آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 49,100 894,700,200 Rls. 29,460 $
202 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 22,640 891,671,872 Rls. 29,432 $
203 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 15,380 890,068,284 Rls. 27,684 $
204 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 915,000 887,952,600 Rls. 27,450 $
205 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 30,300 881,289,144 Rls. 27,207 $
206 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 28,780 873,444,220 Rls. 28,780 $
207 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 31,110 844,097,962 Rls. 26,132 $
208 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 30,500 843,392,875 Rls. 26,975 $
209 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 836,472,500 Rls. 26,500 $
210 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011031 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 835,982,400 Rls. 26,400 $
211 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,670 834,991,200 Rls. 25,800 $
212 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 34,440 809,690,784 Rls. 25,184 $
213 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 25,000 801,750,000 Rls. 25,000 $
214 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 791,650,000 Rls. 25,000 $
215 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 24,360 788,752,440 Rls. 24,360 $
216 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 28,188 758,717,360 Rls. 23,960 $
217 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 39,000 758,206,800 Rls. 23,400 $
218 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 20,000 756,408,000 Rls. 24,000 $
219 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,730 747,232,855 Rls. 24,174 $
220 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 102,300 737,572,278 Rls. 23,009 $
221 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 16,377 715,756,766 Rls. 22,109 $
222 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 16,400 687,459,300 Rls. 22,550 $
223 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 186,320 682,020,720 Rls. 21,069 $
224 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 100,000 675,189,360 Rls. 21,496 $
225 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 26,270 669,632,808 Rls. 21,016 $
226 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 5,500 667,678,000 Rls. 22,000 $
227 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,000 666,684,000 Rls. 21,600 $
228 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 134,503 653,710,350 Rls. 20,175 $
229 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,736 641,369,244 Rls. 20,208 $
230 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 215,630 636,888,510 Rls. 19,710 $
231 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 29,830 626,131,240 Rls. 20,260 $
232 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 209,270 622,404,945 Rls. 19,395 $
233 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,000 618,232,500 Rls. 20,250 $
234 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 9,990 606,373,020 Rls. 19,980 $
235 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 11,000 599,091,900 Rls. 18,700 $
236 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 2,700 577,403,640 Rls. 17,820 $
237 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 890,545 575,736,590 Rls. 17,806 $
238 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 24,280 573,637,260 Rls. 17,724 $
239 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 147,118 570,796,765 Rls. 17,614 $
240 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 19,340 568,583,820 Rls. 18,102 $
241 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,091 562,625,670 Rls. 18,273 $
242 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 26,530 558,981,504 Rls. 17,244 $
243 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 25,610 558,832,674 Rls. 17,414 $
244 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 558,016,800 Rls. 18,400 $
245 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 23,280 549,246,080 Rls. 16,994 $
246 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 77,800 548,156,568 Rls. 16,932 $
247 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 545,000 530,001,600 Rls. 16,350 $
248 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 527,791,500 Rls. 17,100 $
249 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 80,820 523,745,928 Rls. 16,164 $
250 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 8,980 523,099,368 Rls. 16,164 $
251 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,740 522,002,880 Rls. 16,440 $
252 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,512 508,051,684 Rls. 16,390 $
253 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 197,456 501,658,452 Rls. 15,796 $
254 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 9,900 500,493,708 Rls. 15,444 $
255 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 26,000 496,033,200 Rls. 15,600 $
256 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 43,170 489,246,690 Rls. 15,110 $
257 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 350 486,240,000 Rls. 15,000 $
258 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70193910 پشم شيشه 7,850 475,474,500 Rls. 15,700 $
259 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 24,000 473,139,360 Rls. 14,880 $
260 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 191,175 463,722,248 Rls. 15,294 $
261 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,000 460,108,400 Rls. 14,200 $
262 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 197,500 446,273,280 Rls. 14,208 $
263 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,400 440,667,200 Rls. 13,600 $
264 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 174,606 440,417,645 Rls. 13,969 $
265 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,000 438,096,120 Rls. 14,280 $
266 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 7,400 429,251,800 Rls. 14,060 $
267 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 14,734 428,500,161 Rls. 13,791 $
268 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 168,495 408,029,425 Rls. 13,479 $
269 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72201100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز 600mm به ضخامت 75/4 mmيابيشتر 23,780 398,474,490 Rls. 12,365 $
270 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 605,650 391,959,689 Rls. 12,110 $
271 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 23,780 391,550,090 Rls. 12,365 $
272 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,169 388,279,815 Rls. 12,507 $
273 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 150,120 376,247,432 Rls. 12,040 $
274 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 144,648 373,981,147 Rls. 11,571 $
275 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 46,000 371,680,000 Rls. 11,500 $
276 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 1,210 365,257,200 Rls. 11,800 $
277 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,500 363,120,000 Rls. 12,000 $
278 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 31,950 361,894,248 Rls. 11,182 $
279 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 96,962 361,812,636 Rls. 11,403 $
280 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 145,100 359,762,744 Rls. 11,608 $
281 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 8,500 357,274,125 Rls. 11,475 $
282 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,000 337,532,400 Rls. 10,800 $
283 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 29,791 331,968,207 Rls. 10,426 $
284 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,990 327,080,160 Rls. 10,582 $
285 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 28,740 325,931,718 Rls. 10,059 $
286 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 50,100 324,808,320 Rls. 10,020 $
287 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 5,370 312,811,092 Rls. 9,666 $
288 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,200 311,193,600 Rls. 9,600 $
289 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,400 309,151,800 Rls. 10,200 $
290 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,500 303,270,000 Rls. 10,000 $
291 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 50,800 298,438,704 Rls. 9,392 $
292 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 9,320 296,963,160 Rls. 9,320 $
293 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 292,532,400 Rls. 9,200 $
294 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 6,240 292,528,080 Rls. 9,360 $
295 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,510 291,778,960 Rls. 9,020 $
296 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 2,990 288,394,470 Rls. 8,970 $
297 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 980 282,610,130 Rls. 9,143 $
298 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,200 280,618,800 Rls. 9,240 $
299 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,960 280,297,200 Rls. 8,880 $
300 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,240 274,419,072 Rls. 8,832 $
مجموع کل
53,570,350,846 ريال
مجموع کل
1,694,403 دلار