آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 625 37,908,750 Rls. 1,250 $
102 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 582 37,423,764 Rls. 1,164 $
103 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 340 35,890,336 Rls. 1,108 $
104 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 344 33,179,832 Rls. 1,032 $
105 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 764 32,730,114 Rls. 1,011 $
106 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 165 31,201,830 Rls. 990 $
107 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 250 30,964,920 Rls. 955 $
108 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 116 30,697,558 Rls. 974 $
109 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 23 29,578,920 Rls. 920 $
110 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 152 26,955,713 Rls. 863 $
111 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 430 26,217,960 Rls. 860 $
112 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 522 24,086,256 Rls. 744 $
113 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 22,643,600 Rls. 700 $
114 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 111 21,370,140 Rls. 660 $
115 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 40 20,973,152 Rls. 647 $
116 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 172 18,196,200 Rls. 600 $
117 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 265 16,564,090 Rls. 530 $
118 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 215 13,438,790 Rls. 430 $
119 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 129 12,419,217 Rls. 387 $
120 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60 10,958,040 Rls. 360 $
121 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 93 9,033,741 Rls. 279 $
122 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48 7,769,760 Rls. 240 $
123 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 65 6,475,800 Rls. 200 $
124 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 98 6,346,284 Rls. 196 $
125 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 114 6,192,984 Rls. 191 $
126 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 8 5,089,312 Rls. 157 $
127 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 153 4,798,752 Rls. 148 $
128 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 32 3,080,736 Rls. 96 $
129 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 34 2,784,164 Rls. 86 $
130 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 9 2,689,781 Rls. 83 $
131 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22 1,925,460 Rls. 60 $
132 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3 1,444,095 Rls. 45 $
مجموع کل
571,030,051 ريال
مجموع کل
17,966 دلار