آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,567 18,906,852,756 Rls. 584,611 $
2 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 607 5,595,001,995 Rls. 176,552 $
3 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,502 5,247,625,053 Rls. 168,595 $
4 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 820 5,242,779,708 Rls. 173,023 $
5 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,109 4,545,498,150 Rls. 144,715 $
6 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 625 4,284,691,382 Rls. 132,251 $
7 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,455 4,011,191,456 Rls. 130,412 $
8 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,203 3,210,094,821 Rls. 100,031 $
9 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 588 2,792,517,600 Rls. 91,600 $
10 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,760 1,813,373,078 Rls. 56,327 $
11 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 1,049 1,753,849,210 Rls. 55,720 $
12 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,785 1,716,967,944 Rls. 54,504 $
13 5 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,570 1,593,920,160 Rls. 51,408 $
14 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,045 1,527,073,860 Rls. 50,360 $
15 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 287 1,445,771,200 Rls. 45,920 $
16 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,083 1,348,282,224 Rls. 44,395 $
17 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,500 1,321,362,000 Rls. 42,000 $
18 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,390 1,215,300,900 Rls. 39,435 $
19 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,224 1,168,231,671 Rls. 37,545 $
20 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,340 1,168,185,200 Rls. 37,520 $
21 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,475 1,115,274,048 Rls. 36,211 $
22 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,488 1,112,065,200 Rls. 36,720 $
23 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,120 954,567,040 Rls. 31,360 $
24 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 19 952,487,640 Rls. 29,640 $
25 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,730 944,843,579 Rls. 29,215 $
26 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 4,700 940,568,960 Rls. 30,080 $
27 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,010 865,085,200 Rls. 28,280 $
28 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 34 795,552,114 Rls. 25,242 $
29 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 169 790,813,275 Rls. 26,121 $
30 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,100 717,542,505 Rls. 23,693 $
31 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,606 603,832,896 Rls. 18,682 $
32 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 3,400 585,483,170 Rls. 18,650 $
33 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 550,927,884 Rls. 17,628 $
34 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 294 546,916,909 Rls. 17,852 $
35 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 11 498,590,820 Rls. 16,380 $
36 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,640 498,050,900 Rls. 15,825 $
37 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 930 464,140,215 Rls. 15,345 $
38 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 910 457,041,585 Rls. 15,015 $
39 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 470 444,389,700 Rls. 14,100 $
40 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9 424,990,800 Rls. 14,040 $
41 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,930 422,575,401 Rls. 13,133 $
42 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 210 392,592,477 Rls. 12,953 $
43 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,390 349,595,059 Rls. 11,010 $
44 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 341,991,071 Rls. 10,553 $
45 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 340 339,917,023 Rls. 10,489 $
46 5 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7 338,017,680 Rls. 10,920 $
47 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 83,300 314,261,768 Rls. 10,309 $
48 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 330 300,822,060 Rls. 9,834 $
49 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,460 290,700,160 Rls. 9,344 $
50 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,075 288,394,287 Rls. 8,987 $
51 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,670 275,102,500 Rls. 8,500 $
52 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 285 258,344,520 Rls. 7,980 $
53 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 146 251,061,920 Rls. 7,745 $
54 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 158 250,413,600 Rls. 7,725 $
55 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 1,430 229,450,650 Rls. 7,150 $
56 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,880 227,923,680 Rls. 7,520 $
57 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,080 219,302,581 Rls. 6,768 $
58 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 141 198,067,680 Rls. 6,120 $
59 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 59,186 196,536,456 Rls. 6,497 $
60 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 215 195,493,050 Rls. 6,450 $
61 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 460 189,807,799 Rls. 5,857 $
62 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 183,260,700 Rls. 5,700 $
63 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,000 183,180,000 Rls. 6,000 $
64 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,880 181,598,820 Rls. 5,640 $
65 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 166,615,020 Rls. 5,148 $
66 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,800 164,862,000 Rls. 5,400 $
67 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 335 163,350,600 Rls. 5,340 $
68 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 380 158,222,496 Rls. 4,881 $
69 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 570 152,215,352 Rls. 4,695 $
70 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 468 149,055,715 Rls. 4,600 $
71 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 148,809,960 Rls. 4,680 $
72 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 2,310 148,163,400 Rls. 4,620 $
73 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 142,880,400 Rls. 4,680 $
74 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 520 117,799,744 Rls. 3,634 $
75 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 400 113,083,310 Rls. 3,494 $
76 5 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 500 108,036,600 Rls. 3,480 $
77 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 372 107,892,648 Rls. 3,348 $
78 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,080 103,069,620 Rls. 3,240 $
79 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,050 102,034,800 Rls. 3,150 $
80 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 792 96,719,040 Rls. 3,168 $
81 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 360 96,453,000 Rls. 3,000 $
82 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 419 94,917,746 Rls. 2,933 $
83 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 95 92,359,950 Rls. 2,850 $
84 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 58 83,051,850 Rls. 2,715 $
85 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,345 81,579,630 Rls. 2,690 $
86 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 39 76,169,100 Rls. 2,490 $
87 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 338 74,458,913 Rls. 2,363 $
88 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 950 74,394,720 Rls. 2,295 $
89 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 450 72,882,000 Rls. 2,250 $
90 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 80 70,554,000 Rls. 2,200 $
91 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 750 70,319,250 Rls. 2,250 $
92 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 229 66,790,827 Rls. 2,061 $
93 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 351 64,609,974 Rls. 2,106 $
94 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 192 61,334,700 Rls. 1,910 $
95 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 245 58,103,808 Rls. 1,792 $
96 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 315 54,874,800 Rls. 1,800 $
97 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 200 48,126,459 Rls. 1,527 $
98 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022230 ک ک ک قلمكار 50 47,975,680 Rls. 1,480 $
99 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 329 40,188,750 Rls. 1,250 $
100 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 34 40,064,220 Rls. 1,260 $
مجموع کل
94,102,165,832 ريال
مجموع کل
2,990,967 دلار