آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,367 82,296,000 Rls. 2,700 $
102 11 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 77,676,000 Rls. 2,400 $
103 10 1395 شهيدرجايي تايلند 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 554 49,855,960 Rls. 1,540 $
104 8 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,000 31,752,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
241,579,960 ريال
مجموع کل
7,640 دلار