آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 30 6,214,200 Rls. 200 $
302 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 106 6,069,800 Rls. 200 $
303 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 140 5,438,832 Rls. 168 $
304 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 440 5,346,324 Rls. 168 $
305 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08081000 سيب , تازه 180 4,613,328 Rls. 144 $
306 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 98 4,439,074 Rls. 137 $
307 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21 3,949,974 Rls. 126 $
308 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 80 3,240,700 Rls. 100 $
309 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 70 3,236,400 Rls. 100 $
310 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 194 2,787,219 Rls. 87 $
311 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4 2,779,520 Rls. 86 $
312 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2 2,502,960 Rls. 80 $
313 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 600 2,480,166 Rls. 78 $
314 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07031000 پيازوموسير 40 2,268,140 Rls. 70 $
315 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 80 2,031,909 Rls. 67 $
316 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 1,944,120 Rls. 60 $
317 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 48 1,879,316 Rls. 58 $
318 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 10 1,868,100 Rls. 600 $
319 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 30 1,817,760 Rls. 60 $
320 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 110 972,210 Rls. 30 $
321 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 95 777,768 Rls. 24 $
322 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 100 185,748 Rls. 6 $
مجموع کل
66,843,568 ريال
مجموع کل
2,649 دلار