آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1395 ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 565,824 17,503,277,100 Rls. 569,418 $
102 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 133,422 17,380,847,116 Rls. 560,380 $
103 9 1395 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,327,363 17,265,959,178 Rls. 537,201 $
104 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 353,309 17,211,054,082 Rls. 565,292 $
105 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 131,020 17,160,262,644 Rls. 550,284 $
106 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 79,534 17,009,343,340 Rls. 549,450 $
107 5 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 274,965 16,803,218,377 Rls. 543,502 $
108 11 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 46,520 16,562,401,504 Rls. 511,720 $
109 4 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 175,359 16,406,042,765 Rls. 533,510 $
110 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 82,276 16,385,851,326 Rls. 512,002 $
111 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 298,136 16,329,823,290 Rls. 536,644 $
112 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,219 16,323,757,460 Rls. 503,916 $
113 8 1395 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 192,697 16,207,818,426 Rls. 510,128 $
114 9 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 796,178 15,648,666,114 Rls. 487,117 $
115 1 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,940,000 15,378,454,500 Rls. 508,200 $
116 7 1395 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 173,697 15,212,346,336 Rls. 483,088 $
117 12 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 706,183 14,874,744,672 Rls. 459,018 $
118 10 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 733,016 14,825,672,928 Rls. 458,365 $
119 3 1395 ميلک افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 178,071 14,629,802,158 Rls. 480,046 $
120 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 586,196 14,595,289,899 Rls. 467,471 $
121 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 73,580 14,550,393,550 Rls. 466,290 $
122 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 275,148 14,505,143,441 Rls. 447,683 $
123 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 253,385 14,479,913,468 Rls. 456,092 $
124 5 1395 ميلک افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 166,260 14,410,904,524 Rls. 465,527 $
125 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,457,150 14,335,129,157 Rls. 442,296 $
126 3 1395 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 188,031 13,797,554,684 Rls. 452,737 $
127 3 1395 ميلک افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 64,800 13,794,910,500 Rls. 453,600 $
128 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 250,000 13,657,290,000 Rls. 425,000 $
129 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 221,096 13,597,702,725 Rls. 420,083 $
130 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 61,659 13,596,482,340 Rls. 420,399 $
131 3 1395 ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 613,240 13,451,625,524 Rls. 441,531 $
132 7 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 192,757 13,306,496,208 Rls. 422,586 $
133 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 223,904 13,256,121,636 Rls. 409,887 $
134 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 94,830 12,907,221,995 Rls. 398,285 $
135 10 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 159,132 12,871,872,320 Rls. 397,830 $
136 12 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 208,444 12,834,225,262 Rls. 396,043 $
137 12 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 12,636,780,000 Rls. 390,000 $
138 11 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 12,627,810,000 Rls. 390,000 $
139 10 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,000,000 12,625,860,000 Rls. 390,000 $
140 10 1395 ميلک افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 12,623,910,000 Rls. 390,000 $
141 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 259,217 12,600,863,912 Rls. 388,826 $
142 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 92,989 12,572,583,802 Rls. 398,826 $
143 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 525,000 12,526,303,445 Rls. 407,133 $
144 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 479,535 12,405,844,316 Rls. 383,626 $
145 4 1395 ميلک افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 145,255 12,350,883,360 Rls. 404,154 $
146 10 1395 ميلک افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 149,942 12,132,065,644 Rls. 375,121 $
147 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 913,460 12,106,607,612 Rls. 386,188 $
148 12 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 148,630 12,041,173,150 Rls. 371,575 $
149 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,226,325 11,921,287,114 Rls. 367,905 $
150 2 1395 ميلک افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 229,714 11,841,392,035 Rls. 390,513 $
