آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,372,250 189,652,823,833 Rls. 6,070,050 $
2 11 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,150,890 180,563,722,235 Rls. 5,578,298 $
3 12 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,046,500 175,604,730,736 Rls. 5,418,870 $
4 7 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,077,450 152,786,469,775 Rls. 4,857,947 $
5 3 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,311,910 126,865,990,651 Rls. 4,161,438 $
6 4 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,781,730 98,792,835,249 Rls. 3,207,114 $
7 8 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,960,220 94,727,043,328 Rls. 2,980,804 $
8 5 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,516,360 84,499,517,583 Rls. 2,729,448 $
9 4 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,348,370 72,283,349,788 Rls. 2,365,014 $
10 9 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,878,950 63,701,753,595 Rls. 1,984,581 $
11 3 1395 اصفهان تركمنستان 83089090 درپنجره چارچوپ وآستانه درازآهن ياازفولاد. 870,080 47,590,914,176 Rls. 1,566,144 $
12 10 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,075,680 46,792,081,163 Rls. 1,447,481 $
13 1 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 4,898,934 44,491,526,104 Rls. 1,469,678 $
14 2 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 4,864,747 44,228,718,078 Rls. 1,459,419 $
15 5 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 7,075,060 44,015,938,468 Rls. 1,420,561 $
16 5 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 769,300 42,989,728,976 Rls. 1,384,740 $
17 12 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 740,410 32,207,836,732 Rls. 993,547 $
18 2 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 558,070 30,463,315,279 Rls. 1,004,526 $
19 9 1395 اصفهان تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 616,480 26,816,880,874 Rls. 832,151 $
20 6 1395 اصفهان تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 309,780 17,480,327,749 Rls. 557,604 $
21 3 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,294,976 14,631,293,983 Rls. 480,860 $
22 2 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 702,395 14,218,695,546 Rls. 468,950 $
23 4 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 2,304,940 12,376,460,996 Rls. 402,313 $
24 6 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 1,446,647 7,765,493,007 Rls. 248,929 $
25 3 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 322,880 6,570,663,959 Rls. 215,754 $
26 5 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 359,530 6,539,476,195 Rls. 211,259 $
27 11 1395 اصفهان تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 146,430 6,369,705,012 Rls. 196,808 $
28 9 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 251,720 4,683,752,829 Rls. 145,999 $
29 10 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 865,680 4,482,186,748 Rls. 138,508 $
30 11 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 224,950 4,222,474,066 Rls. 130,471 $
31 7 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 808,540 4,076,001,863 Rls. 129,364 $
32 4 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 225,300 4,057,382,786 Rls. 131,702 $
33 5 1395 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 115,145 3,742,400,508 Rls. 120,902 $
34 6 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 203,410 3,679,815,609 Rls. 117,977 $
35 12 1395 اصفهان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 48,000 3,445,028,048 Rls. 106,319 $
36 1 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 139,773 2,957,677,700 Rls. 97,698 $
37 5 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 94,160 2,920,942,220 Rls. 94,160 $
38 4 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 137,080 2,875,865,236 Rls. 93,805 $
39 9 1395 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 57,494 2,772,734,391 Rls. 86,241 $
40 11 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 145,220 2,726,078,718 Rls. 84,227 $
41 3 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 88,340 2,688,981,260 Rls. 88,340 $
42 2 1395 اصفهان تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,540 2,651,652,729 Rls. 87,372 $
43 12 1395 اصفهان تركمنستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 44,700 2,548,513,504 Rls. 78,619 $
44 5 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 332,320 2,548,004,062 Rls. 82,369 $
45 10 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 126,609 2,457,052,199 Rls. 75,954 $
46 10 1395 اصفهان تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 9,140 2,456,320,000 Rls. 76,000 $
47 2 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 83,800 2,288,274,912 Rls. 75,420 $
48 7 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 119,570 2,224,725,832 Rls. 70,648 $
49 11 1395 اصفهان تركمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 63,330 2,217,055,811 Rls. 68,491 $
50 12 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 224,000 2,206,571,536 Rls. 68,096 $
51 2 1395 اصفهان تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 22,000 2,199,489,600 Rls. 72,600 $
