آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 39 76,169,100 Rls. 2,490 $
202 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 338 74,458,913 Rls. 2,363 $
203 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 950 74,394,720 Rls. 2,295 $
204 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 450 72,882,000 Rls. 2,250 $
205 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 80 70,554,000 Rls. 2,200 $
206 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 750 70,319,250 Rls. 2,250 $
207 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 229 66,790,827 Rls. 2,061 $
208 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 351 64,609,974 Rls. 2,106 $
209 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 500 64,182,000 Rls. 2,000 $
210 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 192 61,334,700 Rls. 1,910 $
211 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,132 58,705,376 Rls. 1,811 $
212 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 245 58,103,808 Rls. 1,792 $
213 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 315 54,874,800 Rls. 1,800 $
214 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 420 53,198,880 Rls. 1,680 $
215 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,021 52,926,150 Rls. 1,635 $
216 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 25 49,984,884 Rls. 1,572 $
217 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 98 49,984,884 Rls. 1,572 $
218 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 200 48,126,459 Rls. 1,527 $
219 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022230 ک ک ک قلمكار 50 47,975,680 Rls. 1,480 $
220 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,630 47,628,000 Rls. 1,500 $
221 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 329 40,188,750 Rls. 1,250 $
222 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 34 40,064,220 Rls. 1,260 $
223 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 294 38,061,240 Rls. 1,176 $
224 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 625 37,908,750 Rls. 1,250 $
225 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 582 37,423,764 Rls. 1,164 $
226 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 340 35,890,336 Rls. 1,108 $
227 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 380 35,725,206 Rls. 1,178 $
228 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 900 35,647,700 Rls. 1,100 $
229 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 344 33,179,832 Rls. 1,032 $
230 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 764 32,730,114 Rls. 1,011 $
231 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 250 32,416,000 Rls. 1,000 $
232 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 540 31,714,760 Rls. 980 $
233 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 165 31,201,830 Rls. 990 $
234 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 250 30,964,920 Rls. 955 $
235 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 116 30,697,558 Rls. 974 $
236 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 23 29,578,920 Rls. 920 $
237 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 60 29,141,100 Rls. 900 $
238 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 152 26,955,713 Rls. 863 $
239 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 190 26,338,560 Rls. 864 $
240 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 430 26,217,960 Rls. 860 $
241 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 522 24,086,256 Rls. 744 $
242 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 22,643,600 Rls. 700 $
243 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 111 21,370,140 Rls. 660 $
244 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 40 20,973,152 Rls. 647 $
245 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 322 18,801,280 Rls. 580 $
246 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 145 18,217,800 Rls. 580 $
247 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 172 18,196,200 Rls. 600 $
248 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 265 16,564,090 Rls. 530 $
249 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 295 15,121,464 Rls. 472 $
250 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 215 13,438,790 Rls. 430 $
251 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 129 12,419,217 Rls. 387 $
252 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 120 10,958,040 Rls. 360 $
253 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 60 10,958,040 Rls. 360 $
254 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 3 9,505,810 Rls. 313 $
255 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 230 9,437,935 Rls. 299 $
256 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 93 9,033,741 Rls. 279 $
257 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46 8,936,604 Rls. 276 $
258 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48 7,769,760 Rls. 240 $
259 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 65 6,475,800 Rls. 200 $
260 11 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 98 6,346,284 Rls. 196 $
261 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 114 6,192,984 Rls. 191 $
262 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 35 5,357,264 Rls. 176 $
263 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 8 5,089,312 Rls. 157 $
264 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 153 4,798,752 Rls. 148 $
265 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 75 4,324,995 Rls. 135 $
266 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 32 3,080,736 Rls. 96 $
267 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 34 2,784,164 Rls. 86 $
268 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 9 2,689,781 Rls. 83 $
269 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 36 2,404,681 Rls. 79 $
270 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22 1,925,460 Rls. 60 $
271 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14 1,491,511 Rls. 49 $
272 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3 1,444,095 Rls. 45 $
مجموع کل
2,202,089,376 ريال
مجموع کل
69,287 دلار