آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 371 20,394,885 Rls. 630 $
202 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 60 19,441,200 Rls. 600 $
203 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 192 19,394,060 Rls. 634 $
204 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 300 18,681,000 Rls. 600 $
205 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 200 18,291,600 Rls. 600 $
206 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 580 18,289,362 Rls. 574 $
207 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 145 16,896,618 Rls. 522 $
208 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 200 16,791,500 Rls. 550 $
209 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 760 16,273,880 Rls. 532 $
210 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 70 16,182,500 Rls. 500 $
211 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 100 16,160,000 Rls. 500 $
212 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 03048700 فيله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونيتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 175 16,050,510 Rls. 511 $
213 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگي شماره 0105غيرا زبوقلمون ومرغ وخروس 200 15,559,680 Rls. 480 $
214 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08131000 زردآلو ,خشک کرده 200 15,533,760 Rls. 480 $
215 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 250 14,562,900 Rls. 450 $
216 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 220 14,263,040 Rls. 440 $
217 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 180 12,966,400 Rls. 400 $
218 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 65 12,944,800 Rls. 400 $
219 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 150 10,906,560 Rls. 360 $
220 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 300 10,449,780 Rls. 330 $
221 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 243 9,871,020 Rls. 305 $
222 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20 9,722,100 Rls. 300 $
223 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08105000 کيوي، تازه 320 9,683,200 Rls. 320 $
224 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 100 9,273,000 Rls. 300 $
225 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 190 8,104,000 Rls. 250 $
226 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 250 6,858,000 Rls. 225 $
227 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2 6,480,400 Rls. 200 $
228 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 8 6,478,400 Rls. 200 $
229 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 50 4,856,100 Rls. 150 $
230 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 4 4,542,750 Rls. 150 $
231 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 20 3,888,840 Rls. 120 $
232 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 62 3,548,440 Rls. 116 $
233 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 125 3,429,437 Rls. 113 $
234 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08094000 آلو و گوجه , تازه 50 3,302,148 Rls. 102 $
235 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 2 3,009,504 Rls. 96 $
236 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 16 1,462,662 Rls. 46 $
237 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20029010 رب گوجه فرنگي 55 764,750 Rls. 25 $
238 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1 757,400 Rls. 25 $
مجموع کل
416,066,186 ريال
مجموع کل
13,136 دلار