52 9 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 225,000 2,194,431,600 Rls. 68,400 $
53 10 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 220,000 2,163,505,072 Rls. 66,880 $
54 12 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 396,860 2,057,818,707 Rls. 63,495 $
55 11 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 1,967,822,400 Rls. 60,800 $
56 7 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 99,020 1,811,197,911 Rls. 57,579 $
57 8 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 97,840 1,804,086,594 Rls. 56,747 $
58 1 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 66,020 1,798,858,800 Rls. 59,418 $
59 3 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 285,105 1,749,243,087 Rls. 57,436 $
60 10 1395 اصفهان تركمنستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 50,250 1,710,125,384 Rls. 52,902 $
61 5 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 92,030 1,678,412,566 Rls. 54,263 $
62 6 1395 ذوب آهن اصفهان تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 146,240 1,596,660,954 Rls. 51,184 $
63 2 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 237,140 1,572,370,177 Rls. 51,832 $
64 8 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 46,560 1,480,468,320 Rls. 46,560 $
65 12 1395 اصفهان تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,480 1,456,483,296 Rls. 44,931 $
66 8 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 148,000 1,432,179,264 Rls. 44,992 $
67 7 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 149,000 1,426,241,840 Rls. 45,296 $
68 8 1395 اصفهان تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,440 1,388,322,596 Rls. 43,754 $
69 11 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 230,380 1,374,335,199 Rls. 42,465 $
70 9 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 73,560 1,368,976,314 Rls. 42,664 $
71 8 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 257,360 1,303,910,882 Rls. 41,177 $
72 4 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 163,120 1,285,975,140 Rls. 41,766 $
73 4 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 119,000 1,282,137,120 Rls. 41,888 $
74 7 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 312,850 1,277,694,664 Rls. 40,642 $
75 12 1395 اصفهان تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 17,420 1,234,693,024 Rls. 38,089 $
76 1 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 150,000 1,225,003,500 Rls. 40,500 $
77 5 1395 اصفهان تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,400 1,180,698,000 Rls. 38,000 $
78 2 1395 اصفهان تركمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,640 1,150,830,000 Rls. 38,000 $
79 11 1395 اصفهان تركمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 35,205 1,082,347,090 Rls. 33,445 $
80 2 1395 اصفهان تركمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 58,020 1,053,983,951 Rls. 34,754 $
81 3 1395 اصفهان تركمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 37,000 1,013,903,856 Rls. 33,300 $
82 9 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 119,120 991,163,556 Rls. 30,905 $
83 9 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 213,735 980,104,415 Rls. 30,490 $
84 12 1395 اصفهان تركمنستان 27132000 قيرنفت 187,720 973,614,560 Rls. 30,035 $
85 6 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 166,370 957,950,827 Rls. 30,761 $
86 10 1395 اصفهان تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 54,914 955,597,578 Rls. 29,653 $
87 4 1395 اصفهان تركمنستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 116,630 901,677,314 Rls. 29,348 $
88 2 1395 اصفهان تركمنستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 7,000 849,772,000 Rls. 28,000 $
89 12 1395 اصفهان تركمنستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 22,350 838,336,683 Rls. 25,869 $
90 12 1395 اصفهان تركمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,961 824,207,231 Rls. 25,433 $
91 12 1395 اصفهان تركمنستان 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 706 805,638,020 Rls. 24,860 $
92 8 1395 اصفهان تركمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 43,385 778,651,128 Rls. 24,504 $
93 2 1395 اصفهان تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 72,000 768,461,056 Rls. 25,344 $
94 9 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 23,880 767,765,880 Rls. 23,880 $
95 12 1395 اصفهان تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 83,350 765,843,954 Rls. 23,631 $
96 4 1395 اصفهان تركمنستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 23,668 762,403,829 Rls. 24,851 $
97 4 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 167,730 759,513,678 Rls. 24,721 $
98 1 1395 اصفهان تركمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 22,780 689,664,500 Rls. 22,780 $
99 11 1395 اصفهان تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 88,638 656,489,019 Rls. 20,280 $
100 3 1395 اصفهان تركمنستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 34,690 651,434,181 Rls. 21,337 $
مجموع کل
1,818,957,281,954 ريال
مجموع کل
57,965,411 دلار