آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 148,329 9,170,108,271 Rls. 283,479 $
202 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 149,026 9,152,776,330 Rls. 298,012 $
203 3 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 9,111,000,000 Rls. 300,000 $
204 8 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 141,647 9,019,956,020 Rls. 283,296 $
205 9 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 25,424 8,977,198,758 Rls. 279,632 $
206 7 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 142,505 8,970,905,834 Rls. 285,010 $
207 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 44,404 8,966,620,410 Rls. 293,066 $
208 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 29,949 8,942,980,750 Rls. 295,350 $
209 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 336,422 8,796,577,371 Rls. 281,759 $
210 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 384,191 8,600,830,036 Rls. 276,086 $
211 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 525,123 8,584,842,360 Rls. 270,045 $
212 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 104,765 8,462,469,092 Rls. 261,912 $
213 9 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 145,491 8,422,597,956 Rls. 262,430 $
214 4 1395 ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 148,536 8,219,355,975 Rls. 267,365 $
215 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 141,620 8,186,248,368 Rls. 254,916 $
216 6 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 68,070 8,163,343,065 Rls. 261,465 $
217 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 141,597 8,147,694,690 Rls. 269,034 $
218 6 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 26,622 8,112,549,412 Rls. 259,776 $
219 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 358,001 8,107,465,621 Rls. 257,746 $
220 11 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 206,193 8,007,669,414 Rls. 247,431 $
221 1 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 226,848 7,969,084,325 Rls. 263,218 $
222 4 1395 ميلک افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 215,795 7,932,382,783 Rls. 258,954 $
223 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 76,927 7,903,253,088 Rls. 246,144 $
224 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,078,075 7,867,371,234 Rls. 247,613 $
225 12 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 22,044 7,861,080,304 Rls. 242,484 $
226 7 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 70,904 7,816,756,092 Rls. 248,196 $
227 3 1395 ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 128,177 7,816,754,784 Rls. 256,354 $
228 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 109,819 7,813,190,350 Rls. 258,074 $
229 6 1395 ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 123,803 7,706,801,290 Rls. 247,606 $
230 5 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 62,501 7,679,371,380 Rls. 247,821 $
231 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 141,324 7,636,707,500 Rls. 240,198 $
232 10 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 95,511 7,601,722,710 Rls. 234,845 $
233 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 83,169 7,589,061,300 Rls. 249,507 $
234 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 117,460 7,548,078,248 Rls. 232,974 $
235 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 59,824 7,495,225,680 Rls. 231,360 $
236 6 1395 ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 238,470 7,447,499,710 Rls. 238,470 $
237 8 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 82,323 7,425,714,840 Rls. 233,075 $
238 11 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 349,020 7,343,356,577 Rls. 226,861 $
239 1 1395 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 846,670 7,318,655,265 Rls. 241,925 $
240 3 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 236,719 7,299,128,990 Rls. 239,273 $
241 1 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,970,000 7,238,752,500 Rls. 239,100 $
242 6 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 84,867 7,206,407,308 Rls. 230,734 $
243 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 74,152 7,199,906,688 Rls. 222,456 $
244 10 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 110,419 7,136,299,504 Rls. 220,838 $
245 12 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 85,838 7,131,163,640 Rls. 220,145 $
246 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 35,490 7,112,529,299 Rls. 230,919 $
247 6 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 111,907 7,104,262,462 Rls. 228,078 $
248 9 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 184,346 7,102,576,857 Rls. 221,215 $
249 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 69,196 7,065,519,704 Rls. 218,072 $
250 2 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 145,603 7,062,155,356 Rls. 232,978 $
251 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 247,116 7,059,539,893 Rls. 222,404 $
252 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 114,945 6,965,528,640 Rls. 229,890 $
253 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 43,200 6,931,656,000 Rls. 216,000 $
254 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 142,214 6,903,694,144 Rls. 213,321 $
255 2 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 85,037 6,817,321,533 Rls. 224,747 $
256 8 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 62,070 6,810,846,893 Rls. 214,225 $
257 8 1395 ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 262,000 6,794,345,100 Rls. 213,475 $
258 7 1395 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 239,815 6,789,808,977 Rls. 215,833 $
259 2 1395 ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,110,014 6,750,742,574 Rls. 222,784 $
260 5 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,714 6,715,508,646 Rls. 216,823 $
261 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب , تازه 788,855 6,686,751,140 Rls. 220,877 $
262 10 1395 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 893,715 6,650,900,915 Rls. 205,520 $
263 5 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 177,250 6,588,095,410 Rls. 212,698 $
264 9 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 102,524 6,577,222,038 Rls. 205,035 $
265 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 33,652 6,535,786,635 Rls. 201,915 $
266 2 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 237,156 6,533,917,630 Rls. 215,486 $
267 11 1395 ميلک افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 118,709 6,531,509,453 Rls. 201,798 $
268 11 1395 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 134,198 6,464,144,988 Rls. 199,713 $
269 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 34,592 6,438,869,160 Rls. 211,592 $
270 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 385,317 6,433,969,709 Rls. 204,284 $
271 10 1395 ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 53,425 6,408,408,640 Rls. 198,099 $
272 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 113,490 6,365,383,118 Rls. 196,682 $
273 1 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 261,273 6,324,884,680 Rls. 209,018 $
274 12 1395 ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 194,800 6,312,566,600 Rls. 194,800 $
275 5 1395 ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 212,391 6,310,048,144 Rls. 203,864 $
276 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 34011150 صابون رختشويي 226,245 6,300,599,088 Rls. 203,620 $
277 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 45,247 6,286,017,089 Rls. 202,411 $
278 11 1395 ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 213,224 6,213,335,798 Rls. 191,902 $
279 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 250,560 6,207,368,256 Rls. 191,808 $
280 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 787,381 6,145,288,455 Rls. 189,950 $
281 11 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 100,366 6,111,505,412 Rls. 188,796 $
282 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 17,917 6,077,027,520 Rls. 187,470 $
283 10 1395 ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 187,160 6,055,692,480 Rls. 187,139 $
284 2 1395 ميلک افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 166,320 6,047,911,008 Rls. 199,563 $
285 6 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 103,777 5,995,055,076 Rls. 192,048 $
286 6 1395 ميلک افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 95,808 5,986,516,608 Rls. 191,616 $
287 9 1395 ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 61,982 5,967,362,682 Rls. 185,946 $
288 4 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 121,665 5,966,148,040 Rls. 194,062 $
289 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 112,416 5,954,878,027 Rls. 191,107 $
290 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 65,438 5,951,456,004 Rls. 196,314 $
291 1 1395 ميلک افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 97,279 5,890,243,450 Rls. 194,558 $
292 6 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 116,227 5,869,293,223 Rls. 187,771 $
293 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 106,546 5,859,442,160 Rls. 191,782 $
294 9 1395 ميلک افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 52,674 5,845,629,921 Rls. 182,105 $
295 8 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 154,470 5,802,404,464 Rls. 182,655 $
296 2 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 952,793 5,773,251,348 Rls. 190,557 $
297 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,227,181 5,749,017,693 Rls. 185,599 $
298 5 1395 ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 92,666 5,742,342,616 Rls. 185,339 $
299 9 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 110,410 5,722,855,938 Rls. 178,270 $
300 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 464,090 5,675,730,702 Rls. 175,372 $
مجموع کل
711,451,783,219 ريال
مجموع کل
22,655,941 دلار