آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,991,515 58,985,618,680 Rls. 1,820,398 $
2 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 61,050 58,160,074,048 Rls. 1,794,178 $
3 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 54,005 43,131,878,096 Rls. 1,332,923 $
4 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,238,886 35,470,257,917 Rls. 1,114,997 $
5 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,162,593 33,826,053,420 Rls. 1,046,282 $
6 3 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,159,484 31,795,281,851 Rls. 1,043,536 $
7 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,005,778 29,703,992,350 Rls. 917,719 $
8 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,005,724 28,515,984,912 Rls. 905,151 $
9 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 918,418 25,867,361,231 Rls. 826,575 $
10 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,610 23,700,667,546 Rls. 758,349 $
11 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 789,300 22,027,720,860 Rls. 710,370 $
12 9 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 737,978 21,327,336,173 Rls. 663,615 $
13 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 709,726 19,682,863,367 Rls. 638,753 $
14 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 555,800 16,192,043,370 Rls. 500,220 $
15 2 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 577,750 15,764,801,832 Rls. 519,975 $
16 1 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 549,380 14,969,734,200 Rls. 494,442 $
17 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 337,600 13,004,644,152 Rls. 401,808 $
18 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 403,100 11,433,045,330 Rls. 362,790 $
19 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,000 10,077,506,012 Rls. 316,276 $
20 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 341,700 9,966,934,080 Rls. 307,530 $
21 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 750,380 9,725,262,704 Rls. 300,152 $
22 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 345,720 9,549,093,640 Rls. 311,468 $
23 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 308,200 8,978,502,600 Rls. 277,380 $
24 9 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 138,440 8,888,530,200 Rls. 276,717 $
25 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 131,040 8,324,843,760 Rls. 262,080 $
26 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 572,750 7,415,449,140 Rls. 229,100 $
27 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 223,950 6,389,451,900 Rls. 201,555 $
28 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 158,600 6,175,721,040 Rls. 190,800 $
29 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 19,340 5,979,834,179 Rls. 184,765 $
30 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 415,662 5,343,604,400 Rls. 165,180 $
31 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 77,420 4,831,362,000 Rls. 154,800 $
32 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 288,960 4,758,471,028 Rls. 149,684 $
33 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 160,804 4,691,243,520 Rls. 144,720 $
34 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 27,000 4,555,831,500 Rls. 148,500 $
35 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 6,868 4,438,878,848 Rls. 137,742 $
36 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 242,400 4,043,898,630 Rls. 129,910 $
37 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 136,760 3,810,264,912 Rls. 123,084 $
38 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 277,300 3,797,924,810 Rls. 122,510 $
39 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 289,800 3,651,389,880 Rls. 115,920 $
40 3 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 72,869 3,545,196,360 Rls. 116,592 $
41 2 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 125,000 3,412,354,500 Rls. 112,500 $
42 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 88,000 3,268,953,600 Rls. 105,600 $
43 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,832 3,235,128,415 Rls. 102,491 $
44 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 83,500 3,194,080,836 Rls. 100,650 $
45 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 25,000 3,056,130,000 Rls. 96,250 $
46 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 105,100 2,951,261,730 Rls. 94,590 $
47 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 15,810 2,865,723,220 Rls. 90,788 $
48 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,935 2,847,163,740 Rls. 87,870 $
49 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,560 2,820,199,680 Rls. 87,120 $
50 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,200 2,795,990,400 Rls. 86,400 $
51 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 43,320 2,723,577,840 Rls. 86,640 $
52 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 2,668,710,000 Rls. 82,500 $
53 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 65,200 2,467,145,760 Rls. 78,240 $
54 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 44,512 2,430,199,788 Rls. 76,304 $
55 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 133,500 2,322,439,100 Rls. 75,750 $
56 3 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,250 2,224,873,750 Rls. 72,875 $
57 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 55,338 1,998,400,816 Rls. 64,552 $
58 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 154,200 1,896,199,020 Rls. 61,680 $
59 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,550 1,816,828,260 Rls. 57,020 $
60 4 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 15,000 1,766,572,500 Rls. 57,750 $
61 1 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 26,000 1,573,520,000 Rls. 52,000 $
62 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 119,520 1,544,350,086 Rls. 47,808 $
63 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 7,618 1,517,230,080 Rls. 46,944 $
64 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 114,120 1,508,899,968 Rls. 46,548 $
65 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 21,600 1,398,340,800 Rls. 43,200 $
66 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 21,600 1,398,168,000 Rls. 43,200 $
67 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 14,000 1,359,918,000 Rls. 42,000 $
68 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 109,250 1,358,917,580 Rls. 43,700 $
69 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33051000 شامپوها 33,100 1,242,719,640 Rls. 39,720 $
70 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 5,588 1,144,886,513 Rls. 36,878 $
71 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 10,280 997,612,320 Rls. 30,840 $
72 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 10,000 972,060,000 Rls. 30,000 $
73 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 74,925 970,398,630 Rls. 29,970 $
74 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,700 943,305,600 Rls. 29,100 $
75 9 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 71,955 927,793,236 Rls. 28,916 $
76 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,500 922,516,500 Rls. 28,500 $
77 9 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,500 918,441,000 Rls. 28,500 $
78 3 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 16,488 894,923,280 Rls. 29,361 $
79 5 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 19,900 805,774,824 Rls. 26,028 $
80 2 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 13,140 795,889,800 Rls. 26,280 $
81 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 50,985 654,657,198 Rls. 20,546 $
82 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 46,980 635,543,661 Rls. 20,201 $
83 11 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 21,800 635,001,300 Rls. 19,620 $
84 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 103,000 598,349,880 Rls. 18,540 $
85 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,180 513,144,640 Rls. 15,877 $
86 3 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,422 490,767,997 Rls. 16,123 $
87 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 860 460,707,117 Rls. 14,459 $
88 9 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 78,000 450,557,640 Rls. 14,022 $
89 8 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 78,000 446,317,560 Rls. 14,040 $
90 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,430 412,539,600 Rls. 13,200 $
91 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 1,818 376,368,980 Rls. 11,635 $
92 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 11,500 335,360,700 Rls. 10,350 $
93 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 24,750 320,829,300 Rls. 9,900 $
94 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 34012010 صابون مايع 10,500 295,662,150 Rls. 9,450 $
95 7 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 51,000 289,279,980 Rls. 9,180 $
96 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 19,755 277,839,170 Rls. 8,890 $
97 6 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,600 250,024,000 Rls. 8,000 $
98 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 24,000 194,496,000 Rls. 6,000 $
99 12 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 780 161,691,008 Rls. 4,988 $
100 10 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 27132000 قيرنفت 21,052 152,622,336 Rls. 4,736 $
مجموع کل
726,407,913,507 ريال
مجموع کل
22,875,367 دلار