آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 60,391 16,285,958,981 Rls. 531,059 $
2 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 11,012,623,920 Rls. 340,200 $
3 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 89,800 9,525,719,700 Rls. 314,300 $
4 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 118,500 9,224,108,390 Rls. 290,325 $
5 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 96,000 7,559,263,440 Rls. 233,280 $
6 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 34,625 6,755,906,620 Rls. 208,695 $
7 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 202,500 6,043,251,592 Rls. 198,307 $
8 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 16,187 3,488,784,110 Rls. 113,309 $
9 9 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 3,462,937,800 Rls. 107,800 $
10 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 11,525 3,183,382,769 Rls. 101,349 $
11 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 8,993 2,562,871,947 Rls. 79,084 $
12 1 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,543,100,000 Rls. 84,000 $
13 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,800 2,529,821,000 Rls. 83,300 $
14 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,132 2,480,139,942 Rls. 78,735 $
15 1 1395 تبريز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 11,239 2,381,734,250 Rls. 78,670 $
16 9 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 34,308 2,344,572,363 Rls. 73,016 $
17 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,606 2,343,312,467 Rls. 74,417 $
18 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 34,515 2,265,287,965 Rls. 69,988 $
19 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,209 2,235,961,007 Rls. 69,081 $
20 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 7,812 2,181,120,767 Rls. 68,692 $
21 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,249 2,010,164,505 Rls. 62,152 $
22 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,903,591,200 Rls. 58,800 $
23 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,793 1,805,514,217 Rls. 55,835 $
24 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,074 1,491,268,056 Rls. 46,023 $
25 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 130,910 1,484,611,037 Rls. 45,819 $
26 9 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,449 1,481,243,943 Rls. 46,157 $
27 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 22,631 1,401,903,847 Rls. 44,167 $
28 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 113,400 1,285,777,010 Rls. 39,690 $
29 5 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,045 1,216,206,120 Rls. 39,288 $
30 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,735 1,030,149,735 Rls. 32,155 $
31 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,941 983,425,782 Rls. 32,438 $
32 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,402 962,163,798 Rls. 30,850 $
33 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,851 938,867,772 Rls. 28,981 $
34 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,997 930,334,252 Rls. 30,490 $
35 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,273 813,970,012 Rls. 26,753 $
36 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,557 790,706,006 Rls. 24,403 $
37 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,946 785,411,256 Rls. 25,782 $
38 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,043 772,614,570 Rls. 24,708 $
39 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 4,500 685,800,000 Rls. 22,500 $
40 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,132 672,435,053 Rls. 22,079 $
41 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,956 589,377,580 Rls. 19,420 $
42 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,910 578,278,735 Rls. 18,336 $
43 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,238 559,620,800 Rls. 17,315 $
44 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,975 530,942,760 Rls. 17,244 $
45 5 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,470 508,858,595 Rls. 16,391 $
46 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,061 506,767,280 Rls. 15,640 $
47 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,263 468,525,922 Rls. 14,476 $
48 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 19,120 445,591,654 Rls. 13,766 $
49 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,523 442,117,270 Rls. 14,453 $
50 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 829 406,425,600 Rls. 12,800 $
51 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,163 401,462,775 Rls. 12,390 $
52 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,610 377,713,861 Rls. 11,669 $
53 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,760 330,355,584 Rls. 10,368 $
54 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,448 298,917,360 Rls. 9,807 $
55 5 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,684 265,357,336 Rls. 8,572 $
56 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 258,952,000 Rls. 8,000 $
57 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45 257,860,800 Rls. 8,460 $
58 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,647 256,375,689 Rls. 8,149 $
59 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,990 240,365,509 Rls. 7,578 $
60 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,626 228,269,410 Rls. 7,530 $
61 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,863 212,465,240 Rls. 6,824 $
62 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,302 202,479,459 Rls. 6,677 $
63 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 954 148,184,074 Rls. 4,578 $
64 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,600 142,243,500 Rls. 4,650 $
65 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,200 93,957,900 Rls. 3,100 $
66 5 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,494 92,110,638 Rls. 2,975 $
67 9 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,278 90,940,902 Rls. 2,827 $
68 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 3,000 73,896,000 Rls. 2,400 $
69 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 1,140 73,272,000 Rls. 2,400 $
70 9 1395 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 403 62,325,084 Rls. 1,934 $
71 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,400 60,071,040 Rls. 1,920 $
72 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,100 52,306,800 Rls. 1,680 $
73 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 680 51,892,704 Rls. 1,632 $
74 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 780 50,988,240 Rls. 1,656 $
75 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 284 42,843,240 Rls. 1,364 $
76 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,620 39,318,864 Rls. 1,296 $
77 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 480 18,644,544 Rls. 576 $
78 4 1395 تبريز امارات متحده عربي 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 300 18,354,000 Rls. 600 $
79 7 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 480 18,153,792 Rls. 576 $
80 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 480 17,933,760 Rls. 576 $
81 3 1395 تبريز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 240 16,093,440 Rls. 528 $
82 10 1395 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 600 15,537,120 Rls. 480 $
83 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 86 13,410,288 Rls. 414 $
84 5 1395 تبريز امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 480 11,899,440 Rls. 384 $
85 2 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 288 10,456,605 Rls. 345 $
86 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 240 9,320,256 Rls. 288 $
87 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 240 9,144,576 Rls. 288 $
88 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 54 8,219,640 Rls. 264 $
89 11 1395 تبريز امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 300 4,855,675 Rls. 150 $
90 8 1395 تبريز امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 36 4,604,040 Rls. 145 $
91 6 1395 تبريز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 60 1,877,220 Rls. 60 $
92 12 1395 تبريز امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 50 810,050 Rls. 25 $
مجموع کل
133,476,763,852 ريال
مجموع کل
4,242,653 دلار