آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,262,781,000 Rls. 39,000 $
102 12 1395 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,152 1,262,781,000 Rls. 39,000 $
103 2 1395 شهيدرجايي تايوان 27101940 روغن پايه معدني 103,080 1,250,442,864 Rls. 41,232 $
104 2 1395 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 40,480 1,226,908,320 Rls. 40,480 $
105 12 1395 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,240 1,202,818,212 Rls. 37,116 $
106 4 1395 شهيدرجايي تايوان 79031000 گرد روي 23,170 1,201,450,990 Rls. 38,926 $
107 10 1395 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,152,514,400 Rls. 35,600 $
108 11 1395 شهيدرجايي تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,500 1,009,694,400 Rls. 31,200 $
109 4 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 945,483,000 Rls. 30,800 $
110 5 1395 شهيدرجايي تايوان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 49,350 916,666,380 Rls. 29,610 $
111 11 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 21,500 904,982,000 Rls. 27,950 $
112 9 1395 شهيدرجايي تايوان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,500 895,434,150 Rls. 27,950 $
113 12 1395 شهيدرجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 55,000 891,314,000 Rls. 27,500 $
114 8 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 137,550 874,735,470 Rls. 27,510 $
115 6 1395 شهيدرجايي تايوان 79031000 گرد روي 16,220 848,428,750 Rls. 27,250 $
116 10 1395 شهيدرجايي تايوان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,577 846,072,960 Rls. 26,178 $
117 12 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,000 842,452,000 Rls. 26,000 $
118 10 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,000 841,048,000 Rls. 26,000 $
119 2 1395 شهيدرجايي تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,150 824,808,600 Rls. 27,225 $
120 4 1395 شهيدرجايي تايوان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 76,540 739,026,431 Rls. 24,089 $
121 6 1395 شهيدرجايي تايوان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 22,500 737,246,868 Rls. 23,564 $
122 11 1395 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16,560 663,353,040 Rls. 20,496 $
123 9 1395 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,000 626,418,000 Rls. 19,500 $
124 4 1395 شهيدرجايي تايوان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 22,100 613,904,850 Rls. 19,890 $
125 11 1395 شهيدرجايي تايوان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,700 602,941,320 Rls. 18,630 $
126 4 1395 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,500 591,916,500 Rls. 19,350 $
127 3 1395 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,085 579,611,450 Rls. 19,085 $
128 12 1395 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 577,653,120 Rls. 17,820 $
129 2 1395 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,118 575,805,776 Rls. 19,006 $
130 5 1395 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 573,711,600 Rls. 18,480 $
131 10 1395 شهيدرجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,450 565,761,600 Rls. 17,505 $
132 7 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,000 561,857,000 Rls. 17,800 $
133 1 1395 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,480 559,666,800 Rls. 18,480 $
134 10 1395 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,020 507,818,920 Rls. 15,716 $
135 10 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 497,728,000 Rls. 15,400 $
136 9 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 496,280,400 Rls. 15,400 $
137 8 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,000 496,033,200 Rls. 15,600 $
138 10 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,900 493,468,740 Rls. 15,255 $
139 12 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,310 485,899,632 Rls. 14,990 $
140 6 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 481,819,800 Rls. 15,400 $
141 6 1395 شهيدرجايي تايوان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 14,900 465,669,700 Rls. 14,900 $
142 2 1395 شهيدرجايي تايوان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 25,500 463,727,700 Rls. 15,300 $
143 6 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 33,120 463,082,184 Rls. 14,904 $
144 12 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 37,500 396,382,848 Rls. 12,228 $
145 12 1395 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,000 389,088,000 Rls. 12,000 $
146 11 1395 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 11,400 368,961,000 Rls. 11,400 $
147 12 1395 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 356,576,000 Rls. 11,000 $
148 1 1395 شهيدرجايي تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 11,000 332,860,000 Rls. 11,000 $
149 8 1395 شهيدرجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,600 269,670,240 Rls. 8,480 $
150 10 1395 شهيدرجايي تايوان 25081000 بنتونيت 40,570 118,000,320 Rls. 3,651 $
151 8 1395 شهيدرجايي تايوان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 4,400 112,157,760 Rls. 3,520 $
152 8 1395 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 71,970 91,425,411 Rls. 2,878 $
153 6 1395 شهيدرجايي تايوان 25081000 بنتونيت 24,000 67,251,600 Rls. 2,160 $
154 12 1395 شهيدرجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 49,980 64,751,608 Rls. 1,999 $
155 5 1395 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 96,000 59,431,680 Rls. 1,920 $
156 12 1395 شهيدرجايي تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 400 51,827,200 Rls. 1,600 $
157 7 1395 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 71,971 45,272,379 Rls. 1,439 $
158 1 1395 شهيدرجايي تايوان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 23,982 34,829,260 Rls. 1,151 $
159 1 1395 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 47,990 29,019,340 Rls. 959 $
160 10 1395 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 49,980 27,439,680 Rls. 849 $
161 6 1395 شهيدرجايي تايوان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 782 27,429,935 Rls. 881 $
162 8 1395 شهيدرجايي تايوان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 24,215,880 Rls. 760 $
163 3 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 100 13,697,550 Rls. 450 $
164 12 1395 شهيدرجايي تايوان 25202000 ک گچ 22,200 12,215,554 Rls. 377 $
165 3 1395 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 100 11,871,210 Rls. 390 $
مجموع کل
35,525,593,582 ريال
مجموع کل
1,124,179 دلار