آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,604,640 78,968,679,880 Rls. 2,604,640 $
2 3 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,309,940 70,641,631,990 Rls. 2,319,940 $
3 1 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 947,590 28,682,065,430 Rls. 947,590 $
4 4 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 859,790 23,142,623,140 Rls. 755,144 $
5 5 1395 اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,600 16,559,222,144 Rls. 535,448 $
6 9 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 670,440 12,497,076,321 Rls. 389,251 $
7 11 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 12,681,274 12,213,659,418 Rls. 377,563 $
8 3 1395 اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,000,000 10,656,800,000 Rls. 350,000 $
9 2 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 316,130 9,588,468,520 Rls. 316,130 $
10 5 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 517,390 9,296,646,321 Rls. 300,082 $
11 7 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 495,910 9,065,179,583 Rls. 287,619 $
12 5 1395 اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 11,000,000 8,519,675,000 Rls. 275,000 $
13 3 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 279,400 8,510,630,780 Rls. 279,400 $
14 6 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 421,760 7,623,571,045 Rls. 244,613 $
15 12 1395 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,794,000 6,980,238,720 Rls. 215,280 $
16 11 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 369,510 6,937,773,405 Rls. 214,315 $
17 9 1395 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,773,000 6,856,403,760 Rls. 212,760 $
18 1 1395 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,885,492 6,846,598,550 Rls. 226,259 $
19 4 1395 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,798,770 6,662,302,845 Rls. 215,853 $
20 9 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 333,350 6,210,739,386 Rls. 193,349 $
21 8 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 328,150 6,050,169,410 Rls. 190,325 $
22 8 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 304,530 5,610,507,978 Rls. 176,622 $
23 4 1395 اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 20,240 5,602,954,315 Rls. 181,531 $
24 4 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 216,130 5,522,906,155 Rls. 180,043 $
25 12 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 5,400,000 5,249,529,000 Rls. 162,000 $
26 4 1395 اميرآباد تركمنستان 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 1,320,138 4,889,540,705 Rls. 158,417 $
27 10 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 249,370 4,676,612,344 Rls. 144,637 $
28 5 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 256,110 4,603,207,266 Rls. 148,540 $
29 2 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 7,496,580 4,543,889,576 Rls. 149,932 $
30 1 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 146,340 4,429,966,950 Rls. 146,340 $
31 3 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 7,195,290 4,383,929,408 Rls. 143,906 $
32 7 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,939,360 4,369,784,012 Rls. 138,788 $
33 12 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,655,012 4,313,026,130 Rls. 133,100 $
34 7 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,013,389 4,247,235,000 Rls. 135,000 $
35 2 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 7,386,110 4,240,935,064 Rls. 139,882 $
36 4 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,706,050 4,120,948,640 Rls. 134,121 $
37 11 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 6,338,550 4,104,527,340 Rls. 126,771 $
38 12 1395 اميرآباد تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 205,950 3,870,317,679 Rls. 119,448 $
39 4 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,905,574 3,607,571,930 Rls. 117,167 $
40 10 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 161,400 3,028,373,047 Rls. 93,613 $
41 8 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 4,458,150 2,827,593,285 Rls. 89,164 $
42 7 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 153,830 2,814,087,511 Rls. 89,219 $
43 5 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,025,366 2,805,422,510 Rls. 90,761 $
44 8 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,016,876 2,713,111,214 Rls. 85,679 $
45 11 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 143,860 2,700,619,447 Rls. 83,437 $
46 5 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,928,350 2,432,926,508 Rls. 78,567 $
47 3 1395 اميرآباد تركمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,640 2,364,579,030 Rls. 77,451 $
48 6 1395 اميرآباد تركمنستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,000,000 2,351,175,000 Rls. 75,000 $
49 6 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 116,390 2,108,653,168 Rls. 67,504 $
50 6 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,361,350 2,101,267,191 Rls. 67,227 $
51 10 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 3,122,670 2,021,854,996 Rls. 62,454 $
52 10 1395 اميرآباد تركمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 19,440 1,887,760,080 Rls. 58,320 $
53 4 1395 اميرآباد تركمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,380 1,234,600,000 Rls. 40,000 $
54 10 1395 اميرآباد تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 83,180 1,144,197,750 Rls. 35,353 $
55 12 1395 اميرآباد تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 60,690 1,140,317,418 Rls. 35,199 $
56 9 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,639,054 850,444,140 Rls. 26,390 $
57 3 1395 اميرآباد تركمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 227,870 830,437,280 Rls. 27,344 $
58 8 1395 اميرآباد تركمنستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 4,840 731,331,000 Rls. 23,000 $
59 12 1395 اميرآباد تركمنستان 27030010 پيت ماس 193,280 626,265,856 Rls. 19,328 $
60 10 1395 اميرآباد تركمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 521,708 477,460,416 Rls. 14,816 $
61 1 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 731,040 442,563,480 Rls. 14,620 $
62 5 1395 اميرآباد تركمنستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 13,800 427,220,400 Rls. 13,800 $
63 9 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 385,980 247,504,920 Rls. 7,720 $
64 3 1395 اميرآباد تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 5,260 223,644,680 Rls. 7,364 $
65 3 1395 اميرآباد تركمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 8,010 218,937,330 Rls. 7,209 $
66 12 1395 اميرآباد تركمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 14,390 198,109,472 Rls. 6,116 $
67 11 1395 اميرآباد تركمنستان 27030010 پيت ماس 193,280 193,289,135 Rls. 5,972 $
68 9 1395 اميرآباد تركمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,140 139,631,793 Rls. 4,343 $
69 1 1395 اميرآباد تركمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 5,000 108,889,200 Rls. 3,600 $
70 8 1395 اميرآباد تركمنستان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,110 105,884,010 Rls. 3,330 $
71 12 1395 اميرآباد تركمنستان 25202000 ک گچ 120,000 77,817,600 Rls. 2,400 $
72 8 1395 اميرآباد تركمنستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 370 42,290,010 Rls. 1,330 $
مجموع کل
476,515,804,017 ريال
مجموع کل
15,404,436 دلار