آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيدرجايي تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 24,930,000 320,003,673,840 Rls. 10,171,440 $
2 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,191,639 132,927,033,999 Rls. 4,102,386 $
3 11 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 782,258 87,633,806,154 Rls. 2,707,101 $
4 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 305,855 33,879,720,510 Rls. 1,045,680 $
5 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 197,250 22,379,196,000 Rls. 690,375 $
6 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 190,761 15,690,377,856 Rls. 484,224 $
7 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 105,556 11,972,636,522 Rls. 369,446 $
8 3 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 266,600 8,938,582,070 Rls. 293,260 $
9 3 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 127,000 8,835,619,200 Rls. 290,400 $
10 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 52,788 7,700,291,136 Rls. 237,546 $
11 5 1395 شهيدرجايي تايلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 398,260 7,386,129,960 Rls. 238,956 $
12 12 1395 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 64,011 7,262,415,808 Rls. 224,038 $
13 11 1395 شهيدرجايي تايلند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 100,800 6,850,811,520 Rls. 211,680 $
14 2 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 95,000 6,474,151,200 Rls. 213,600 $
15 11 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,300 5,991,732,450 Rls. 185,130 $
16 7 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,000 5,813,992,800 Rls. 184,800 $
17 12 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,300 5,500,027,280 Rls. 169,730 $
18 7 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 69,000 5,358,546,000 Rls. 170,600 $
19 12 1395 شهيدرجايي تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 70,450 4,223,604,310 Rls. 130,330 $
20 2 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 126,000 4,199,025,600 Rls. 138,600 $
21 11 1395 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 195,283 3,791,855,540 Rls. 117,170 $
22 4 1395 شهيدرجايي تايلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 203,000 3,736,702,200 Rls. 121,800 $
23 6 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 47,505 3,644,261,138 Rls. 116,362 $
24 4 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 48,000 3,539,548,800 Rls. 115,200 $
25 12 1395 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 114,372 3,334,423,178 Rls. 102,934 $
26 4 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 3,306,072,000 Rls. 107,800 $
27 1 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 98,000 3,263,645,000 Rls. 107,800 $
28 3 1395 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 112,393 3,083,173,920 Rls. 101,154 $
29 8 1395 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 96,495 2,757,534,192 Rls. 86,846 $
30 12 1395 شهيدرجايي تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,527,356,000 Rls. 78,000 $
31 9 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 383,180 2,458,216,104 Rls. 76,636 $
32 4 1395 شهيدرجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,376,605,000 Rls. 77,000 $
33 11 1395 شهيدرجايي تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,005 2,346,494,865 Rls. 72,501 $
34 4 1395 شهيدرجايي تايلند 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 27,000 2,083,387,500 Rls. 67,500 $
35 10 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,500 2,055,552,000 Rls. 63,600 $
36 8 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,000 1,956,693,200 Rls. 61,600 $
37 11 1395 شهيدرجايي تايلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 19,842 1,926,186,240 Rls. 59,520 $
38 6 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,300 1,924,227,030 Rls. 61,930 $
39 6 1395 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 25,410 1,894,833,864 Rls. 60,984 $
40 5 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,300 1,879,769,760 Rls. 60,720 $
41 6 1395 شهيدرجايي تايلند 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 13,738 1,839,237,855 Rls. 59,073 $
42 10 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 22,500 1,820,756,250 Rls. 56,250 $
43 1 1395 شهيدرجايي تايلند 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 14,676 1,777,850,640 Rls. 58,704 $
44 4 1395 شهيدرجايي تايلند 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 112,000 1,713,040,000 Rls. 56,000 $
45 7 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 21,770 1,712,264,925 Rls. 54,425 $
46 9 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 18,900 1,519,134,750 Rls. 47,250 $
47 12 1395 شهيدرجايي تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 25,374 1,430,106,800 Rls. 44,150 $
48 8 1395 شهيدرجايي تايلند 03079900 ک ک ساير 18,000 1,428,840,000 Rls. 45,000 $
49 2 1395 شهيدرجايي تايلند 03032400 ک ک گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 24,400 1,330,600,320 Rls. 43,920 $
50 8 1395 شهيدرجايي تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 17,000 1,297,317,600 Rls. 40,800 $
