آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 66,000 2,444,508,000 Rls. 79,200 $
102 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 194,180 2,413,259,676 Rls. 74,565 $
103 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 24,500 2,382,864,000 Rls. 73,500 $
104 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,971 2,343,957,428 Rls. 72,427 $
105 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 59,500 2,246,315,400 Rls. 71,400 $
106 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 12,860 2,223,948,486 Rls. 69,011 $
107 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 3,347,428 2,217,089,421 Rls. 69,758 $
108 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 35,367 2,161,075,925 Rls. 69,131 $
109 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 79,807 2,148,521,820 Rls. 67,038 $
110 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,000,000 2,119,055,750 Rls. 70,000 $
111 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,857,454 2,118,083,034 Rls. 65,995 $
112 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,000 2,111,166,000 Rls. 68,300 $
113 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,200 2,074,828,020 Rls. 64,660 $
114 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 75,982 2,065,555,107 Rls. 63,823 $
115 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 90,488 2,064,679,875 Rls. 68,175 $
116 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 50,330 2,040,480,867 Rls. 63,033 $
117 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 42,840 2,040,383,520 Rls. 64,260 $
118 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20,557 1,999,127,136 Rls. 61,671 $
119 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,000 1,940,312,500 Rls. 62,500 $
120 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,950 1,892,175,800 Rls. 62,510 $
121 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011051 پلي اتيلن گريد بادي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 40,000 1,857,268,020 Rls. 61,377 $
122 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 2,779,040 1,800,562,399 Rls. 57,223 $
123 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 73,630 1,788,914,480 Rls. 58,904 $
124 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,800 1,766,114,952 Rls. 57,932 $
125 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 76,470 1,757,731,920 Rls. 56,676 $
126 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 11,750 1,739,235,927 Rls. 54,197 $
127 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 58,620 1,729,581,519 Rls. 53,987 $
128 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 70,000 1,724,531,200 Rls. 53,200 $
129 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 36,700 1,683,979,500 Rls. 55,050 $
130 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 59,125 1,640,995,048 Rls. 50,757 $
131 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 57,060 1,634,385,652 Rls. 50,488 $
132 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 55,350 1,628,763,755 Rls. 51,727 $
133 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,000 1,618,450,000 Rls. 50,000 $
134 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34011150 صابون رختشويي 55,374 1,614,927,349 Rls. 49,837 $
135 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,611,984,000 Rls. 52,800 $
136 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 20,000 1,603,500,000 Rls. 50,000 $
137 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 42,000 1,603,231,200 Rls. 50,400 $
138 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 11,000 1,585,831,500 Rls. 49,500 $
139 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 57,977 1,578,103,232 Rls. 48,700 $
140 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 9,920 1,570,633,600 Rls. 49,600 $
141 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 33051000 شامپوها 19,200 1,555,296,000 Rls. 48,000 $
142 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 40,000 1,543,608,000 Rls. 48,000 $
143 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 25,300 1,540,018,590 Rls. 48,070 $
144 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 31,000 1,514,288,000 Rls. 49,600 $
145 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 55,070 1,468,865,832 Rls. 46,258 $
146 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 18,500 1,458,728,700 Rls. 48,100 $
147 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 32,700 1,428,929,505 Rls. 44,145 $
148 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,690 1,427,032,470 Rls. 47,070 $
149 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,917 1,406,147,531 Rls. 44,731 $
150 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 30,000 1,394,585,472 Rls. 46,032 $
151 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 22,000 1,354,403,600 Rls. 41,800 $
152 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 23,116 1,348,764,928 Rls. 41,608 $
153 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 148,500 1,342,759,120 Rls. 41,488 $
154 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,000 1,336,280,000 Rls. 44,000 $
155 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,500 1,330,665,000 Rls. 43,500 $
156 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,600 1,330,206,000 Rls. 43,800 $
157 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 41,000 1,329,384,000 Rls. 41,000 $
158 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 25,790 1,295,339,045 Rls. 41,183 $
159 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 21069010 ا ستابيلايزر 10,500 1,259,086,675 Rls. 40,425 $
160 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 20,250 1,245,397,275 Rls. 38,475 $
161 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 47,714 1,233,686,720 Rls. 38,171 $
162 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,600 1,231,276,000 Rls. 38,000 $
163 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,500 1,226,930,400 Rls. 37,950 $
164 11 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 25,000 1,213,575,000 Rls. 37,500 $
165 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 15,000 1,208,475,000 Rls. 37,500 $
166 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 48,750 1,207,206,000 Rls. 39,000 $
167 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 21069010 ا ستابيلايزر 9,850 1,193,064,042 Rls. 37,922 $
168 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 24,910 1,190,560,995 Rls. 37,365 $
169 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 30,500 1,186,096,200 Rls. 36,600 $
170 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 23,920 1,176,056,855 Rls. 37,315 $
171 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 48,190 1,175,064,960 Rls. 38,552 $
172 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 6,400 1,164,556,800 Rls. 38,400 $
173 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 21,000 1,151,084,800 Rls. 35,600 $
174 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 21,300 1,149,739,920 Rls. 36,210 $
175 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,000 1,134,070,000 Rls. 35,000 $
176 10 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 20,304 1,115,589,440 Rls. 34,517 $
177 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 19,200 1,098,904,320 Rls. 34,560 $
178 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 19,800 1,091,122,560 Rls. 33,660 $
179 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 19,160 1,081,164,312 Rls. 34,488 $
180 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 10,125 1,071,862,939 Rls. 35,437 $
181 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,500 1,062,126,000 Rls. 35,100 $
182 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,996 1,052,135,246 Rls. 33,814 $
183 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,800 1,019,928,840 Rls. 33,720 $
184 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,560 1,017,229,185 Rls. 31,680 $
185 4 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 1,622,900 992,170,220 Rls. 32,458 $
186 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,480 990,894,480 Rls. 31,440 $
187 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 80,000 989,982,720 Rls. 30,720 $
188 8 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,140 988,243,884 Rls. 31,028 $
189 12 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 149,700 970,115,880 Rls. 29,940 $
190 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,000 962,730,000 Rls. 30,000 $
191 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 16,050 953,060,235 Rls. 30,495 $
192 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,694 949,012,590 Rls. 31,374 $
193 3 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 937,703,834 Rls. 30,806 $
194 5 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,720 931,591,584 Rls. 30,096 $
195 2 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 7,936 925,633,688 Rls. 30,553 $
196 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 22,000 924,709,500 Rls. 29,700 $
197 7 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 36,160 924,065,580 Rls. 29,353 $
198 1 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 10,000 907,800,000 Rls. 30,000 $
199 6 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,242 907,600,575 Rls. 29,235 $
200 9 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 15,613 900,335,811 Rls. 28,103 $
مجموع کل
147,103,055,876 ريال
مجموع کل
4,663,959 دلار