آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 شهيدرجايي تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,499,420 113,130,683,204 Rls. 3,716,636 $
2 9 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,350,591 81,347,356,530 Rls. 2,531,216 $
3 2 1395 شهيدرجايي تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,799,940 81,170,542,425 Rls. 2,676,511 $
4 7 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,223,846 70,478,991,950 Rls. 2,237,452 $
5 10 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,045,670 63,036,437,257 Rls. 1,948,999 $
6 8 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 195,700 58,043,951,360 Rls. 1,825,790 $
7 9 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 186,290 57,974,520,105 Rls. 1,807,013 $
8 8 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 803,623 47,374,087,233 Rls. 1,489,319 $
9 12 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 729,932 41,160,100,022 Rls. 1,270,079 $
10 2 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 4,515,282 40,513,841,476 Rls. 1,336,625 $
11 11 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 612,609 35,339,337,874 Rls. 1,091,710 $
12 6 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 610,520 35,248,744,435 Rls. 1,129,465 $
13 3 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 116,700 32,170,409,300 Rls. 1,055,170 $
14 4 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 4,512,345 29,022,584,470 Rls. 947,591 $
15 9 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 410,350 24,376,402,890 Rls. 759,150 $
16 5 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 451,229 22,675,566,936 Rls. 733,140 $
17 7 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 377,850 22,029,493,296 Rls. 699,024 $
18 6 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 394,834 20,458,278,769 Rls. 655,743 $
19 5 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 3,026,312 19,658,806,274 Rls. 635,524 $
20 11 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,500 19,306,501,700 Rls. 596,550 $
21 3 1395 شهيدرجايي تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 480,000 17,546,400,000 Rls. 576,000 $
22 8 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 290,930 17,105,256,540 Rls. 538,220 $
23 5 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 293,560 16,810,738,050 Rls. 543,090 $
24 4 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 294,800 16,735,764,320 Rls. 545,380 $
25 4 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 322,668 16,695,727,430 Rls. 541,772 $
26 3 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 2,207,966 16,672,537,648 Rls. 547,927 $
27 7 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 2,476,844 16,330,034,970 Rls. 520,162 $
28 6 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,800 15,259,764,810 Rls. 489,610 $
29 12 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,896,830,000 Rls. 428,750 $
30 1 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 240,900 13,492,802,450 Rls. 445,660 $
31 3 1395 شهيدرجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 253,835 13,464,843,078 Rls. 441,673 $
32 12 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 1,951,424 13,283,071,198 Rls. 409,798 $
33 6 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 1,582,854 10,323,487,033 Rls. 331,929 $
34 11 1395 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 226,800 10,292,414,328 Rls. 318,024 $
35 11 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 1,492,874 10,147,365,125 Rls. 313,503 $
36 3 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 1,588,622 10,097,307,948 Rls. 331,084 $
37 11 1395 شهيدرجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 194,355 9,944,033,550 Rls. 307,275 $
38 5 1395 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 26,500,000 9,843,372,000 Rls. 318,000 $
39 8 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 1,388,900 9,261,042,336 Rls. 291,668 $
40 8 1395 شهيدرجايي تايوان 79031000 گرد روي 131,846 7,120,226,995 Rls. 224,138 $
41 3 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 123,490 6,963,460,800 Rls. 228,460 $
42 10 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 622,780 6,854,847,868 Rls. 211,772 $
43 1 1395 شهيدرجايي تايوان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,657,200,000 Rls. 220,000 $
44 5 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 220,000 6,609,172,600 Rls. 213,400 $
45 10 1395 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,545,011,800 Rls. 202,200 $
46 9 1395 شهيدرجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 125,939 6,387,312,081 Rls. 199,109 $
47 4 1395 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,185,298,000 Rls. 202,200 $
48 2 1395 شهيدرجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,121,605,000 Rls. 202,200 $
49 2 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,350 6,096,655,350 Rls. 201,150 $
50 3 1395 شهيدرجايي تايوان 27101940 روغن پايه معدني 509,100 5,892,319,022 Rls. 193,458 $
51 11 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 848,840 5,775,934,979 Rls. 178,463 $
