آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ماه شهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 603,049,000 6,238,670,140,580 Rls. 192,993,357 $
2 8 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 523,235,000 4,472,836,337,550 Rls. 140,533,772 $
3 12 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 424,173,000 4,180,918,247,260 Rls. 129,017,530 $
4 7 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 264,564,000 2,257,414,534,700 Rls. 71,516,380 $
5 11 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 170,553,000 1,706,021,363,890 Rls. 52,715,259 $
6 9 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 173,719,000 1,692,371,539,820 Rls. 52,638,224 $
مجموع کل
20,548,232,163,800 ريال
مجموع کل
639,414,522 دلار