151 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 737,340 11,831,715,990 Rls. 368,670 $
152 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 56,912 11,709,037,515 Rls. 372,355 $
153 3 1395 ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 332,761 11,667,998,033 Rls. 383,173 $
154 10 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 304,273 11,663,685,047 Rls. 355,841 $
155 1 1395 ميلک افغانستان 07031000 پيازوموسير 1,782,120 11,599,033,206 Rls. 383,146 $
156 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 203,592 11,528,996,191 Rls. 366,465 $
157 9 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 129,482 11,498,529,681 Rls. 358,138 $
158 7 1395 ميلک افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 115,561 11,459,010,459 Rls. 363,981 $
159 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 884,395 11,310,494,788 Rls. 349,039 $
160 6 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,080,066 11,307,682,694 Rls. 362,378 $
161 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,144,427 11,181,750,563 Rls. 345,595 $
162 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 96,734 11,052,679,024 Rls. 347,925 $
163 12 1395 ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,000,000 11,024,160,000 Rls. 340,000 $
164 7 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,940,655 10,997,342,978 Rls. 349,316 $
165 12 1395 ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 279,978 10,887,468,570 Rls. 335,973 $
166 9 1395 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 224,907 10,880,916,798 Rls. 338,862 $
167 3 1395 ميلک افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 209,113 10,830,797,150 Rls. 355,491 $
168 3 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 82,053 10,748,730,103 Rls. 352,827 $
169 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 32,813 10,623,388,005 Rls. 328,095 $
170 5 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 189,518 10,590,215,154 Rls. 341,132 $
171 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 65,396 10,560,679,040 Rls. 326,980 $
172 12 1395 ميلک افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 406,080 10,527,535,873 Rls. 324,864 $
173 1 1395 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 169,543 10,491,168,730 Rls. 347,393 $
174 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 177,154 10,394,562,040 Rls. 320,795 $
175 10 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 166,236 10,360,782,379 Rls. 320,434 $
176 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,378,800 10,357,241,750 Rls. 319,591 $
177 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,372,010 10,229,979,080 Rls. 315,562 $
178 10 1395 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 203,663 10,227,726,983 Rls. 316,168 $
179 3 1395 ميلک افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 273,446 10,221,209,878 Rls. 335,525 $
180 7 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 29,544 10,213,566,220 Rls. 324,984 $
181 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,783,466 10,173,465,106 Rls. 320,420 $
182 10 1395 ميلک افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 104,570 10,149,603,990 Rls. 313,717 $
183 8 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 128,465 10,136,010,525 Rls. 318,232 $
184 10 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 28,211 10,035,981,956 Rls. 310,321 $
185 12 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 69,721 9,991,474,928 Rls. 308,161 $
186 9 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 78,755 9,988,539,393 Rls. 311,479 $
187 11 1395 ميلک افغانستان 33051000 شامپوها 123,192 9,968,344,370 Rls. 307,980 $
188 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,014,550 9,850,563,420 Rls. 304,365 $
189 12 1395 ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,320,881 9,844,501,032 Rls. 303,801 $
190 5 1395 ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 198,483 9,829,331,037 Rls. 317,573 $
191 11 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 88,446 9,771,952,995 Rls. 301,922 $
192 10 1395 بازارچه ميلک افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 404,370 9,411,972,264 Rls. 291,146 $
193 8 1395 ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 199,666 9,363,754,610 Rls. 294,155 $
194 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 66,262 9,356,365,001 Rls. 289,097 $
195 10 1395 ميلک افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 81,094 9,344,023,866 Rls. 288,954 $
196 8 1395 بازارچه ميلک افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 588,392 9,336,490,672 Rls. 294,195 $
197 11 1395 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 159,521 9,331,441,624 Rls. 288,328 $
198 4 1395 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 150,163 9,229,212,100 Rls. 300,286 $
199 8 1395 ميلک افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 144,658 9,208,003,087 Rls. 289,475 $
200 3 1395 ميلک افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 27,469 9,201,251,686 Rls. 302,159 $
مجموع کل
1,237,581,352,523 ريال
مجموع کل
39,082,951 دلار