آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 شهركرد امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 350,000 44,989,200,000 Rls. 1,400,000 $
2 11 1395 شهركرد امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 200,000 25,890,600,000 Rls. 800,000 $
3 7 1395 شهركرد امارات متحده عربي 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 586,400 24,012,075,464 Rls. 762,320 $
4 8 1395 شهركرد امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 75,000 9,558,900,000 Rls. 300,000 $
5 6 1395 شهركرد امارات متحده عربي 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 214,560 8,726,820,336 Rls. 279,004 $
6 3 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 34,884 7,970,889,780 Rls. 261,630 $
7 7 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 12,444 7,053,232,680 Rls. 223,992 $
8 12 1395 شهركرد امارات متحده عربي 04022130 شيرخشك صنعتي 50,000 6,478,400,000 Rls. 200,000 $
9 5 1395 شهركرد امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 49,750 6,183,129,000 Rls. 199,000 $
10 8 1395 شهركرد امارات متحده عربي 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 109,900 4,524,121,420 Rls. 142,870 $
11 8 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,680 4,389,396,480 Rls. 138,240 $
12 2 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 13,560 3,086,493,300 Rls. 101,700 $
13 8 1395 شهركرد امارات متحده عربي 72102000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياروکش شده باسرب, همچنين باآلياژسرب و قلع 112,010 2,329,185,300 Rls. 73,100 $
14 2 1395 شهركرد امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 6,900 1,881,040,050 Rls. 62,100 $
15 1 1395 شهركرد امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 6,900 1,879,146,000 Rls. 62,100 $
16 3 1395 شهركرد امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 5,991 1,637,520,030 Rls. 53,919 $
17 6 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,500 1,406,385,000 Rls. 45,000 $
18 12 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,124 1,238,984,424 Rls. 38,232 $
19 5 1395 شهركرد امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 10,325 768,922,560 Rls. 24,768 $
20 11 1395 شهركرد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,500 622,968,500 Rls. 19,250 $
21 7 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 1,000 565,380,000 Rls. 18,000 $
22 5 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,000 466,065,000 Rls. 15,000 $
23 4 1395 شهركرد امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,800 178,951,500 Rls. 5,850 $
24 7 1395 شهركرد امارات متحده عربي 13019040 كتيرا 50 23,595,750 Rls. 750 $
مجموع کل
165,861,402,574 ريال
مجموع کل
5,226,825 دلار