آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 300 38,444,400 Rls. 1,200 $
202 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 615 38,047,020 Rls. 1,230 $
203 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 350 37,883,430 Rls. 1,170 $
204 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 200 37,626,120 Rls. 1,185 $
205 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 400 37,544,400 Rls. 1,200 $
206 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 130 37,038,000 Rls. 1,200 $
207 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 235 36,477,875 Rls. 1,175 $
208 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 66 36,350,387 Rls. 1,123 $
209 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 560 36,285,040 Rls. 1,120 $
210 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 554 35,859,720 Rls. 1,108 $
211 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 140 35,836,600 Rls. 1,180 $
212 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 125 34,925,625 Rls. 1,125 $
213 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 150 34,248,500 Rls. 1,100 $
214 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 320 34,091,680 Rls. 1,120 $
215 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 180 34,090,200 Rls. 1,080 $
216 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 81079000 مصنوعات ا زکادميوم, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 200 33,787,290 Rls. 1,110 $
217 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 68159920 ک ک ک مصنوعات سنگي روميزي نقشکدار و حكاكي شده 40 32,348,000 Rls. 1,000 $
218 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 200 32,070,000 Rls. 1,000 $
219 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 180 31,565,000 Rls. 1,000 $
220 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 340 30,565,434 Rls. 978 $
221 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 50 30,530,000 Rls. 1,000 $
222 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 510 29,843,512 Rls. 964 $
223 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 300 29,166,300 Rls. 900 $
224 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 190 27,333,000 Rls. 900 $
225 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,400 27,186,600 Rls. 840 $
226 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 952 26,834,744 Rls. 856 $
227 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 500 24,543,200 Rls. 800 $
228 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 300 24,305,250 Rls. 750 $
229 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109020 زرشك تازه 201 24,258,285 Rls. 801 $
230 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 180 23,339,520 Rls. 720 $
231 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 420 22,913,604 Rls. 756 $
232 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 140 22,674,400 Rls. 700 $
233 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 580 22,525,344 Rls. 696 $
234 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 140 22,505,700 Rls. 700 $
235 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 180 22,168,800 Rls. 720 $
236 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 782 21,994,761 Rls. 703 $
237 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 950 21,896,770 Rls. 721 $
238 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 163 21,844,350 Rls. 675 $
239 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,120 21,783,552 Rls. 672 $
240 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 285 20,955,375 Rls. 675 $
241 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 645 20,846,400 Rls. 645 $
242 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 700 20,406,960 Rls. 630 $
243 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,002 19,476,607 Rls. 601 $
244 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 200 19,421,400 Rls. 600 $
245 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,000 19,051,200 Rls. 600 $
246 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08084000 430 18,952,695 Rls. 585 $
247 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 18 18,751,800 Rls. 600 $
248 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 210 18,716,130 Rls. 618 $
249 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 480 18,627,000 Rls. 600 $
250 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 30 18,627,000 Rls. 600 $
251 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 140 18,474,000 Rls. 600 $
252 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85044030 منبع تغذيه را يانه 200 18,171,000 Rls. 600 $
253 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68 18,147,920 Rls. 560 $
254 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 140 18,004,560 Rls. 560 $
255 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 55 17,504,640 Rls. 540 $
256 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 207 17,432,276 Rls. 538 $
257 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 316 17,015,048 Rls. 526 $
258 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 205 16,944,885 Rls. 549 $
259 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 186 16,810,194 Rls. 543 $
260 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 275 16,791,500 Rls. 550 $
261 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08109010 انار تازه 260 16,659,240 Rls. 520 $
262 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 120 16,203,500 Rls. 500 $
263 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 30 16,184,500 Rls. 500 $
264 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 379 15,895,634 Rls. 491 $
265 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 06042020 160 15,876,000 Rls. 500 $
266 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 85 15,702,900 Rls. 510 $
267 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 440 14,256,880 Rls. 440 $
268 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 39 14,150,640 Rls. 437 $
269 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 62 14,071,400 Rls. 460 $
270 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 112 13,831,709 Rls. 437 $
271 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 220 13,600,400 Rls. 440 $
272 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 223 13,596,756 Rls. 446 $
273 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,400 13,592,880 Rls. 420 $
274 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 52 13,411,440 Rls. 432 $
275 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 50 12,939,200 Rls. 400 $
276 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 135 12,928,000 Rls. 400 $
277 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 200 12,860,400 Rls. 400 $
278 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 340 12,562,320 Rls. 408 $
279 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 120 10,906,560 Rls. 360 $
280 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 188 10,493,210 Rls. 338 $
281 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 100 10,355,840 Rls. 320 $
282 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 800 10,188,425 Rls. 325 $
283 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 460 9,611,100 Rls. 300 $
284 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 40 9,558,900 Rls. 300 $
285 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15 9,525,600 Rls. 300 $
286 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 350 9,386,100 Rls. 300 $
287 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 130 8,699,880 Rls. 280 $
288 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 190 8,620,262 Rls. 266 $
289 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 25 8,438,310 Rls. 270 $
290 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 230 8,358,660 Rls. 276 $
291 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 43 8,104,000 Rls. 250 $
292 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 40 7,767,360 Rls. 240 $
293 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 40 7,450,800 Rls. 240 $
294 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 16043100 خاويار 82 6,648,753 Rls. 209 $
295 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 50 6,606,810 Rls. 210 $
296 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 90 6,528,640 Rls. 202 $
297 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 5 6,481,400 Rls. 200 $
298 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 90 6,464,000 Rls. 200 $
299 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 168 6,342,538 Rls. 202 $
300 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 125 6,302,400 Rls. 195 $
مجموع کل
2,003,024,350 ريال
مجموع کل
63,522 دلار