آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,294 183,480,684,745 Rls. 5,673,041 $
2 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,865 126,161,408,456 Rls. 4,037,190 $
3 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 14,661 101,861,449,028 Rls. 3,143,322 $
4 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,319 96,362,885,762 Rls. 2,977,161 $
5 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,014 86,241,586,743 Rls. 2,737,834 $
6 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,543 76,836,268,263 Rls. 2,523,137 $
7 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 285 73,059,799,800 Rls. 2,410,200 $
8 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,232 50,281,155,340 Rls. 1,657,866 $
9 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,339 48,972,529,803 Rls. 1,523,789 $
10 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,938 42,875,626,300 Rls. 1,349,085 $
11 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 200 41,912,675,000 Rls. 1,295,000 $
12 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 180 34,519,515,660 Rls. 1,110,989 $
13 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,966 33,460,118,542 Rls. 1,080,059 $
14 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,092 32,394,782,165 Rls. 1,053,281 $
15 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,006 28,341,460,435 Rls. 935,991 $
16 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 25 25,750,672,334 Rls. 818,495 $
17 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 1,093 20,755,855,080 Rls. 659,267 $
18 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 550 15,792,400,000 Rls. 520,000 $
19 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 215 10,464,581,400 Rls. 335,400 $
20 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 453 9,311,984,718 Rls. 307,056 $
21 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 190 9,169,212,000 Rls. 296,400 $
22 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 910 9,162,451,580 Rls. 282,655 $
23 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 377,335 8,691,718,944 Rls. 282,986 $
24 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,000 5,145,272,880 Rls. 159,060 $
25 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 267,375 4,532,170,409 Rls. 146,441 $
26 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 88 4,490,872,840 Rls. 138,830 $
27 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 93 4,436,274,606 Rls. 145,554 $
28 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 87,492 4,253,511,738 Rls. 131,238 $
29 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 408 4,154,013,152 Rls. 128,147 $
30 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 79 3,818,926,148 Rls. 123,742 $
31 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 80 3,778,320,000 Rls. 124,800 $
32 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 123 3,704,114,146 Rls. 114,434 $
33 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 543 3,423,804,107 Rls. 110,767 $
34 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 337,200 3,334,153,710 Rls. 106,834 $
35 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 65 3,219,652,800 Rls. 101,400 $
36 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 62,925 3,032,582,862 Rls. 94,387 $
37 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 61,767 2,986,731,949 Rls. 92,340 $
38 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 37 2,967,859,440 Rls. 93,470 $
39 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 58,838 2,856,736,149 Rls. 88,257 $
40 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 283,190 2,834,562,516 Rls. 90,075 $
41 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 57,100 2,723,729,550 Rls. 85,650 $
42 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 58,918 2,678,815,817 Rls. 88,351 $
43 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 33 2,220,671,250 Rls. 73,350 $
44 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,294 2,017,527,120 Rls. 64,232 $
45 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 4,445 1,817,079,460 Rls. 56,080 $
46 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 22 1,736,743,800 Rls. 56,100 $
47 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 37,250 1,720,929,800 Rls. 56,525 $
48 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 35,600 1,681,876,500 Rls. 53,400 $
49 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 21 1,639,916,182 Rls. 52,033 $
50 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 262 1,488,316,000 Rls. 47,941 $
51 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 29,350 1,347,363,800 Rls. 43,945 $
52 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 55,540 1,332,142,710 Rls. 43,665 $
53 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,230 1,276,477,265 Rls. 41,117 $
54 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 455 1,272,497,614 Rls. 40,620 $
55 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,889 1,267,599,805 Rls. 39,115 $
56 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,225 1,263,970,240 Rls. 41,690 $
57 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 500 1,256,412,500 Rls. 41,500 $
58 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 230 1,207,362,000 Rls. 39,000 $
59 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 3,000 1,165,140,000 Rls. 36,000 $
60 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 15 1,156,836,825 Rls. 36,975 $
61 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 1 1,156,246,304 Rls. 35,669 $
62 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 4,567 1,136,786,327 Rls. 37,507 $
63 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 314 1,106,520,160 Rls. 34,135 $
64 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,820 1,053,608,400 Rls. 33,840 $
65 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 21 1,052,003,160 Rls. 32,760 $
66 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 23,000 1,044,524,400 Rls. 34,500 $
67 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 4,287 1,038,425,234 Rls. 34,300 $
68 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 17,069 1,035,055,562 Rls. 34,138 $
69 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 21,900 1,017,630,750 Rls. 32,850 $
70 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 20 994,434,400 Rls. 30,700 $
71 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 21,150 991,303,425 Rls. 31,725 $
72 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 4,995 933,701,610 Rls. 29,970 $
73 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,000 924,456,280 Rls. 29,908 $
74 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 36,300 907,317,741 Rls. 29,766 $
75 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 2,500 877,565,403 Rls. 27,599 $
76 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 23,560 876,285,312 Rls. 28,736 $
77 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 16043100 خاويار 18 863,402,235 Rls. 28,365 $
78 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,499 844,002,840 Rls. 26,242 $
79 4 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 17,220 807,536,627 Rls. 26,213 $
80 7 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 300 787,925,000 Rls. 25,000 $
81 6 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 6,300 785,908,880 Rls. 25,200 $
82 2 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 910 771,942,080 Rls. 25,480 $
83 11 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,746 752,278,494 Rls. 23,238 $
84 8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,810 751,817,268 Rls. 23,658 $
85 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,009 731,198,152 Rls. 22,567 $
86 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90154000 آلات و دستگاهکهاي فتوگرامتري 750 707,919,823 Rls. 23,257 $
87 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 370 696,580,880 Rls. 21,520 $
88 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 500 677,100,060 Rls. 21,060 $
89 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 278 656,643,247 Rls. 21,541 $
90 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,500 656,241,750 Rls. 20,250 $
91 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 250 628,407,000 Rls. 19,500 $
92 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 3,100 596,302,000 Rls. 19,700 $
93 9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 515 585,440,184 Rls. 18,244 $
94 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 260 563,507,262 Rls. 18,519 $
95 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 944 559,362,456 Rls. 17,262 $
96 3 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,522 557,599,920 Rls. 18,264 $
97 1 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 660 557,244,000 Rls. 18,400 $
98 12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,200 534,633,000 Rls. 16,500 $
99 10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,170 530,851,600 Rls. 16,400 $
100 5 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,858 530,253,815 Rls. 17,088 $
مجموع کل
1,293,381,752,829 ريال
مجموع کل
41,068,840 دلار