آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,350 2,536,474,600 Rls. 82,060 $
202 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 112,524 2,504,534,308 Rls. 79,892 $
203 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 13,143 2,503,073,648 Rls. 77,228 $
204 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 427,305 2,489,513,317 Rls. 76,915 $
205 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 17,976 2,448,265,770 Rls. 80,883 $
206 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 180,578 2,442,978,618 Rls. 78,250 $
207 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 153,000 2,438,558,432 Rls. 75,227 $
208 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,871,801 2,422,047,959 Rls. 74,865 $
209 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 28,402 2,389,957,025 Rls. 73,845 $
210 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 822,910 2,382,832,149 Rls. 78,172 $
211 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 45,920 2,360,038,272 Rls. 73,472 $
212 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 241,127 2,334,982,025 Rls. 77,139 $
213 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 180,320 2,306,464,144 Rls. 75,736 $
214 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,545,476 2,297,943,930 Rls. 74,175 $
215 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 29,543 2,296,520,144 Rls. 75,376 $
216 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 44,326 2,292,897,539 Rls. 75,353 $
217 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 13,536 2,286,109,410 Rls. 75,259 $
218 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 3,521,251 2,279,344,673 Rls. 70,421 $
219 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,720,653 2,227,614,196 Rls. 68,820 $
220 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 2,960,406 2,200,560,985 Rls. 71,598 $
221 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 42,479 2,189,156,063 Rls. 72,213 $
222 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 26,510 2,149,342,234 Rls. 66,391 $
223 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 380,217 2,128,387,886 Rls. 66,947 $
224 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 70,975 2,105,944,920 Rls. 68,040 $
225 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 49,800 2,095,730,260 Rls. 64,740 $
226 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 33,000 2,083,817,160 Rls. 67,320 $
227 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 13,608 2,062,182,240 Rls. 68,040 $
228 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 211,650 2,057,534,820 Rls. 63,495 $
229 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 64,855 2,045,496,000 Rls. 66,720 $
230 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 90,468 2,038,484,066 Rls. 64,233 $
231 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 26,636 2,027,621,795 Rls. 66,590 $
232 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36,555 2,023,751,590 Rls. 62,524 $
233 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 140,148 2,023,383,010 Rls. 66,889 $
234 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32,580 2,018,828,220 Rls. 63,682 $
235 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,372,953 2,007,447,652 Rls. 65,895 $
236 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 206,140 2,001,656,814 Rls. 61,842 $
237 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,001,582,000 Rls. 66,000 $
238 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,510 1,985,814,285 Rls. 61,285 $
239 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 16,040 1,979,147,030 Rls. 63,953 $
240 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,518 1,969,435,545 Rls. 61,295 $
241 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,511,837 1,959,174,140 Rls. 60,465 $
242 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 28,034 1,951,482,100 Rls. 60,355 $
243 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 6,690 1,948,597,992 Rls. 60,210 $
244 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 77,792 1,919,517,208 Rls. 59,234 $
245 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 1,906,380,000 Rls. 63,000 $
246 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,276,528 1,882,089,119 Rls. 61,267 $
247 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 17,150 1,875,961,325 Rls. 60,025 $
248 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,721 1,874,566,582 Rls. 61,802 $
249 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 22,604 1,848,087,018 Rls. 58,770 $
250 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 151,027 1,831,558,271 Rls. 60,410 $
251 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 1,826,641,600 Rls. 56,350 $
252 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 143,386 1,825,401,244 Rls. 60,168 $
253 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 304,979 1,778,221,477 Rls. 55,006 $
254 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,376,849 1,769,719,758 Rls. 55,069 $
255 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 18,972 1,739,126,480 Rls. 53,690 $
256 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 90,906 1,709,693,398 Rls. 56,359 $
257 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 139,711 1,703,034,773 Rls. 55,883 $
258 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,500 1,677,397,260 Rls. 54,190 $
259 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 43,374 1,675,032,480 Rls. 53,328 $
260 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 29,294 1,674,251,208 Rls. 52,729 $
261 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 7,230 1,644,481,575 Rls. 54,225 $
262 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 557,807 1,629,514,950 Rls. 52,990 $
263 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,350 1,617,460,935 Rls. 51,895 $
264 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 33,060 1,605,723,568 Rls. 49,539 $
265 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 69,864 1,605,255,632 Rls. 49,603 $
266 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 212,536 1,593,552,400 Rls. 52,627 $
267 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 342,000 1,592,686,008 Rls. 49,248 $
268 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 43,233 1,571,695,888 Rls. 51,878 $
269 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 160,826 1,563,788,131 Rls. 51,587 $
270 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 169,661 1,563,070,761 Rls. 48,253 $
271 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 268,137 1,561,426,092 Rls. 48,263 $
272 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 4,992 1,556,815,722 Rls. 48,422 $
273 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 25,000 1,543,260,000 Rls. 50,975 $
274 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,571 1,538,289,144 Rls. 48,447 $
275 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 11,800 1,528,902,400 Rls. 47,200 $
276 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 24,965 1,519,873,800 Rls. 49,930 $
277 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,364 1,514,027,688 Rls. 48,728 $
278 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 24,000 1,497,686,400 Rls. 48,960 $
279 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 17,566 1,493,081,866 Rls. 46,126 $
280 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 18,360 1,471,554,000 Rls. 47,534 $
281 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 227,484 1,465,877,998 Rls. 45,294 $
282 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,151,833 1,463,451,805 Rls. 46,069 $
283 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 3,150 1,461,771,360 Rls. 45,360 $
284 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,218 1,460,101,860 Rls. 45,115 $
285 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 318,410 1,442,850,678 Rls. 45,851 $
286 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 3,704,700 1,441,227,504 Rls. 44,455 $
287 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 26,675 1,434,350,152 Rls. 44,281 $
288 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,132 1,433,659,660 Rls. 47,038 $
289 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 10,033 1,432,998,150 Rls. 47,165 $
290 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 3,140 1,427,243,040 Rls. 45,216 $
291 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 5,080 1,423,492,200 Rls. 45,720 $
292 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 240,385 1,396,156,398 Rls. 43,474 $
293 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 26,220 1,391,911,815 Rls. 45,885 $
294 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 82,170 1,385,070,848 Rls. 42,728 $
295 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 5,560 1,383,671,608 Rls. 45,592 $
296 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,296 1,383,308,490 Rls. 43,962 $
297 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 14,417 1,379,984,864 Rls. 42,685 $
298 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 10,980 1,379,527,200 Rls. 43,920 $
299 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 300,750 1,374,107,616 Rls. 43,308 $
300 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 3,080 1,370,920,320 Rls. 44,352 $
مجموع کل
184,355,218,693 ريال
مجموع کل
5,874,990 دلار