52 11 1395 شهيدرجايي تايوان 79011220 رو? به صورت کار نشده که محتو? 99/90 درصد وزن? ?ا ب?شتر اما کمتر از 99/95 درصد وزن? رو? 101,994 5,743,251,778 Rls. 177,469 $
53 2 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 180,000 5,296,879,000 Rls. 174,614 $
54 2 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 795,650 4,931,404,557 Rls. 162,567 $
55 7 1395 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 40,000 4,906,219,500 Rls. 156,000 $
56 12 1395 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 75,600 4,803,273,216 Rls. 148,176 $
57 9 1395 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 37,300 4,673,081,790 Rls. 145,470 $
58 12 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 664,360 4,488,554,732 Rls. 138,492 $
59 11 1395 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 199,160 4,190,637,321 Rls. 129,454 $
60 4 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 140,000 4,158,700,400 Rls. 135,800 $
61 4 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 301,820 4,156,059,144 Rls. 135,820 $
62 4 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 564,079 3,830,277,808 Rls. 124,297 $
63 11 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 120,000 3,766,936,800 Rls. 116,400 $
64 6 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 120,000 3,623,726,000 Rls. 116,400 $
65 7 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 493,698 3,560,913,408 Rls. 113,152 $
66 10 1395 شهيدرجايي تايوان 27132000 قيرنفت 492,486 3,347,666,718 Rls. 103,422 $
67 10 1395 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 150,700 3,170,705,395 Rls. 97,955 $
68 6 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 621,296 3,073,529,652 Rls. 98,330 $
69 8 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 214,940 3,058,969,490 Rls. 96,723 $
70 12 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 49,960 2,995,249,382 Rls. 92,426 $
71 2 1395 شهيدرجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,000 2,727,810,000 Rls. 90,000 $
72 4 1395 شهيدرجايي تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 11,320 2,650,849,674 Rls. 86,406 $
73 6 1395 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 21,400 2,616,387,540 Rls. 83,460 $
74 9 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 80,000 2,488,632,000 Rls. 77,600 $
75 10 1395 شهيدرجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 2,456,320,000 Rls. 76,000 $
76 1 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 80,000 2,348,176,000 Rls. 77,600 $
77 6 1395 شهيدرجايي تايوان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 4,000 2,252,664,000 Rls. 72,000 $
78 9 1395 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 50,400 2,230,532,640 Rls. 69,552 $
79 2 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 162,860 2,219,609,702 Rls. 73,287 $
80 12 1395 شهيدرجايي تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 80,000 2,151,824,800 Rls. 66,400 $
81 1 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 241,040 1,951,137,335 Rls. 64,448 $
82 7 1395 شهيدرجايي تايوان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 14,400 1,948,065,120 Rls. 61,920 $
83 9 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 276,600 1,840,692,888 Rls. 57,367 $
84 3 1395 شهيدرجايي تايوان 79031000 گرد روي 41,630 1,816,505,548 Rls. 59,700 $
85 2 1395 شهيدرجايي تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,801,516,640 Rls. 59,360 $
86 12 1395 شهيدرجايي تايوان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 55,440 1,796,644,080 Rls. 55,440 $
87 3 1395 شهيدرجايي تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 60,000 1,772,461,600 Rls. 58,200 $
88 6 1395 شهيدرجايي تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,755,544,000 Rls. 56,000 $
89 12 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 151,620 1,720,219,872 Rls. 53,067 $
90 5 1395 شهيدرجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 263,350 1,675,922,541 Rls. 54,081 $
91 3 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 117,210 1,606,838,970 Rls. 52,745 $
92 8 1395 شهيدرجايي تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 12,500 1,553,321,250 Rls. 48,750 $
93 1 1395 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 78,510 1,545,473,835 Rls. 51,031 $
94 11 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 43,000 1,531,064,700 Rls. 47,300 $
95 12 1395 شهيدرجايي تايوان 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 13,180 1,495,350,080 Rls. 46,130 $
96 1 1395 شهيدرجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,398,705,000 Rls. 46,200 $
97 5 1395 شهيدرجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 100,230 1,392,134,960 Rls. 45,104 $
98 11 1395 شهيدرجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 22,690 1,359,330,000 Rls. 42,000 $
99 3 1395 شهيدرجايي تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 65,750 1,300,871,543 Rls. 42,737 $
100 8 1395 شهيدرجايي تايوان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 20,160 1,276,773,120 Rls. 40,320 $
مجموع کل
1,383,385,890,344 ريال
مجموع کل
44,135,954 دلار