آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 218,750 75,751,212,975 Rls. 2,358,425 $
2 11 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 33,500,621,250 Rls. 1,035,000 $
3 6 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 23,213,886,250 Rls. 743,750 $
4 4 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,765,500,000 Rls. 450,000 $
5 12 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,381,430,000 Rls. 258,750 $
6 7 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,616,925,000 Rls. 242,500 $
7 12 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 40,324 6,992,410,686 Rls. 215,731 $
8 5 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,985,125,000 Rls. 225,000 $
9 3 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,859,350,000 Rls. 225,000 $
10 5 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 37,165 6,172,770,485 Rls. 198,833 $
11 9 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 33,684 5,785,857,063 Rls. 180,210 $
12 7 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 28,767 4,850,560,851 Rls. 153,903 $
13 10 1395 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 4,181,400,000 Rls. 129,375 $
14 1 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 25,432 4,119,246,775 Rls. 136,061 $
15 3 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 23,696 3,858,873,786 Rls. 126,774 $
16 2 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 23,430 3,799,233,150 Rls. 125,350 $
17 9 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 20,138 3,461,640,588 Rls. 107,736 $
18 10 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 19,397 3,353,975,680 Rls. 103,774 $
19 11 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 24,702 3,101,941,637 Rls. 95,844 $
20 11 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 14,796 2,561,981,035 Rls. 79,159 $
21 12 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 14,286 2,477,554,880 Rls. 76,430 $
22 6 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 14,403 2,410,851,072 Rls. 77,056 $
23 4 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 14,065 2,308,533,392 Rls. 75,248 $
24 8 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 13,447 2,287,507,977 Rls. 71,941 $
25 1 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 13,952 2,259,816,825 Rls. 74,643 $
26 12 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 12,062 2,091,330,550 Rls. 64,532 $
27 8 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 6,549 2,067,981,489 Rls. 65,037 $
28 5 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 12,801 1,989,767,185 Rls. 64,093 $
29 11 1395 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 10,718 1,855,833,972 Rls. 57,342 $
30 8 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 10,685 1,817,580,114 Rls. 57,162 $
31 11 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 10,453 1,809,980,260 Rls. 55,924 $
32 9 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 9,381 1,612,230,261 Rls. 50,189 $
33 12 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 10,521 1,323,111,036 Rls. 40,822 $
34 9 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 10,380 1,293,050,121 Rls. 40,274 $
35 3 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 10,244 1,209,858,933 Rls. 39,747 $
36 10 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 6,981 1,207,087,360 Rls. 37,348 $
37 9 1395 كرمان تايوان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,531 1,179,137,925 Rls. 36,675 $
38 5 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 6,688 1,110,821,145 Rls. 35,781 $
39 7 1395 كرمان تايوان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,500 942,300,000 Rls. 30,000 $
40 1 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 7,328 860,809,075 Rls. 28,433 $
41 4 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 7,125 848,120,955 Rls. 27,645 $
42 7 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 4,647 783,481,103 Rls. 24,859 $
43 10 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 4,239 732,985,280 Rls. 22,679 $
44 6 1395 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 4,109 687,688,260 Rls. 21,980 $
45 1 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 5,408 635,260,325 Rls. 20,983 $
46 7 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 4,857 593,937,865 Rls. 18,845 $
47 9 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,095 509,560,230 Rls. 15,889 $
48 2 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 3,354 394,411,017 Rls. 13,013 $
49 8 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 3,138 387,128,475 Rls. 12,175 $
50 7 1395 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,014 314,979,480 Rls. 10,028 $
51 4 1395 كرمان تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 305,900,000 Rls. 10,000 $
52 2 1395 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 1,489 241,441,494 Rls. 7,966 $
53 8 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 1,771 218,477,187 Rls. 6,871 $
54 2 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 1,841 216,497,187 Rls. 7,143 $
55 10 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 1,443 180,959,680 Rls. 5,599 $
56 3 1395 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 1,137 134,296,868 Rls. 4,412 $
57 5 1395 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 1,053 126,849,870 Rls. 4,086 $
58 8 1395 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,127 71,660,088 Rls. 2,254 $
مجموع کل
269,812,721,147 ريال
مجموع کل
8,506,279 دلار