آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 شهيد باهنر بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,062,000 473,424,230,160 Rls. 15,047,971 $
2 1 1395 شهيد باهنر بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 15,395,000 341,451,247,200 Rls. 11,274,600 $
3 5 1395 شهيد باهنر بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 14,865,000 195,329,251,380 Rls. 6,319,290 $
4 4 1395 شهيد باهنر بلژيك 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,633,000 52,602,846,408 Rls. 1,704,288 $
5 8 1395 شهيد باهنر بلژيك 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,230,000 48,586,997,220 Rls. 1,516,590 $
6 4 1395 شهيد باهنر بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 511,000 6,700,853,376 Rls. 217,102 $
7 5 1395 شهيد باهنر بلژيك 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 199,000 3,813,963,554 Rls. 123,389 $
8 5 1395 شهيد باهنر بلژيك 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 217,000 3,154,297,678 Rls. 102,048 $
مجموع کل
1,125,063,686,976 ريال
مجموع کل
36,305,278 دلار