آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,345,720 139,329,800,015 Rls. 4,596,620 $
2 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,213,374 92,927,665,209 Rls. 2,925,513 $
3 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 12,728,930 85,328,963,844 Rls. 2,800,365 $
4 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 981,822 77,185,458,450 Rls. 2,403,591 $
5 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 668,000 70,747,880,000 Rls. 2,337,469 $
6 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 652,210 69,202,306,040 Rls. 2,282,735 $
7 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 592,650 62,771,586,500 Rls. 2,073,924 $
8 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 9,061,810 61,151,128,567 Rls. 1,993,597 $
9 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 8,822,052 60,759,479,327 Rls. 1,929,589 $
10 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 8,725,350 60,642,015,520 Rls. 1,908,030 $
11 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 756,550 55,409,644,644 Rls. 1,709,803 $
12 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 7,815,500 53,643,507,800 Rls. 1,717,772 $
13 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 495,260 52,765,487,600 Rls. 1,733,410 $
14 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,226,691 51,138,798,153 Rls. 1,650,840 $
15 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 440,520 46,921,057,470 Rls. 1,541,820 $
16 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 581,990 46,117,132,050 Rls. 1,425,875 $
17 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,235,841 41,727,901,292 Rls. 1,358,599 $
18 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 5,777,410 39,295,343,754 Rls. 1,268,452 $
19 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,024,289 39,184,263,273 Rls. 1,286,790 $
20 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 856,553 37,323,672,029 Rls. 1,151,834 $
21 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 875,505 37,094,300,178 Rls. 1,166,777 $
22 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 3,458,519 35,877,809,712 Rls. 1,140,365 $
23 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,172,996 35,318,810,112 Rls. 1,131,904 $
24 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 438,500 34,808,774,350 Rls. 1,074,325 $
25 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 4,871,100 32,498,424,250 Rls. 1,071,634 $
26 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 387,850 30,756,241,784 Rls. 950,232 $
27 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 687,535 30,044,953,552 Rls. 928,170 $
28 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,091,261 29,721,813,885 Rls. 981,914 $
29 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 408,000 29,587,865,760 Rls. 922,080 $
30 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,038,546 29,475,511,083 Rls. 972,223 $
31 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,747,023 29,373,554,473 Rls. 908,447 $
32 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,762,585 29,026,513,393 Rls. 915,017 $
33 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 370,088 27,955,027,679 Rls. 886,943 $
34 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,679,317 27,526,892,406 Rls. 873,246 $
35 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,240,008 26,394,722,589 Rls. 838,298 $
36 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,970,976 25,705,955,818 Rls. 829,896 $
37 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,667,618 25,617,894,100 Rls. 791,541 $
38 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 888,489 24,912,861,322 Rls. 822,139 $
39 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 560,455 24,251,962,320 Rls. 755,343 $
40 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 214,660 23,313,293,010 Rls. 751,310 $
41 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,249,102 22,857,948,156 Rls. 730,072 $
42 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,249,073 22,681,884,276 Rls. 731,987 $
43 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,503,254 22,271,861,211 Rls. 700,656 $
44 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,151,690 22,218,687,807 Rls. 712,295 $
45 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 498,476 21,720,728,701 Rls. 671,632 $
46 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,903,072 18,725,087,222 Rls. 608,972 $
47 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,882,625 17,951,069,873 Rls. 554,931 $
48 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,070,427 17,887,846,002 Rls. 556,623 $
49 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 437,661 17,393,592,193 Rls. 552,215 $
50 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,019,242 17,174,604,211 Rls. 530,006 $
51 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 221,500 16,200,500,380 Rls. 500,590 $
52 10 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 213,480 15,750,642,715 Rls. 486,930 $
53 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,195,149 15,429,416,096 Rls. 501,752 $
54 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,637,954 15,253,259,478 Rls. 484,661 $
55 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,142,644 14,622,004,494 Rls. 480,243 $
56 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,511,615 13,293,993,532 Rls. 427,072 $
57 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 79,000 12,551,365,000 Rls. 395,000 $
58 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 1,009,046 12,397,156,902 Rls. 403,753 $
59 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 213,456 12,213,099,182 Rls. 402,816 $
60 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 167,070 12,011,217,426 Rls. 377,578 $
61 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 94,294 11,702,349,352 Rls. 385,798 $
62 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 72,000 11,357,760,000 Rls. 360,000 $
63 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 988,482 11,314,067,935 Rls. 365,216 $
64 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 133,700 10,331,649,818 Rls. 330,682 $
65 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 1,061,732 10,217,197,704 Rls. 318,019 $
66 11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 598,300 10,070,980,596 Rls. 311,115 $
67 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 782,326 9,982,300,145 Rls. 327,646 $
68 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,007,186 9,817,840,516 Rls. 324,359 $
69 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 784,136 9,724,708,007 Rls. 313,952 $
70 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 831,213 9,501,169,597 Rls. 309,328 $
71 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 773,342 9,427,968,641 Rls. 309,326 $
72 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 26,959,830 9,388,084,198 Rls. 289,720 $
73 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 1,462,343 9,296,677,573 Rls. 292,469 $
74 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,090,625 9,242,772,376 Rls. 296,134 $
75 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 142,306 8,911,298,667 Rls. 293,963 $
76 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,677,020 8,882,813,890 Rls. 284,122 $
77 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 1,254,300 8,848,381,674 Rls. 275,946 $
78 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,358,868 8,725,392,393 Rls. 271,772 $
79 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,672,400 8,637,167,253 Rls. 272,069 $
80 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 670,712 8,553,064,867 Rls. 282,158 $
81 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 774,903 8,534,252,501 Rls. 268,635 $
82 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 438,818 8,424,238,502 Rls. 271,864 $
83 12 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 191,775 8,392,640,304 Rls. 258,896 $
84 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 8,730 8,315,848,800 Rls. 261,900 $
85 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 825,347 8,176,989,137 Rls. 263,991 $
86 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 829,708 8,085,552,312 Rls. 265,477 $
87 3 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 21,753,120 7,951,725,133 Rls. 261,035 $
88 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 65,882 7,788,753,139 Rls. 256,919 $
89 9 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 1,205,700 7,736,466,180 Rls. 241,140 $
90 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 72,000 7,693,560,000 Rls. 252,000 $
91 5 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 592,311 7,662,666,351 Rls. 247,377 $
92 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 956,411 7,515,696,534 Rls. 238,725 $
93 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 19,693,300 7,445,710,448 Rls. 236,320 $
94 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 683,557 7,395,943,794 Rls. 234,930 $
95 6 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 544,251 7,381,141,228 Rls. 236,578 $
96 2 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 523,784 7,305,055,769 Rls. 240,937 $
97 4 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 570,571 7,303,068,282 Rls. 238,109 $
98 1 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 120,876 7,209,058,370 Rls. 238,198 $
99 7 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 1,268,771 7,077,170,743 Rls. 224,705 $
100 8 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 708,844 6,715,651,490 Rls. 211,627 $
مجموع کل
2,521,487,072,389 ريال
مجموع کل
80,781,373 دلار