آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 84798940 پيگ تميزكننده لوله هاي نفت وگاز فاقد برس 81,500 48,878,530,000 Rls. 1,601,000 $
2 4 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 2,950 2,644,849,680 Rls. 86,631 $
3 12 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 2,017 1,079,704,686 Rls. 33,317 $
4 4 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 80 1,066,150,800 Rls. 34,921 $
5 4 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 200 921,922,832 Rls. 30,198 $
6 2 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 1,195 876,211,673 Rls. 28,871 $
7 12 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 891 862,026,000 Rls. 26,600 $
8 2 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 3,690 814,759,578 Rls. 26,846 $
مجموع کل
57,144,155,249 ريال
مجموع کل
1,868,384 دلار