آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 748,000 26,349,939,759 Rls. 827,783 $
2 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 682,000 23,513,715,100 Rls. 776,580 $
3 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 662,000 21,757,305,504 Rls. 714,428 $
4 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 550,000 19,386,307,378 Rls. 616,609 $
5 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 550,000 19,256,792,210 Rls. 616,820 $
6 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 484,000 17,205,175,830 Rls. 535,625 $
7 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 484,000 15,917,061,424 Rls. 524,656 $
8 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 374,000 12,413,665,880 Rls. 403,172 $
9 12 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 8,628,814,610 Rls. 266,305 $
10 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 8,622,689,595 Rls. 266,305 $
11 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 220,000 7,880,750,954 Rls. 243,466 $
12 3 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 176,000 5,927,653,644 Rls. 194,546 $
13 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,000 3,923,759,994 Rls. 126,761 $
14 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,000 3,875,589,000 Rls. 119,750 $
15 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 110,000 3,701,671,650 Rls. 117,450 $
16 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,545,451,145 Rls. 49,781 $
17 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 22,500 666,618,614 Rls. 21,533 $
مجموع کل
200,572,962,291 ريال
مجموع کل
6,421,570 دلار