 71,761 $
23 4 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 39,959 2,077,978,700 Rls. 67,930 $
24 7 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 124,454 1,959,668,550 Rls. 62,228 $
25 9 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 99,534 1,597,296,653 Rls. 49,768 $
26 6 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 99,510 1,555,838,901 Rls. 49,755 $
27 11 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 27,761 1,527,303,364 Rls. 47,194 $
28 8 1395 بجنورد تركمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 21,558 1,489,784,574 Rls. 46,502 $
29 5 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 312,800 1,451,726,246 Rls. 46,919 $
30 2 1395 بجنورد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 95,289 1,445,421,098 Rls. 47,644 $
31 7 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,062 1,338,254,460 Rls. 42,606 $
32 9 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,166 1,320,827,382 Rls. 41,082 $
33 6 1395 بجنورد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,476 1,304,431,890 Rls. 41,610 $
34 1 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,252 1,298,443,216 Rls. 42,928 $
35 4 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 263,950 1,241,679,966 Rls. 40,419 $
36 12 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,648 1,209,247,853 Rls. 37,325 $
37 11 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,632 1,208,055,780 Rls. 37,317 $
38 4 1395 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 22,845 1,195,775,835 Rls. 38,837 $
39 6 1395 بجنورد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 74,636 1,163,761,364 Rls. 37,319 $
40 5 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 74,595 1,155,687,885 Rls. 37,298 $
41 11 1395 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,584 1,132,513,452 Rls. 34,993 $
42 8 1395 بجنورد تركمنستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 22,400 1,117,670,400 Rls. 35,200 $
43 2 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 70,637 1,070,797,388 Rls. 35,320 $
44 12 1395 بجنورد تركمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 19,178 1,056,858,848 Rls. 32,603 $
45 2 1395 بجنورد تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 18,618 959,849,550 Rls. 31,650 $
46 2 1395 بجنورد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,816 948,143,328 Rls. 31,264 $
47 3 1395 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,870 835,067,000 Rls. 27,395 $
48 6 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 157,600 735,902,090 Rls. 23,646 $
49 3 1395 بجنورد تركمنستان 19011900 فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دادن بدست آمده باشند 25,000 685,800,000 Rls. 22,500 $
50 3 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 107,650 591,972,522 Rls. 19,397 $
51 10 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,998 550,260,878 Rls. 16,997 $
52 8 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,038 541,847,880 Rls. 17,065 $
53 12 1395 بجنورد تركمنستان 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 76,115 494,446,516 Rls. 15,256 $
54 4 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,225 479,712,380 Rls. 15,682 $
55 3 1395 بجنورد تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,830 441,742,140 Rls. 14,490 $
56 12 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,881 403,271,248 Rls. 12,441 $
57 10 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,876 402,605,622 Rls. 12,438 $
58 8 1395 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 4,975 394,928,563 Rls. 12,438 $
59 5 1395 بجنورد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 25,016 386,660,918 Rls. 12,509 $
60 4 1395 بجنورد تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 24,875 380,463,125 Rls. 12,438 $
61 1 1395 بجنورد تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 23,890 361,634,875 Rls. 11,945 $
62 12 1395 بجنورد تركمنستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,500 324,240,000 Rls. 10,002 $
63 12 1395 بجنورد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 47,054 304,935,222 Rls. 9,411 $
64 2 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 54,400 296,961,984 Rls. 9,792 $
65 12 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,000 275,536,000 Rls. 8,500 $
66 5 1395 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 3,375 261,715,826 Rls. 8,439 $
67 10 1395 بجنورد تركمنستان 70193910 پشم شيشه 7,685 248,379,200 Rls. 7,685 $
68 10 1395 بجنورد تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 42,320 246,587,042 Rls. 7,618 $
69 3 1395 بجنورد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,190 246,143,964 Rls. 8,074 $
70 3 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,550 233,217,900 Rls. 7,650 $
71 12 1395 بجنورد تركمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 25,000 221,987,950 Rls. 6,850 $
72 1 1395 بجنورد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,041 207,714,450 Rls. 6,870 $
73 9 1395 بجنورد تركمنستان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 10,040 187,221,703 Rls. 5,823 $
74 12 1395 بجنورد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,800 186,762,240 Rls. 5,760 $
75 11 1395 بجنورد تركمنستان 07031000 پيازوموسير 25,185 163,017,468 Rls. 5,037 $
76 8 1395 بجنورد تركمنستان 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 15,900 150,695,327 Rls. 4,759 $
77 4 1395 بجنورد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,700 139,551,580 Rls. 4,562 $
78 9 1395 بجنورد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,140 133,143,721 Rls. 4,141 $
79 9 1395 بجنورد تركمنستان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 7,080 132,024,866 Rls. 4,106 $
80 1 1395 بجنورد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,043 119,606,637 Rls. 3,956 $
81 6 1395 بجنورد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,500 110,255,388 Rls. 3,524 $
82 2 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,310 106,183,335 Rls. 3,503 $
83 4 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,145 105,763,650 Rls. 3,435 $
84 5 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,964 103,380,309 Rls. 3,339 $
85 7 1395 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,245 98,096,663 Rls. 3,113 $
86 6 1395 بجنورد تركمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,225 95,712,313 Rls. 3,063 $
87 11 1395 بجنورد تركمنستان 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 11,305 87,850,703 Rls. 2,713 $
88 8 1395 بجنورد تركمنستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 1,090 86,289,850 Rls. 2,725 $
89 11 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 846 82,139,832 Rls. 2,538 $
90 4 1395 بجنورد تركمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,496 78,069,170 Rls. 2,543 $
91 11 1395 بجنورد تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,350 74,309,805 Rls. 2,295 $
92 7 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 750 71,021,250 Rls. 2,250 $
93 10 1395 بجنورد تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 2,644 59,924,274 Rls. 1,851 $
94 12 1395 بجنورد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 55,066,400 Rls. 1,700 $
95 3 1395 بجنورد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,025 53,213,790 Rls. 1,743 $
96 4 1395 بجنورد تركمنستان 25202000 ک گچ 74,499 46,297,500 Rls. 1,500 $
97 12 1395 بجنورد تركمنستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 1,990 45,166,632 Rls. 1,393 $
98 11 1395 بجنورد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,000 37,559,640 Rls. 1,160 $
99 5 1395 بجنورد تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,196 37,129,820 Rls. 1,196 $
100 9 1395 بجنورد تركمنستان 25202000 ک گچ 49,686 31,949,091 Rls. 993 $
مجموع کل
190,915,983,835 ريال
مجموع کل
6,075,648 دلار