آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 113,248,570 1,026,795,974,951 Rls. 31,709,599 $
2 2 1395 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 55,821,960 507,812,445,905 Rls. 16,747,645 $
3 12 1395 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 54,341,240 493,014,121,492 Rls. 15,215,546 $
4 7 1395 بندر امام خميني تايلند 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 55,072,538 485,138,372,910 Rls. 15,420,310 $
5 12 1395 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,614,573 450,436,834,344 Rls. 13,892,081 $
6 2 1395 بندر امام خميني تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 52,153,178 442,409,125,144 Rls. 14,602,889 $
7 6 1395 بندر امام خميني تايلند 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 40,408,006 354,690,109,760 Rls. 11,314,240 $
8 6 1395 بندر امام خميني تايلند 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 40,000,000 351,108,800,000 Rls. 11,200,000 $
9 6 1395 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 33,075,610 289,442,783,840 Rls. 9,261,280 $
10 3 1395 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 20,030,000 170,944,032,000 Rls. 5,608,400 $
11 12 1395 بندر امام خميني تايلند 17031000 ملاس ها? ن?شکر 15,100,000 48,927,020,000 Rls. 1,510,000 $
مجموع کل
4,620,719,620,346 ريال
مجموع کل
146,481,990 دلار