آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 80,999,000 689,445,793,905 Rls. 31,774,288 $
2 2 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 53,912,000 660,024,083,270 Rls. 21,775,057 $
3 1 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 53,716,000 656,244,879,670 Rls. 21,695,892 $
4 4 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 54,001,000 622,683,874,490 Rls. 20,260,095 $
5 3 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 54,000,000 468,771,705,000 Rls. 15,390,000 $
6 6 1395 كنگان امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 27,000,000 329,768,220,600 Rls. 10,591,560 $
مجموع کل
3,426,938,556,935 ريال
مجموع کل
121,486,892 دلار