آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 134,600 38,163,643,000 Rls. 1,177,750 $
2 1 1395 سيرجان ايتاليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 44,000 12,126,114,000 Rls. 400,400 $
3 9 1395 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,040 8,375,978,520 Rls. 260,520 $
4 11 1395 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,000 7,993,414,000 Rls. 247,000 $
5 9 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,320,782,700 Rls. 227,700 $
6 8 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,095,705,000 Rls. 192,500 $
7 11 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,400 5,779,651,500 Rls. 178,500 $
8 8 1395 سيرجان ايتاليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,000 5,470,673,850 Rls. 172,050 $
9 2 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,332,096,000 Rls. 176,000 $
10 7 1395 سيرجان ايتاليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 5,112,412,500 Rls. 162,500 $
11 10 1395 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,000 4,716,163,300 Rls. 145,700 $
12 12 1395 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,212,910,000 Rls. 130,000 $
13 10 1395 سيرجان ايتاليا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,000 880,436,800 Rls. 27,200 $
14 8 1395 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 620,041,500 Rls. 19,500 $
مجموع کل
112,200,022,670 ريال
مجموع کل
3,517,320 دلار