آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,335,750 35,835,073,560 Rls. 1,175,460 $
2 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,050 26,448,289,620 Rls. 817,188 $
3 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,270 25,921,193,967 Rls. 807,740 $
4 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,000 25,689,245,258 Rls. 792,829 $
5 4 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,180 19,646,390,830 Rls. 643,511 $
6 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,567 18,906,852,756 Rls. 584,611 $
7 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 560,700 18,721,089,412 Rls. 588,901 $
8 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,708,160 17,160,529,320 Rls. 530,842 $
9 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,250 15,686,835,200 Rls. 485,360 $
10 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,315 12,271,850,310 Rls. 379,065 $
11 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 336,000 11,961,919,200 Rls. 369,600 $
12 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 546,880 9,356,232,229 Rls. 300,731 $
13 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 252,000 8,903,386,800 Rls. 277,200 $
14 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 5,998 8,786,035,170 Rls. 289,710 $
15 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 104,935 8,539,908,285 Rls. 280,420 $
16 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 238,700 7,960,801,695 Rls. 262,570 $
17 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 182,199 7,678,021,344 Rls. 236,859 $
18 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,740 6,459,514,020 Rls. 206,460 $
19 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 66,867 6,081,384,285 Rls. 200,601 $
20 5 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 67,443 6,062,450,615 Rls. 195,779 $
21 8 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 607 5,595,001,995 Rls. 176,552 $
22 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,502 5,247,625,053 Rls. 168,595 $
23 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 820 5,242,779,708 Rls. 173,023 $
24 4 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 55,041 5,070,034,170 Rls. 165,123 $
25 5 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 299,100 4,596,181,205 Rls. 148,049 $
26 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,109 4,545,498,150 Rls. 144,715 $
27 12 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 625 4,284,691,382 Rls. 132,251 $
28 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 475 4,217,619,730 Rls. 138,804 $
29 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 322,183 4,163,175,184 Rls. 128,483 $
30 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 51,080 4,064,109,300 Rls. 125,575 $
31 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,455 4,011,191,456 Rls. 130,412 $
32 1 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 42,160 3,828,512,430 Rls. 126,468 $
33 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 37,450 3,509,476,950 Rls. 112,350 $
34 5 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 102,900 3,504,136,020 Rls. 113,190 $
35 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 434,800 3,483,258,012 Rls. 107,460 $
36 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 147,793 3,439,444,450 Rls. 147,167 $
37 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 169,133 3,338,239,110 Rls. 103,130 $
38 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,203 3,210,094,821 Rls. 100,031 $
39 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 54,060 3,160,515,183 Rls. 98,402 $
40 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 33,061 3,123,415,275 Rls. 99,183 $
41 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 588 2,792,517,600 Rls. 91,600 $
42 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 9,253 2,520,668,160 Rls. 77,760 $
43 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 22,625 2,155,167,000 Rls. 67,875 $
44 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,400 2,054,290,896 Rls. 64,698 $
45 4 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 5,409 2,028,127,332 Rls. 66,108 $
46 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 13,580 1,854,627,390 Rls. 61,110 $
47 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 33,380 1,838,967,622 Rls. 56,746 $
48 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,872 1,835,264,256 Rls. 56,616 $
49 1 1395 اصفهان امارات متحده عربي 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 20,000 1,815,600,000 Rls. 60,000 $
50 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,760 1,813,373,078 Rls. 56,327 $
51 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 1,049 1,753,849,210 Rls. 55,720 $
52 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,785 1,716,967,944 Rls. 54,504 $
53 1 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 51,450 1,713,979,575 Rls. 56,595 $
54 4 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 109,070 1,652,432,298 Rls. 53,862 $
55 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,320 1,595,637,000 Rls. 51,000 $
56 5 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,570 1,593,920,160 Rls. 51,408 $
57 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 51,960 1,574,429,281 Rls. 48,583 $
58 2 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,045 1,527,073,860 Rls. 50,360 $
59 5 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 31,840 1,481,616,045 Rls. 47,775 $
60 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,640 1,473,066,480 Rls. 48,504 $
61 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 287 1,445,771,200 Rls. 45,920 $
62 1 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 31,780 1,442,773,950 Rls. 47,670 $
63 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 20,150 1,403,753,780 Rls. 44,330 $
64 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 21,800 1,381,261,050 Rls. 43,350 $
65 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,930 1,365,544,080 Rls. 42,192 $
66 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,083 1,348,282,224 Rls. 44,395 $
67 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 14,000 1,346,940,000 Rls. 42,000 $
68 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,500 1,321,362,000 Rls. 42,000 $
69 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 105,700 1,262,213,712 Rls. 39,696 $
70 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 50,450 1,221,234,044 Rls. 37,753 $
71 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,390 1,215,300,900 Rls. 39,435 $
72 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,224 1,168,231,671 Rls. 37,545 $
73 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,340 1,168,185,200 Rls. 37,520 $
74 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,475 1,115,274,048 Rls. 36,211 $
75 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,488 1,112,065,200 Rls. 36,720 $
76 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,793 984,512,350 Rls. 31,190 $
77 5 1395 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 980,749,440 Rls. 31,680 $
78 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 20,793 971,100,650 Rls. 31,190 $
79 3 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,120 954,567,040 Rls. 31,360 $
80 9 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 19 952,487,640 Rls. 29,640 $
81 3 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 6,233 951,467,450 Rls. 31,165 $
82 10 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,730 944,843,579 Rls. 29,215 $
83 6 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 4,700 940,568,960 Rls. 30,080 $
84 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 17,150 916,238,703 Rls. 29,123 $
85 2 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 17,170 886,265,469 Rls. 29,241 $
86 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 378,500 881,972,424 Rls. 27,252 $
87 9 1395 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 18,700 869,794,464 Rls. 27,104 $
88 4 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,010 865,085,200 Rls. 28,280 $
89 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,000 805,583,040 Rls. 25,440 $
90 7 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 34 795,552,114 Rls. 25,242 $
91 1 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 169 790,813,275 Rls. 26,121 $
92 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 32,000 787,457,280 Rls. 24,320 $
93 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 115,130 782,617,682 Rls. 24,178 $
94 6 1395 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 34,270 781,856,301 Rls. 25,017 $
95 10 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 16,020 776,649,600 Rls. 24,030 $
96 12 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,930 774,365,265 Rls. 23,895 $
97 11 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,950 774,332,625 Rls. 23,925 $
98 8 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,740 752,285,430 Rls. 23,610 $
99 7 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,870 747,715,050 Rls. 23,805 $
100 4 1395 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15,980 735,375,630 Rls. 23,970 $
مجموع کل
457,226,028,367 ريال
مجموع کل
14,538,361 دلار