آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 42,000 6,686,985,000 Rls. 215,000 $
102 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 582,715 6,652,569,676 Rls. 213,232 $
103 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 93,000 6,628,026,300 Rls. 210,180 $
104 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 155,988 6,571,622,381 Rls. 202,810 $
105 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 340,575 6,492,035,036 Rls. 211,150 $
106 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 985,478 6,412,275,904 Rls. 198,199 $
107 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 294,215 6,321,357,141 Rls. 200,545 $
108 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 151,961 6,275,390,210 Rls. 200,290 $
109 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,320,100 6,030,905,618 Rls. 194,761 $
110 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 915,387 6,023,640,253 Rls. 193,023 $
111 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 604,448 5,946,975,958 Rls. 193,364 $
112 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 15,278,600 5,934,243,364 Rls. 183,342 $
113 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 97,178 5,913,328,192 Rls. 194,356 $
114 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 19,296 5,890,483,420 Rls. 187,172 $
115 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 512,810 5,818,549,238 Rls. 190,977 $
116 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 410,552 5,747,503,399 Rls. 188,843 $
117 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 18,034 5,561,095,968 Rls. 174,930 $
118 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 36,252 5,560,875,540 Rls. 181,260 $
119 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 387,686 5,525,696,581 Rls. 178,330 $
120 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 864,155 5,512,271,259 Rls. 174,959 $
121 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,707,500 5,425,399,944 Rls. 167,416 $
122 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 425,127 5,414,697,454 Rls. 178,554 $
123 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 5,820 5,405,266,800 Rls. 174,600 $
124 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 519,212 5,298,864,778 Rls. 166,937 $
125 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 469,528 5,240,403,653 Rls. 166,495 $
126 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 451,444 5,200,882,493 Rls. 163,650 $
127 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 5,335 5,186,740,350 Rls. 160,050 $
128 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 5,172,720,000 Rls. 168,000 $
129 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 522,720 5,080,817,024 Rls. 166,797 $
130 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 31,104 5,030,760,960 Rls. 155,520 $
131 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 7,555,232 4,886,297,487 Rls. 151,099 $
132 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 4,885,377,000 Rls. 157,500 $
133 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 12,521,400 4,862,946,961 Rls. 150,257 $
134 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 26,820 4,849,730,148 Rls. 156,846 $
135 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 384,891 4,767,339,663 Rls. 153,954 $
136 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 545,779 4,724,115,972 Rls. 151,482 $
137 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 69,710 4,707,198,791 Rls. 154,591 $
138 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 477,073 4,628,459,572 Rls. 152,663 $
139 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 373,361 4,599,492,146 Rls. 149,341 $
140 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 239,325 4,501,643,129 Rls. 147,822 $
141 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 72,015 4,474,094,610 Rls. 146,910 $
142 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,808,682 4,469,544,336 Rls. 146,772 $
143 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 15,884 4,326,828,196 Rls. 138,314 $
144 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 642,800 4,280,288,485 Rls. 141,378 $
145 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 35,560 4,252,813,120 Rls. 140,505 $
146 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 13019030 سقز 5,616 4,252,014,000 Rls. 140,400 $
147 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,523,976 4,231,115,411 Rls. 139,569 $
148 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 51,630 4,189,316,865 Rls. 138,245 $
149 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 181,044 4,130,186,331 Rls. 128,541 $
150 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 367,156 4,127,739,222 Rls. 136,113 $
151 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 25,500 4,126,410,000 Rls. 127,500 $
152 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 55,700 4,085,549,309 Rls. 130,441 $
153 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,330,913 4,070,102,295 Rls. 131,299 $
154 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 702,667 4,052,829,156 Rls. 126,174 $
155 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 707,918 4,029,653,162 Rls. 126,827 $
156 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,318,230 3,979,431,555 Rls. 123,818 $
157 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 407,570 3,954,929,898 Rls. 122,271 $
158 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 125,256 3,887,874,720 Rls. 120,960 $
159 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 6,046,444 3,806,647,081 Rls. 120,926 $
160 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,939,910 3,774,335,087 Rls. 118,790 $
161 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 46,630 3,773,448,100 Rls. 116,540 $
162 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,668,530 3,763,257,840 Rls. 120,580 $
163 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 514,925 3,755,923,435 Rls. 119,498 $
164 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 634,513 3,696,641,977 Rls. 114,207 $
165 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 22,000 3,658,320,000 Rls. 120,000 $
166 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 35,000 3,641,880,000 Rls. 120,000 $
167 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 609,178 3,572,047,918 Rls. 110,446 $
168 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 511,745 3,567,692,297 Rls. 114,315 $
169 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 243,340 3,486,258,205 Rls. 109,507 $
170 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 9,506,990 3,458,579,779 Rls. 114,023 $
171 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,371,549 3,450,015,066 Rls. 107,426 $
172 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 351,670 3,419,613,561 Rls. 106,516 $
173 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 569,991 3,386,959,490 Rls. 104,524 $
174 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 418,439 3,304,243,307 Rls. 104,101 $
175 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,495 3,207,168,640 Rls. 98,980 $
176 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,666,590 3,188,961,630 Rls. 103,998 $
177 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 322,118 3,126,184,110 Rls. 103,078 $
178 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 81,600 3,066,512,640 Rls. 96,720 $
179 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 428,900 3,053,751,558 Rls. 94,358 $
180 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 5,019,445 3,030,600,493 Rls. 93,523 $
181 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 17,510 3,008,211,446 Rls. 97,886 $
182 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 513,944 2,991,273,610 Rls. 94,207 $
183 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 36,316 2,938,302,360 Rls. 90,790 $
184 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,466,800 2,901,359,480 Rls. 89,765 $
185 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 43,313 2,885,034,580 Rls. 91,652 $
186 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 21,331 2,863,688,088 Rls. 88,484 $
187 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 392,510 2,829,650,318 Rls. 93,367 $
188 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 103,353 2,824,956,660 Rls. 93,018 $
189 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,446,840 2,814,399,540 Rls. 88,364 $
190 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,378,810 2,773,567,575 Rls. 85,692 $
191 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 3,564,228 2,724,040,411 Rls. 89,997 $
192 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 22,254 2,710,493,480 Rls. 89,016 $
193 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 22,595 2,684,793,936 Rls. 88,464 $
194 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 79,730 2,646,539,904 Rls. 84,864 $
195 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 26,078 2,616,670,184 Rls. 80,736 $
196 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 9,568 2,607,901,920 Rls. 86,112 $
197 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 184,454 2,605,157,323 Rls. 84,851 $
198 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 450,686 2,569,983,873 Rls. 81,648 $
199 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 62,645 2,554,228,080 Rls. 84,240 $
200 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,287,110 2,552,669,361 Rls. 79,500 $
مجموع کل
427,587,669,777 ريال
مجموع کل
13,661,044 دلار