آمار کل " صادرات به" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,720 75,736,484,549 Rls. 2,488,589 $
2 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,842 58,481,792,994 Rls. 1,841,928 $
3 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,807 56,859,271,278 Rls. 1,805,298 $
4 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,297 52,333,872,410 Rls. 1,614,705 $
5 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,137 48,632,363,037 Rls. 1,513,148 $
6 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 21,835 48,375,214,594 Rls. 1,494,523 $
7 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,182 47,730,978,279 Rls. 1,475,663 $
8 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,490 40,469,263,504 Rls. 1,305,992 $
9 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,158 37,791,967,612 Rls. 1,209,792 $
10 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,227 34,112,014,966 Rls. 1,112,027 $
11 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,643 15,814,726,841 Rls. 521,529 $
12 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,406 15,322,199,670 Rls. 505,968 $
13 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,000 8,250,792,000 Rls. 264,000 $
14 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,731 7,080,724,128 Rls. 218,433 $
15 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,666 6,595,099,264 Rls. 211,412 $
16 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,617 4,820,209,414 Rls. 149,042 $
17 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 153 4,093,297,984 Rls. 126,274 $
18 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 990 2,656,151,950 Rls. 84,374 $
19 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 135 2,627,980,875 Rls. 86,775 $
20 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,262 2,509,668,595 Rls. 80,979 $
21 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,512 1,811,899,213 Rls. 55,897 $
22 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 506 1,631,729,131 Rls. 52,509 $
23 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 457 1,618,513,758 Rls. 50,004 $
24 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 684 1,593,089,560 Rls. 52,329 $
25 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 800 1,514,346,703 Rls. 46,729 $
26 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 1,478,525,612 Rls. 45,686 $
27 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,697 1,443,809,392 Rls. 44,558 $
28 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,937 1,439,463,047 Rls. 44,475 $
29 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 26 1,373,181,811 Rls. 42,373 $
30 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 73 1,353,483,495 Rls. 44,655 $
31 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,285 1,131,027,400 Rls. 35,634 $
32 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,242 1,129,920,828 Rls. 35,208 $
33 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 953 1,093,783,965 Rls. 34,020 $
34 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 1,230 970,752,750 Rls. 30,250 $
35 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 20 969,281,820 Rls. 31,980 $
36 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 18 916,078,443 Rls. 28,493 $
37 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,120 870,616,491 Rls. 27,142 $
38 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 3,100 864,396,600 Rls. 26,700 $
39 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 511 857,055,576 Rls. 27,015 $
40 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 853 782,738,455 Rls. 24,181 $
41 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 707 759,090,103 Rls. 23,419 $
42 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,012 718,706,050 Rls. 23,665 $
43 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,685 714,204,644 Rls. 22,804 $
44 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 8 660,184,800 Rls. 20,400 $
45 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 594,603,900 Rls. 18,700 $
46 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 12 583,945,935 Rls. 19,291 $
47 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,172 579,960,503 Rls. 18,056 $
48 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 68 563,592,744 Rls. 17,688 $
49 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 556 563,249,471 Rls. 18,195 $
50 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 670 558,106,459 Rls. 17,242 $
51 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 333 526,651,977 Rls. 17,373 $
52 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 240 520,777,190 Rls. 16,070 $
53 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,920 507,930,400 Rls. 15,700 $
54 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 4,200 500,759,814 Rls. 15,539 $
55 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 439 500,314,277 Rls. 15,881 $
56 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,893 484,482,395 Rls. 14,971 $
57 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,169 450,096,573 Rls. 14,774 $
58 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,715 425,293,470 Rls. 13,374 $
59 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 334 407,367,611 Rls. 12,586 $
60 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,702 403,436,574 Rls. 12,692 $
61 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,674 339,824,310 Rls. 11,109 $
62 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 480 325,934,400 Rls. 10,560 $
63 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,150 321,275,400 Rls. 10,600 $
64 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7 319,342,296 Rls. 9,906 $
65 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 324 302,025,962 Rls. 9,898 $
66 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 296,325,900 Rls. 9,300 $
67 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 1,000 288,630,000 Rls. 9,000 $
68 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 1,090 282,667,520 Rls. 8,720 $
69 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 900 281,427,600 Rls. 8,700 $
70 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,230 281,321,250 Rls. 8,750 $
71 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 700 277,823,000 Rls. 9,100 $
72 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 728 277,778,592 Rls. 8,736 $
73 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,178 277,296,024 Rls. 8,952 $
74 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 999 274,099,626 Rls. 8,991 $
75 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,916 268,379,892 Rls. 8,748 $
76 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 850 263,913,804 Rls. 8,526 $
77 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,956 253,579,368 Rls. 7,824 $
78 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,060 249,367,188 Rls. 7,908 $
79 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 282 247,443,340 Rls. 8,172 $
80 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,230 245,374,920 Rls. 7,812 $
81 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 261 241,516,134 Rls. 7,878 $
82 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,512 238,841,280 Rls. 7,836 $
83 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,540 237,385,200 Rls. 7,400 $
84 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,944 231,230,426 Rls. 7,135 $
85 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 133 229,203,790 Rls. 7,279 $
86 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,840 223,206,720 Rls. 7,360 $
87 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,450 220,428,800 Rls. 6,800 $
88 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 750 218,808,000 Rls. 6,750 $
89 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,859 209,083,200 Rls. 6,450 $
90 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,352 206,387,700 Rls. 6,375 $
91 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,030 199,383,300 Rls. 6,330 $
92 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 194,496,000 Rls. 6,000 $
93 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,280 194,236,840 Rls. 6,000 $
94 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,237 191,018,960 Rls. 5,931 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 396 186,635,520 Rls. 5,760 $
96 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,360 176,343,040 Rls. 5,440 $
97 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو ,خشک کرده 1,500 174,846,600 Rls. 5,400 $
98 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 95 174,300,440 Rls. 5,560 $
99 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,400 171,802,400 Rls. 5,600 $
100 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,160 169,596,388 Rls. 5,354 $
مجموع کل
615,923,104,014 ريال
مجموع کل
19,548,659 دلار