آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 81,042,220 1,071,231,019,917 Rls. 33,065,226 $
2 7 1395 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 53,910,000 690,171,130,440 Rls. 21,937,355 $
3 12 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 75,000,000 680,519,000,000 Rls. 21,000,000 $
4 9 1395 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 49,994,950 654,590,292,540 Rls. 20,397,940 $
5 11 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 68,750,000 623,014,000,000 Rls. 19,250,000 $
6 4 1395 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 42,511,000 529,241,884,808 Rls. 17,335,142 $
7 1 1395 شهيد باهنر تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 41,549,000 513,456,600,493 Rls. 16,959,756 $
8 8 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,000,000 266,716,800,000 Rls. 8,400,000 $
9 6 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 30,000,000 263,331,600,000 Rls. 8,400,000 $
10 2 1395 شهيد باهنر تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 18,375,000 227,180,874,375 Rls. 7,491,043 $
11 9 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 179,709,600,000 Rls. 5,600,000 $
12 5 1395 شهيد باهنر تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000,000 173,364,800,000 Rls. 5,600,000 $
13 8 1395 شهيد باهنر تايلند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 47,215,224,000 Rls. 1,487,000 $
مجموع کل
5,919,742,826,573 ريال
مجموع کل
186,923,462 دلار