51 3 1395 شهيدرجايي تايلند 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 28,000 1,282,260,000 Rls. 42,000 $
52 11 1395 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,100,410,000 Rls. 34,000 $
53 9 1395 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,089,258,000 Rls. 34,000 $
54 7 1395 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,067,940,000 Rls. 34,000 $
55 4 1395 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,038,020,000 Rls. 34,000 $
56 5 1395 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 35,880 999,695,736 Rls. 32,292 $
57 10 1395 شهيدرجايي تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 995,456,000 Rls. 30,800 $
58 4 1395 شهيدرجايي تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 27,000 993,999,600 Rls. 32,400 $
59 9 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,600 862,686,720 Rls. 26,880 $
60 2 1395 شهيدرجايي تايلند 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 56,000 849,156,000 Rls. 28,000 $
61 12 1395 شهيدرجايي تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 826,378,500 Rls. 25,500 $
62 5 1395 شهيدرجايي تايلند 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 52,000 803,660,000 Rls. 26,000 $
63 9 1395 شهيدرجايي تايلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 724,782,000 Rls. 22,600 $
64 4 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 196,500 723,410,820 Rls. 23,580 $
65 3 1395 شهيدرجايي تايلند 03027200 ک ک گربه ماهي(Pangasius spp.;silurus.;clarias spp.;Ictalurus spp.) 22,814 695,370,720 Rls. 22,814 $
66 4 1395 شهيدرجايي تايلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,000 692,775,000 Rls. 22,500 $
67 12 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 105,300 682,491,420 Rls. 21,060 $
68 4 1395 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 16,800 672,453,600 Rls. 21,840 $
69 9 1395 شهيدرجايي تايلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,000 667,056,000 Rls. 20,800 $
70 1 1395 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 16,800 661,424,400 Rls. 21,840 $
71 6 1395 شهيدرجايي تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,885 556,046,616 Rls. 17,896 $
72 8 1395 شهيدرجايي تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 541,671,000 Rls. 17,000 $
73 4 1395 شهيدرجايي تايلند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 18,980 527,235,930 Rls. 17,082 $
74 10 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,121 485,220,160 Rls. 15,013 $
75 3 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,530 466,526,880 Rls. 15,306 $
76 7 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 69,240 434,965,680 Rls. 13,848 $
77 3 1395 شهيدرجايي تايلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,581 424,281,600 Rls. 13,920 $
78 12 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 16,390 409,089,920 Rls. 12,620 $
79 1 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 112,038 406,869,170 Rls. 13,444 $
80 3 1395 شهيدرجايي تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 10,000 396,318,000 Rls. 13,000 $
81 3 1395 شهيدرجايي تايلند 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 26,000 396,318,000 Rls. 13,000 $
82 11 1395 شهيدرجايي تايلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,980 376,146,030 Rls. 11,622 $
83 11 1395 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 37,183 338,692,445 Rls. 10,465 $
84 2 1395 شهيدرجايي تايلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,977 326,064,222 Rls. 10,758 $
85 12 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,000 299,302,080 Rls. 9,240 $
86 10 1395 شهيدرجايي تايلند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 9,000 291,321,000 Rls. 9,000 $
87 2 1395 شهيدرجايي تايلند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 48,030 291,148,254 Rls. 9,606 $
88 5 1395 شهيدرجايي تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 44,830 277,139,060 Rls. 8,966 $
89 11 1395 شهيدرجايي تايلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 237,882,750 Rls. 7,350 $
90 10 1395 شهيدرجايي تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 800 222,051,340 Rls. 6,860 $
91 9 1395 شهيدرجايي تايلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,800 221,841,900 Rls. 6,900 $
92 6 1395 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 23,440 218,941,320 Rls. 7,032 $
93 2 1395 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 24,150 182,975,433 Rls. 6,037 $
94 2 1395 شهيدرجايي تايلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,800 169,187,200 Rls. 5,600 $
95 2 1395 شهيدرجايي تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,911 148,847,499 Rls. 4,911 $
96 5 1395 شهيدرجايي تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 13,880 107,424,260 Rls. 3,470 $
97 10 1395 شهيدرجايي تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 23,765 99,836,480 Rls. 3,089 $
98 11 1395 شهيدرجايي تايلند 28421010 ---زئوليت 25,100 97,525,548 Rls. 3,012 $
99 9 1395 شهيدرجايي تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 22,060 91,689,894 Rls. 2,862 $
100 3 1395 شهيدرجايي تايلند 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,451 88,392,000 Rls. 2,900 $
مجموع کل
805,336,697,073 ريال
مجموع کل
25,330,666 دلار