آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1395 اصفهان تركمنستان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 14,370 649,796,301 Rls. 21,483 $
102 2 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 21,340 647,647,660 Rls. 21,340 $
103 4 1395 اصفهان تركمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 16,790 618,576,400 Rls. 20,150 $
104 8 1395 اصفهان تركمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,420 615,957,048 Rls. 19,399 $
105 8 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 48,280 581,818,380 Rls. 18,260 $
106 9 1395 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,860 577,393,242 Rls. 17,917 $
107 12 1395 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,625 573,377,051 Rls. 17,693 $
108 12 1395 اصفهان تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 245,700 557,451,909 Rls. 17,199 $
109 3 1395 اصفهان تركمنستان 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 9,840 537,913,440 Rls. 17,712 $
110 9 1395 اصفهان تركمنستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 43,720 516,968,400 Rls. 16,120 $
111 12 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 26,260 511,733,593 Rls. 15,790 $
112 6 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 55,000 506,877,800 Rls. 16,280 $
113 8 1395 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,060 486,133,791 Rls. 15,257 $
114 2 1395 اصفهان تركمنستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 15,000 482,549,100 Rls. 15,900 $
115 1 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,720 477,285,375 Rls. 15,765 $
116 5 1395 اصفهان تركمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 25,000 467,513,750 Rls. 15,125 $
117 7 1395 اصفهان تركمنستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 44,200 464,490,204 Rls. 14,764 $
118 12 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 142,230 463,901,115 Rls. 14,313 $
119 2 1395 اصفهان تركمنستان 72169100 پروفيل از اهن يا فولاد سرد شکل دا ده شده ياسرد تمام شده حاصل ا ز محصولات تخت نورد شده غيرمذ كور 22,720 449,179,380 Rls. 14,820 $
120 7 1395 اصفهان تركمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 16,260 448,980,560 Rls. 14,224 $
121 6 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 24,720 446,413,630 Rls. 14,338 $
122 4 1395 اصفهان تركمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 14,130 431,388,900 Rls. 14,130 $
123 6 1395 اصفهان تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 175,040 379,224,892 Rls. 12,112 $
124 12 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 16,740 366,596,228 Rls. 11,314 $
125 7 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 42,610 334,269,302 Rls. 10,606 $
126 12 1395 اصفهان تركمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 7,000 325,510,492 Rls. 10,046 $
127 4 1395 اصفهان تركمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 8,650 318,448,020 Rls. 10,380 $
128 6 1395 اصفهان تركمنستان 28042100 آرگون 20,730 305,123,000 Rls. 9,800 $
129 3 1395 اصفهان تركمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,155 298,766,580 Rls. 9,786 $
130 3 1395 اصفهان تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 136,794 291,903,450 Rls. 9,575 $
131 9 1395 اصفهان تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 12,110 257,941,043 Rls. 8,023 $
132 1 1395 اصفهان تركمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,400 254,184,000 Rls. 8,400 $
133 12 1395 اصفهان تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 11,850 252,398,464 Rls. 7,792 $
134 12 1395 اصفهان تركمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 7,000 249,418,400 Rls. 7,700 $
135 10 1395 اصفهان تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7,070 248,140,754 Rls. 7,666 $
136 12 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 246,361,600 Rls. 7,600 $
137 8 1395 اصفهان تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 11,280 239,133,838 Rls. 7,531 $
138 9 1395 اصفهان تركمنستان 28043000 ازت 15,770 236,401,023 Rls. 7,379 $
139 9 1395 اصفهان تركمنستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 6,290 235,323,303 Rls. 7,333 $
140 5 1395 اصفهان تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 11,060 234,475,892 Rls. 7,574 $
141 1 1395 اصفهان تركمنستان 39052100 کوپليمرهاي ا ستات وينيل ,بصورت ديسپرسيون مايع (Dispersion) 7,000 233,002,000 Rls. 7,700 $
142 5 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 229,059,600 Rls. 7,400 $
143 2 1395 اصفهان تركمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 5,000 227,452,500 Rls. 7,500 $
144 6 1395 اصفهان تركمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 9,030 211,312,398 Rls. 6,754 $
145 12 1395 اصفهان تركمنستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 11,490 197,056,864 Rls. 6,079 $
146 8 1395 اصفهان تركمنستان 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 4,500 171,460,800 Rls. 5,400 $
147 8 1395 اصفهان تركمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 14,360 159,299,784 Rls. 5,017 $
148 9 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 22,960 154,710,711 Rls. 4,821 $
149 5 1395 اصفهان تركمنستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 9,540 145,502,600 Rls. 4,700 $
150 12 1395 اصفهان تركمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,620 140,069,536 Rls. 4,321 $
151 10 1395 اصفهان تركمنستان 73144200 ساير تور,شبکه, پرچين ازآهن ياازفولاد, ا ندوده شده باموا دپلاستيک که درجاي ديگرگفته نشده 2,440 132,867,520 Rls. 4,111 $
152 12 1395 اصفهان تركمنستان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 5,300 132,588,984 Rls. 4,092 $
153 12 1395 اصفهان تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 2,920 121,113,688 Rls. 3,739 $
154 10 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 4,740 115,414,720 Rls. 3,571 $
155 7 1395 اصفهان تركمنستان 28365000 کربنات کلسيم 50,000 109,935,000 Rls. 3,500 $
156 7 1395 اصفهان تركمنستان 72169100 پروفيل از اهن يا فولاد سرد شکل دا ده شده ياسرد تمام شده حاصل ا ز محصولات تخت نورد شده غيرمذ كور 5,940 99,536,401 Rls. 3,173 $
157 5 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,190 84,360,550 Rls. 2,725 $
158 7 1395 اصفهان تركمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 2,560 84,276,458 Rls. 2,674 $
159 12 1395 اصفهان تركمنستان 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 2,521 76,889,946 Rls. 2,373 $
160 5 1395 اصفهان تركمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,020 76,533,160 Rls. 2,476 $
161 2 1395 اصفهان تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 840 63,686,700 Rls. 2,100 $
162 2 1395 اصفهان تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 3,000 60,290,076 Rls. 1,988 $
163 2 1395 اصفهان تركمنستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 2,480 44,429,055 Rls. 1,465 $
164 7 1395 اصفهان تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 2,080 41,066,651 Rls. 1,303 $
165 1 1395 اصفهان تركمنستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 1,460 39,781,350 Rls. 1,314 $
166 12 1395 اصفهان تركمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,109 37,430,085 Rls. 1,155 $
167 12 1395 اصفهان تركمنستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 1,070 21,411,112 Rls. 661 $
مجموع کل
19,797,505,559 ريال
مجموع کل
630,708 دلار