آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,039,500 38,149,816,782 Rls. 1,178,841 $
2 6 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 990,000 35,306,707,962 Rls. 1,132,710 $
3 1 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 544,500 18,777,033,135 Rls. 620,011 $
4 4 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 396,000 13,396,750,290 Rls. 436,986 $
5 7 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 346,500 12,101,222,330 Rls. 383,458 $
6 5 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 346,500 11,822,816,026 Rls. 381,454 $
7 2 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 8,128,113,840 Rls. 268,290 $
8 9 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 7,339,880,394 Rls. 228,294 $
9 10 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 7,327,267,200 Rls. 226,710 $
مجموع کل
152,349,607,959 ريال
مجموع کل
4,856,754 دلار